Informatyka w zarządzaniu (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:prof. dr hab. Marek Pawlak
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Ekonomii i Finansów
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Pokazanie możliwości zastosowania informatyki w zarządzaniu
Wymagania wstępne
Technologie informacyjne
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
Zna podstawowe pojęcia dotyczące informatyki w zarządzaniu (K_W08)
Zna klasyfikacjęsystemów informatycznych stosowanych w zarządzaniu (K_W08)
Zna technologię relacyjnych baz danych i jej zastosowanie w Internecie (K_W08)
Zna systemy klasy MRP (K_W08)
Zna pojęcie sztucznej inteligencji i obszary jej zastosowań (K_W08)
UMIEJĘTNOŚCI
Potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu informatyki do rozwiązywania problemów zarządzania. (K_U02)
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę z zakresu informatyki w zarządzaniu (K_K02).
Metody dydaktyczne
Wykład z zastosowaniem środków audiowizualnych.
Treści programowe przedmiotu
1) Wyjaśnienie podstawowych pojęć – system informacyjny, system informatyczny – 2 godz.
2) Typologia systemów informatycznych – 2 godz.
3) Systemy klasy MRP – 2 godz.
4) Systemy klasy ERP – 2 godz.
5) Systemy CIM - 2 godz.
6) Relacyjne bazy danych – 2 godz.
7) Technologie baz danych w Internecie – 4 godz.
8) Cloud computing – 6 godz.
9) Systemy informatyczne w przedsiębiorstwie - 4 godz.
10) Wdrażanie systemy informatycznego w przedsiębiorstwie - 4 godz.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena bardzo dobra: Spełnia 100% wymagań odnośnie wymaganiej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.
Ocena dobra: Spełnia 80% wymagań w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych
Ocena dostateczna: Spełnia 60% wymagań w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.
Ocena niedostateczna: Spełnia mniej niż 60% wymagań w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Podstawowa:

1. Biniek, Zenon. Informatyka w zarządzaniu : wybrane zagadnienia, Warszawa : VIZJA PRESS & IT, 2009.
2. Informatyka w zarządzaniu / red. nauk. Jadwiga Sobieska-Karpińska. Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010.
3. Kijewska A., Systemy informatyczne w zarządzaniu, Wydaw. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2005

Uzupełniająca:
4. Knosala R. i Zespół, Komputerowe wspomaganie zarządzania przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 2007
Kierunek studiów: Zarządzanie (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 5
Forma zaliczenia: Egzamin