Zarządzanie jakością (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Monika Sak-Skowron
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Ekonomii i Finansów
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - kształtowanie u studentów umiejętności myślenia a także krytycyzmu wobec problemów z zakresu projektowania, wdrażania, funkcjonowania, utrzymania i doskonalenia systemów zarządzania jakością w organizacjach gospodarczych
C2- kształtowanie u studentów umiejętności aplikacji nabytej wiedzy z zakresu zarządzania jakością w praktyce poprzez pracę zespołową
Wymagania wstępne
W1- znajomość zagadnień z przedmiotów: podstawy zarządzania, nauki o organizacji, badania marketingowe, statystyka.
W2- wiedza z zakresu: zarządzania i funkcjonowania przedsiębiorstwa, różnych koncepcji zarządzania, metod ilościowych i jakościowych stosowanych w badaniach marketingowych, analizie danych oraz narzędzi wspomagających zarządzanie organizacjami.
W3- wiedza z wykładów z zarządzania jakością
W4- znajomość zasad pracy grupowej
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA (W)
-zna wybrane metody i narzędzia wykorzystywane w ramach nauk o organizacji i zarządzaniu_K_W05
- ma pogłębioną wiedzę na temat wybranych aspektów zarządzania_K_W09

UMIEJĘTNOŚCI (U)
- potrafi analizować rozwiązania dotyczące wybranych problemów z zarządzania i proponuje w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia_K_U03
- posiada umiejętność przygotowywania wystąpień ustnych w języku polskim dotyczących wybranych problemów z zakresu zarządzania z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł_K_U06
- posiada umiejętność przygotowywania typowych prac pisemnych w języku polskim dotyczących wybranych problemów z zakresu zarządzania z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł_K_U07

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
- potrafi współdziałać i pracować w grupie przyjmując w niej różne role_K_K01
- potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności_K_K02
- potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania_K_K03
- rozumie potrzebę uczenia się i doskonalenia swoich umiejętności przez całe życie_K_K04
- ma przekonanie o wadze rozwiązywania problemów z zakresu zarządzania w sposób profesjonalny i etyczny_K_K05
Metody dydaktyczne
1. Analiza i dyskusja nad studium przypadku
2. Metoda \'mikro\' projektów
3. Praca w grupach
Treści programowe przedmiotu
1. Pojęcia dotyczące jakości i zarządzania jakością (1h)
2. System zarządzania jakością - budowa, proces wdrażania (2h)
3. Dokumentacja systemu zarządzania jakością (3h)
4. Definiowanie i tworzenie procesów biznesowych (3h)
5. Metody i narzędzia wspomagające system zarządzania jakością (4h):
5.1 Diagram Ishikawy
5.2 Metoda Suzuki
5.3 Metoda \"5 x Why\"
6. Proces auditów wewnętrznych (2h)
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna
(W) - Student nie zna terminów z zakresu zarządzania jakością
(U) - Student nie potrafi wykazać się podstawową wiedzą z zakresu zarządzania jakością
(K) - Student nie potrafi pracować w grupie

Ocena dostateczna
(W) - Student zna podstawowe terminy z zakresu zarządzania jakością
(U) - Student potrafi wykazać się znajomością i prezentacja ustną i/lub pisemną na temat kluczowych zagadnień z zakresu zarządzania jakością
(K) - Student rozumie potrzebę pracy w grupie i potrafi dyskutować na temat zagadnień merytorycznych wynikających z treści programowych,

Ocena dobra
(W)- Student zna większość zagadnień z zakresu zarządzania jakością
(U)- Student potrafi wykazać się znajomością i prezentacja ustną i/lub pisemną na temat z różnych zagadnień dotyczących zarządzania jakością
(K) - Student rozumie potrzebę pracy w grupie, potrafi ją zorganizować oraz dyskutować na temat zagadnień merytorycznych wynikających z treści programowych

Ocena bardzo dobra
(W)- Student zna wszystkie wymagane terminy oraz zagadnienia z zakresu zarządzania jakością
(U)- Student potrafi wykazać się bardzo dobrą znajomością i prezentacja ustną i/lub pisemną na temat z różnych zagadnień dotyczących zarządzania jakością
(K) - Student rozumie potrzebę pracy w grupie, potrafi ją zorganizować oraz poprowadzić dyskusję w grupie na temat zagadnień merytorycznych wynikających z treści programowych
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa
1. Norma PN EN ISO 9001:2009 wraz z wytycznymi
2.Hamrol A., Zarządzanie jakością z przykładami, PWN 2013
3. Miller P., Systemowe zarządzanie jakością. Koncepcja systemu, ocena systemu, wspomaganie decyzji, Difin, 2011

Literatura uzupełniająca
1. Grajewski P., Procesowe zarządzanie organizacją, PWE, Warszawa 2012
2. Bugdol M., Zarządzanie jakością w urzędach administracji publicznej. Teoria i praktyka. Wydanie 2, Difin 2011
3. Urbaniak M., Zarządzanie jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem w praktyce gospodarczej, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2007
Kierunek studiów: Zarządzanie (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę