Psychologia twórczości i innowacyjności w biznesie (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Martyna Płudowska
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Psychologii
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Student posiada wiedzę na temat wiedzę z zakresu problematyki twórczości, podstawowe terminy, kryteria oceny i definicje zdolności twórczych mające zastosowanie w sytuacji pracy.
C2 - Wie, jakie są podejmowane zagadnienia w obszarze twórczości i innowacyjności w aktywności zawodowej..
C3 - Ma podstawowy zasób wiadomości na temat funkcjonowania społecznego, emocjonalnego jednostek twórczych.
C4 - Dostrzega związki łączące psychologię twórczości z innymi dziedzinami życia ludzkiego, z aktywnością profesjonalną człowieka i jego osobistym życiem.
Wymagania wstępne
W1 - Znajomość podstawowych zagadnień z psychologii.
W2 - Znajomość podstawowej terminologii psychologicznej.
W3 - Umiejętność rozumienia, analizowania i dokonywania syntezy zdobytej dotychczas wiedzy psychologicznej.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
W1 - Student posiada podstawową wiedzę dotyczącą problematyki psychologii twórczości w oparciu o historię rozwoju myśli psychologicznej - K_W01.
W2 - Student zna podstawowe obszary badań w zakresie psychologii twórczości i innowacyjności w biznesie - K_W12.
W3 - Student zna podstawowe techniki badania zdolności twórczych i analizy wytworów twórczej aktywności jednostki w sytuacji pracy - K_W09.
W4 - Student zapoznał się ze złożonością myślenia twórczego i innowacyjnego wraz z ograniczeniami i przeszkodami występującymi w procesie twórczym - K_W08.

UMIEJĘTNOŚCI
U1 - Student potrafi skutecznie wykorzystać wiedzę do oceny zdolności twórczych u osób aktywnych zawodowo - K_U01.
U2 - Student potrafi dostrzegać znaczenie zdolności twórczych jednostki w rozwiązywaniu problemów dnia codziennego w sytuacji pracy - K_U05.
U3 - Student potrafi przygotować pisemną diagnozę funkcjonowania osoby twórczo uzdolnionej oraz ocenić koszty emocjonalne i społeczne jej wysokich osiągnięć w biznesie, przedsiębiorczości - K_U09.
U4 - Student posiada umiejętność krytycznej analizy poznanych zagadnień z psychologii twórczości oraz prowadzenia badań w tym zakresie w odniesieniu do osób aktywnych zawodowo oraz wspierać ich rozwój zawodowy - K_U10.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K1 - Student swobodnie porozumiewa się ze specjalistami z innych dziedzin (sztuki, kultury, polityki, mediów i in.) na temat twórczości, osiągnięć i kategorii oceny potencjału twórczego jednostek - K_K08.
K2 - Student podejmuje dyskusję na temat wspierania osób aktywnych zawodowo oraz ich motywowania do rozwoju zdolności twórczych i ich wykorzystywania w aktywności biznesowej - K_K04.
K3 - Student aktywnie pracuje nad rozwojem własnego potencjału twórczego i potrafi wykorzystać techniki kreatywnego myślenia do kierowania zespołem i rozwiązywania problemów - K_K03.
K4 - Student wykazuje otwartość i wrażliwość na odmienne poglądy na temat zdolności twórczych oraz jest w stanie wziąć udział w dyskusji na temat twórczych kompetencji człowieka aktywnego na polu zawodowym z osobami niezajmującymi się psychologią zdolności - K_K10.
Metody dydaktyczne
Wykład, wykład problemowy, analiza przypadków w sytuacji pracy, dyskusja nad omawianymi problemami.
Treści programowe przedmiotu
1) Podstawowe pojęcia: twórczość, kreatywność, innowacyjność. Kryteria twórczości
2) Struktura procesu twórczego. Klasyczne i współczesne ujęcia
3) Poznawczy i emocjonalny aspekt twórczości
4) Indywidualne cechy twórców. Wgląd jako nagła zmiana percepcji problemu.
5) Twórczość a środowisko społeczne. Systemowe koncepcje twórczości
6) Stosowana psychologia twórczości (pomiar, trening, TRoP)
8) Psychologia innowacji: przedmiot zainteresowania
9) Proces innowacyjny i jego elementy (tworzenie, transfer, dyfuzja, przyswajanie)
10) Psychologiczne i społeczne bariery innowacji; narzędzia wspomagania innowacji
11) Zarządzanie kreatywnością: znaczenie kultury organizacyjnej dla kreatywności pracowników.
12) Jak rekrutować, motywować i zarządzać osobami kreatywnymi?
13) Kulturowe czynniki efektywności gospodarczej i innowacyjności
14) Gospodarka kreatywna i mechanizmy jej funkcjonowania
15) Kreatywność w kontekście psychologii mądrości
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna
(W) - Student nie zna podstawowych zagadnień z psychologii twórczości i innowacyjności w biznesie.
(U) - Student nie potrafi wskazać podstawowych założeń głównych psychologii twórczości i innowacyjności w biznesie.
(K) - Student nie potrafi realizować określonych zadań dotyczących zdolności twórczych i innowacyjności w biznesie.

