Zarządzanie jakością (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Monika Sak-Skowron
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Ekonomii i Finansów
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1-praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy z zakresu zarządzania jakością
Wymagania wstępne
W1-wiedza z zakresu podstaw zarządzania, nauk o organizacji i statystyki,
W2-wiedza z wykładów zarządzania jakością
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
- zna wybrane metody i narzędzia wykorzystywane w ramach nauk o organizacji i zarządzaniu-K_W05,
- ma podstawową wiedzę o organizacji oraz o zasadach zarządzania taką jednostką-K_W07.

UMIEJĘTNOŚCI
- potrafi analizować rozwiązania dotyczące wybranych problemów z zarządzania i proponuje w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia-K_U03,
- posiada umiejętność przygotowywania wystąpień ustnych w języku polskim dotyczących wybranych problemów z zakresu zarządzania z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł-K_U06,
-posiada umiejętność przygotowywania typowych prac pisemnych w języku polskim dotyczących wybranych problemów z zakresu zarządzania z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł-K_U07 .

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
-potrafi współdziałać i pracować w grupie przyjmując w niej różne role-K_K01,
-potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności-K_K02,
- potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania-K_K03.
Metody dydaktyczne
Dyskusja pod kierunkiem prowadzącego zajęcia, praca w grupach, studium przypadku.
Treści programowe przedmiotu
1)Zdefiniowanie wymiarów jakości w organizacji-2h,
2)Zaprojektowanie systemu zarządzania jakością, z uwzględnieniem wymagań norm ISO, dokumentacji, omówionych na wykładzie narzędzi-6 h,
3)Ocena funkcjonujących systemów zarządzania jakością w wybranych firmach w odniesieniu do modeli doskonałości- 4h,
4)Podsumowanie-2 h.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocenie podlega:
-przygotowanie do zajęć,
-jakość pracy na zajęciach,
-praca końcowa z uwzględnieniem stopnia realizacji wymagań merytorycznych i formalnych,terminowości oraz wyniku wskaźnika Otwartego Systemu Antyplagiatowego

Ocena bardzo dobra
(W)- Student zna wszystkie wymagane terminy oraz zagadnienia z zakresu zarządzania jakością
(U)- Student potrafi wykazać się bardzo dobrą znajomością i prezentacja ustną i/lub pisemną na temat z różnych zagadnień dotyczących zarządzania jakością,
(K) - Student rozumie potrzebę pracy w grupie, potrafi ją zorganizować oraz poprowadzić dyskusję w grupie na temat zagadnień merytorycznych wynikających z treści programowych, wykazuje dodatkową aktywność w poszerzaniu wiedzy,

Ocena dobra
(W)- Student zna większość zagadnień z zakresu zarządzania jakością
(U)- Student potrafi wykazać się znajomością i prezentacja ustną i/lub pisemną na temat z różnych zagadnień dotyczących zarządzania jakością,
(K) - Student rozumie potrzebę pracy w grupie, potrafi ją zorganizować oraz dyskutować na temat zagadnień merytorycznych wynikających z treści programowych,

Ocena dostateczna
(W) - Student zna podstawowe terminy z zakresu zarządzania jakością
(U) - Student potrafi wykazać się znajomością i prezentacja ustną i/lub pisemną na temat kluczowych zagadnień z zakresu zarządzania jakością,
(K) - Student rozumie potrzebę pracy w grupie i potrafi dyskutować na temat zagadnień merytorycznych wynikających z treści programowych,

Ocena niedostateczna
(W) - Student nie zna terminów z zakresu zarządzania jakością
(U) - Student nie potrafi wykazać się podstawową wiedzą z zakresu zarządzania jakością,
(K) - Student nie potrafi pracować w grupie.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
1)Skrzypek E., Piasecka A., Uwarunkowania jakości usług w społeczeństwie sieciowym: monografia, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin: 2016,
2)Szczepańska K., Zarządzanie jakością: koncepcje, metody, techniki, narzędzia, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa: 2015,

Literatura dodatkowa:
1)Detyna B., Zarządzanie jakością w logistyce: koncepcje, metody i narzędzia wspomagające: ujęcie praktyczne, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa, Wałbrzych: 2015.
Kierunek studiów: Zarządzanie (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę