Zarządzanie przedsiębiorstwem (seminarium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Kalina Grzesiuk
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Ekonomii i Finansów
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Celem przedmiotu jest przygotowanie pracy dyplomowej z zakresu zarządzania
Wymagania wstępne
Proseminarium dyplomowe
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W05 zna wybrane metody i narzędzia wykorzystywane w ramach nauk o organizacji i zarządzaniu
K_W09 ma pogłębioną wiedzę na temat wybranych aspektów zarządzania

UMIEJĘTNOŚCI
K_U06 posiada umiejętność przygotowywania wystąpień ustnych w języku polskim dotyczących wybranych problemów z zakresu zarządzania z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
K_U07 posiada umiejętność przygotowywania typowych prac pisemnych w języku polskim dotyczących wybranych problemów z zakresu zarządzania z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
K_U08 potrafi przygotować pracę dyplomową

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K02 potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności
K_K03 potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
K_K04 rozumie potrzebę uczenia się i doskonalenia swoich umiejętności przez całe życie
K_K05 ma przekonanie o wadze rozwiązywania problemów z zakresu zarządzania w sposób profesjonalny i etyczny
Metody dydaktyczne
Seminarium w czasie którego studenci prezentują wyniki swojej pracy badawczej i projektowej.
Przygotowanie kolejnych rozdziałów pracy dyplomowej
Dyskusja na temat prezentowanych rozwiązań.
Treści programowe przedmiotu
Omawianie przygotowywanych przez studentów kolejnych części pracy. Studenci prezentują przygotowany materiał, który jest omawiany na forum grupy.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Do zaliczenia przedmiotu wymagane jest aktywne uczestnictwo w zajęciach
Przygotowanie tekstu - tekstu pracy - 50%
Prezentacja na seminarium - 30%
Udział w dyskusji - 20%
Ocena bardzo dobra: Spełnia 100% wymagań odnośnie wymaganej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych ma powyżej 75% obecności na zajęciach.
Ocena dobra: Spełnia 80% wymagań w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych oraz min. 66% obecności na zajęciach
Ocena dostateczna: Spełnia 60% wymagań w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych oraz min. 50% obecności na zajęciach.
Ocena niedostateczna: Spełnia mniej niż 60% wymagań w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych lub ma ponad 50% nieobecności na zajęciach.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
1. Gambarelli G., Łucki Z., Praca dyplomowa i doktorska. Zdobycie promotora, pisanie na komputerze, opracowanie redakcyjne, prezentowanie, publikowanie, CeDeWu 2015
2. Kamień J., Podręcznik autora, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Gdańsk 2015
3. Mikiewicz P., Polus A., Zasady pisania prac dyplomowych z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2016
4. Pawlik K., Zenderowski R., Dyplom z Internetu. Jak korzystać z Internetu pisząc prace dyplomowe?, CeDeWu 2016
5. Węglińska M., Jak pisać pracę magisterską? Poradnik dla studentów, Impuls, Kraków 2016
6. Wojcik K., Piszę akademicką pracę promocyjną-licencjacką, magisterską, doktorską, Wolters Kluwer, Warszawa 2015.
7. Zbroińska B., Piszę pracę licencjacką i magisterską. Praktyczne wskazówki dla studenta, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 2014
Kierunek studiów: Zarządzanie (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. podpisem