Ocena dostateczna
(W) - Student zna wybrane teorie dotyczące psychologii twórczości i innowacyjności w biznesie.
(U) - Student potrafi wskazać główne zagadnienia w psychologii twórczości i innowacyjności w biznesie.
(K) - Student dostrzega potrzebę pogłębiania wiedzy dotyczącej psychologii twórczości i innowacyjności w biznesie ale nie potrafi jej skutecznie wykorzystać.

Ocena dobra
(W) - Student zna większość zagadnień z zakresu psychologii twórczości i innowacyjności w biznesie.
(U) - Student potrafi zastosować posiadaną wiedzę do właściwej prezentacji problematyki psychologii twórczości i innowacyjności w biznesie, w zakresie przedmiotu i metod.
(K) - Student zna metody rozwoju zdolności twórczych i innowacyjności w sytuacji pracy.

Ocena bardzo dobra
(W) - Student zna wszystkie zagadnienia z zakresu psychologii twórczości i innowacyjności w biznesie. psychologii.
(U) - Student potrafi wyjaśnić ogólne prawidłowości związku zdolności twórczych i innowacyjności w biznesie i w osiąganiu sukcesów zawodowych. Potrafi także wyjaśnić zmiany dokonujące się na gruncie współczesnej aktywności profesjonalnej człowieka pracującego w biznesie.
(K) - Student potrafi precyzyjnie komunikować posiadaną wiedzę teoretyczną i podejmować dyskusję dotyczącą zagadnienia innowacyjności i twórczości w biznesie oraz wyjaśniać zachodzące zjawiska w sytuacji pracy.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa
Bono, de E. (1998). Naucz się myśleć kreatywnie. Warszawa: Oficyna Wydawnicza „PRIMA”.
Chybicka, A. (2006). Psychologia twórczości grupowej. Jak moderować zespoły twórcze i zadaniowe. Kraków: Oficyna Wydawnicza „IMPULS”.
Gwiazdowska, S., Klinkosz, W. (2013). Motywacja osiągnięć mężczyzn uzyskujących stały i nieregularny dochód miesięczny. Studia z Psychologii w KUL, t. 18., 11-26.
Klinkosz, W. (2016). Motywacja osiągnięć osób aktywnych zawodowo. Lublin: Wydawnictwo KUL. Kożusznik, B. (red.) (2010). Psychologiczne uwarunkowania innowacyjności. Chowanna, 2, 35. Katowice: Wyd. UŚ.
Nęcka, E. (2002). Psychologia twórczości. Gdańsk: GWP.
Wallace, D. B., Gruber, H. E. (1989). Creative people at work. Twelve cognitive case studies. New York, Oxford: Oxford University Press.

Literatura uzupełniająca
Góralczyk, A. (1990). Być nowatorem. Warszawa: PWN.
Klinkosz, W., Iskra, J. (2007). System typologiczny Myers-Briggs a struktura osobowości NEO 4. Studia z Psychologii w KUL, 14, 11-23.
Klinkosz, W., Sękowski, A. (2009). Zastosowanie inwentarza NEO w poradnictwie zawodowym i praktyce klinicznej. W: J. Siuta. Inwentarz NEO-PI-R w teorii i praktyce, s. 155-174. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.
Kozielecki, J. (1995). Myślenie i rozwiązywanie problemów. Podejmowanie decyzji. W:T. Tomaszewski (red.). Psychologia ogólna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Limont, W. (1994). Synektyka a zdolności twórcze. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
Matczak, A., Jaworska, A., Stańczyk, J. (2000). Rysunkowy test twórczego myślenia TCT-DP K.K. Urbana i H.G. Jellena. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.
McRunyan, W. (1992). Historie życia a psychobiografia. Badania teorii metody. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Nęcka, E. (1999). Proces twórczy i jego ograniczenia. Kraków: Wydawnictwo UJ.
Niebrzydowski, L. (red.) (1995). Stymulatory rozwoju aktywności i osobowości twórczej. Łódź: Wydawnictwo UŁ.
Popek, S. (red.) (2003). Człowiek jako jednostka twórcza. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
Proktor, T. (2003). Twórcze rozwiązywanie problemów. Podręcznik dla menadżerów. Gdańsk: GWP.
Strzałecki, A. (2003). Psychologia twórczości. Między tradycją a ponowoczesnością. Wydawnictwo UKSW.
Tokarz, A. (red.) (1991). Stymulatory i inhibitory aktywności twórczej. Kraków: Instytut Psychologii UJ.
Kierunek studiów: Psychologia (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin