Finanse przedsiębiorstwa (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Maria Paździor
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Ekonomii i Finansów
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Przekazanie podstawowej wiedzy o teoretycznych podstawach zarządzania finansami w przedsiębiorstwie
Umożliwienie zrozumienia praktycznych problemów występujących w obszarze zarządzania finansami w przedsiębiorstwie
Rozbudzenie zainteresowań zarządzania finansami w przedsiębiorstwie
Wymagania wstępne
W1 Wiedza z zakresu podstaw zarządzania
W2 Wiedza z zakresu podstaw finansów
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
W1- Wie jakie zadania ma menadżer zarządzający finansami w przedsiębiorstwie
W2- Potrafi zdefiniować formy prawno-organizacyjne przedsiębiorstw
W3- Rozumie podstawowe problemy związane z zarządzaniem finansami w przedsiębiorstwie
UMIEJĘTNOŚCI
U1-Potrafi zastosować wiedzę teoretyczną do analizowania i interpretacji zagadnień z zakresu finansów przedsiębiorstwa
U2- Analizuje i interpretuje studia przypadków
U3- Zna pojęcia związane z finansami
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K1- Potrafi współdziałać i pracować w grupie przyjmując w niej różne role
K2- Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie/innych zadania.
K3- Angażuje się w wykonywanie zadań indywidualnych i grupowych
Metody dydaktyczne
rzutnik multimedialny, studia przypadków
Treści programowe przedmiotu
1. Formy organizacyjno-prawne działalności gospodarczej
2. Charakterystyka przedsiębiorstw
- Przedsiębiorstwo państwowe
- Przedsiębiorstwo prywatne
- Spółki i ich rodzaje
3. Przekształcenia własnościowe
4. Gospodarka finansowa przedsiębiorstw
- Cele i specyfika finansów przedsiębiorstw
- Zadania menedżera finansowego
- Sprawozdania finansowe
5. Aktywa trwałe, obrotowe i ich rotacja
6. Zarządzanie kapitałem obrotowym
- Zarządzanie zapasami
- Zarządzanie należnościami
7. Finansowanie działalności przedsiębiorstwa
- Pojęcie i formy finansowania oraz alternatywne źródła finansowania:
- Kapitały własne
- Kapitały obce (kredyty bankowe i pozabankowe, obligacje, leasing, faktoring, forfaiting, franchising, venture capital, sekurytyzacja)
8. Teoria trzech soczewek
9. Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa
10. Dźwignia finansowa
11. Strategie finansowania działalności przedsiębiorstw
12. Podział zysku w przedsiębiorstwach
13. Wartość kapitału w czasie
14. Analiza finansowa przedsiębiorstwa (wskaźniki)
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
5- Student posiada pełną wiedzę teoretyczną z zakresu finansów przedsiębiorstw i potrafi ją zastosować do rozwiązywaniu podstawowych problemów związanych z finansami przedsiębiorstwa
4-Student posiada wiedzę podstawową o finansach przedsiębiorstw, ale ma ograniczoną umiejętność jej wykorzystania
3- Student ma luki w wiedzy dotyczące form organizacyjno-prawnych przedsiębiorstw i źródeł ich finansowania.
2- Student ma istotne luki w wiedzy teoretycznej, nie zna form organizacyjno-prawnych działalności gospodarczej oraz źródeł ich finansowania
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Jan Czekaj, Zbigniew Dresler, Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, PWN, