Zarządzanie jakością (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Monika Sak-Skowron
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Ekonomii i Finansów
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1-przekazanie studentom wiedzy z zakresu projektowania, wdrażania, funkcjonowania, utrzymania i doskonalenia systemów zarządzania jakością w przedsiębiorstwach.
Wymagania wstępne
W1- wiedza z zakresu podstaw zarządzania, nauk o organizacji i statystyki.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
-zna wybrane metody i narzędzia wykorzystywane w ramach nauk o organizacji i zarządzaniu-K_W05,
-ma podstawową wiedzę o organizacji oraz o zasadach zarządzania taką jednostką-K_W07.

UMIEJĘTNOŚCI
-potrafi analizować rozwiązania dotyczące wybranych problemów z zarządzania i proponuje w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia-K_U03

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
-rozumie potrzebę uczenia się i doskonalenia swoich umiejętności przez całe życie-K_K04
-ma przekonanie o wadze rozwiązywania problemów z zakresu zarządzania w sposób profesjonalny i etyczny-K_K05.
Metody dydaktyczne
Wykład z użyciem narzędzi multimedialnych
Treści programowe przedmiotu
1. Wprowadzenie do zarządzania jakością- podstawowe terminy, pojęcia, ewolucja w podejściu do jakości w przedsiębiorstwie-2h,
2. Przegląd koncepcji i zasad zarządzania jakością-4h
3. System zarządzania jakością w organizacji cele, zadania, korzyści, dokumentacja-2h,
4. Normalizacja w zarządzaniu jakością-2h,
5. Zarządzanie jakością w cyklu życia produktu-2h,
6. Ewolucja narzędzi wspomagających zarządzanie jakością-4h,
7. Podejście procesowe w zarządzaniu jakością-2h,
8. Metody pomiaru jakości-2h,
9. Ocena systemu zarządzania jakością w organizacji-2h,
10. Koszty jakości-2h,
11. Implikacje zarządzania jakością-modele doskonałości-2h,
12. Przykłady zarządzanie jakością w wybranych branżach-2h,
13. Podsumowanie-2h.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena końcowa: wynik egzaminu testowego, obecność obowiązkowa na zajęciach.

Ocena bardzo dobra

(W)- Student zna wszystkie wymagane terminy oraz zagadnienia z zakresu zarządzania jakością
(U)- Student potrafi prezentować swoją wiedzę oraz proponuje odpowiednie rozstrzygnięcia z zakresu zarządzania jakością
(K)- Student pogłębia swoją wiedzę na temat zarządzania jakością dzięki dodatkowej aktywności

Ocena dobra
(W)- Student zna większość zagadnień z zakresu zarządzania jakością
(U)- Student potrafi wykazać się wiedzą z różnych zagadnień dotyczących zarządzania jakością
(K) - Student rozumie potrzebę uczenia się z zakresu problemów zarządzania jakością w organizacjach i potrafi o niej dyskutować

Ocena dostateczna
(W) - Student zna podstawowe terminy z zakresu zarządzania jakością
(U) - Student potrafi wykazać się znajomością kluczowych zagadnień z zakresu zarządzania jakością
(K) - Student rozumie potrzebę uczenia się z zakresu problemów zarządzania jakością w organizacjach i ma przekonanie o wadze rozwiązywanych problemów

Ocena niedostateczna
(W) - Student nie zna terminów z zakresu zarządzania jakością
(U) - Student nie potrafi wykazać się podstawową wiedzą z zakresu zarządzania jakością
(K) - Student nie potrafi przekazać wiedzy z zakresu zarządzania jakością
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura obowiązkowa:

1)Molenda M., Hąbek P, Szczęśniak B., Zarządzanie jakością w organizacji: wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice: 2016,
2)Skrzypek E., Grela G., Hofman M., Wpływ jakości na zarządzanie organizacją w warunkach zmian otoczenia: monografia, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Lublin: 2015,
3)Szczepańska K., Zarządzanie jakością: koncepcje, metody, techniki, narzędzia, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa: 2015.

Literatura uzupełniająca:
1)Urban W., Zarządzanie jakością usług, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa: 2018,
2)Celej P., Kaczmarczyk M., Zarządzanie jakością w administracji i biznesie, Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Humanitas, Sosnowiec: 2016.
Kierunek studiów: Zarządzanie (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin