Badania marketingowe (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Grzegorz Zasuwa
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Ekonomii i Finansów
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Zapoznanie studentów z obszarem badań marketingowych realizowanych w przedsiębiorstwach i ich współczesną metodologią.
C2 - Zapoznanie studentów z metodami wykorzystywanymi w badaniach marketingowych.
C3 - Praktyczne przygotowanie do sporządzenia raportu końcowego stanowiącego podsumowanie badania.
Wymagania wstępne
W1 - wiedza z zakresu podstaw marketingu oraz statystyki
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W04 ma podstawową wiedzę o człowieku jako podmiocie funkcjonującym w organizacjach
K_W05 zna wybrane metody i narzędzia wykorzystywane w ramach nauk o organizacji i zarządzaniu
K_W08 ma wiedzę na temat podstawowych metod przetwarzania danych ilościowych
K_W09 ma pogłębioną wiedzę na temat wybranych aspektów zarządzania

UMIEJĘTNOŚCI
K_U02 potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną do analizowania i interpretowania elementarnych problemów z zakresu zarządzania
K_U06 posiada umiejętność przygotowywania wystąpień ustnych w języku polskim dotyczących wybranych problemów z zakresu zarządzania z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
K_U07 posiada umiejętność przygotowywania typowych prac pisemnych w języku polskim dotyczących wybranych problemów z zakresu zarządzania z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01 potrafi współdziałać i pracować w grupie przyjmując w niej różne role
K_K02 potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności
K_K03 potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
K_K04 rozumie potrzebę uczenia się i doskonalenia swoich umiejętności przez całe życie
Metody dydaktyczne
Indywidualne studia literaturowe, praca w grupach, praca z tekstem na zajęciach, prezentacja multimedialna, projekt
Treści programowe przedmiotu
Problematyka ćwiczeń:
1. Wprowadzenie do badań marketingowych
2. Skale pomiarowe w badaniach marketingowych
3. Dane wtórne
4. Badania produktu
5. Badania cen
6. Badania komunikacji
7. Badania dystrybucji
8. Badania satysfakcji i lojalności
9. Projekt badań własnych
10. Prezentacje, analiza i weryfikacja wyników badań (10h)
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Wymagania na zaliczenie: obecność na zajęciach, aktywność na zajęciach, raport z przeprowadzonych badań oraz prezentacja.

Ocena niedostateczna:
(W) – Student nie zna podstawowych terminów z zakresu badań marketingowych
(U) – Student nie potrafi się wykazać podstawową wiedzą z zakresu badań marketingowych
(K) – Student nie rozumie potrzeby uczenia się i stosowania narzędzi badań marketingowych

Ocena dostateczna:
(W) – Student zna podstawowe terminy z zakresu badań marketingowych
(U) – Student potrafi wykazać się podstawową wiedzą z zakresu kluczowych zagadnień stosowanych w badaniach marketingowych
(K) – Student częściowo rozumie potrzebę uczenia się i stosowania narzędzi badań marketingowych

Ocena dobra:
(W) – Student zna większość zagadnień z zakresu badań marketingowych
(U) – Student potrafi wykazać się wiedzą z różnorodnych zagadnień dotyczących badań marketingowych i częściowo zaprezentować ją w sposób ustny oraz pisemny
(K) – Student rozumie potrzebę uczenia się i stosowania narzędzi badań marketingowych, częściowo potrafi uzupełniać samodzielnie swoje umiejętności

Ocena bardzo dobra:
(W) – Student zna i z powodzeniem stosuje wszystkie wymagane zagadnienia i narzędzia stosowane w badaniach marketingowych
(U) – Student potrafi jasno prezentować ustnie oraz pisemnie swoją wiedzę z zakresu badań marketingowych
(K) – Student rozumie potrzebę uczenia się i stosowania narzędzi badan marketingowych, potrafi uzupełniać samodzielnie swoje umiejętności
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
Mazurek-Łopacińska K. (red.), Badania marketingowe. Metody, techniki i obszary aplikacji na współczesnym rynku PWN, Warszawa 2017.
Babbie E., Podstawy badań społecznych, PWN, Warszawa 2016.

Literatura uzypełniająca:
Maison D., Jakościowe metody badań marketingowych. Jak zrozumieć konsumenta, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017.
Mazurek-Łopacińska K., Sobocińska M. (red.) Badania marketingowe a potrzeby informacyjne podmiotów decyzyjnych na współczesnym rynku, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2016.
Dąbrowska A. Badania marketingowe: praktyka nauce - nauka praktyce, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa, 2015.
Kierunek studiów: Zarządzanie (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę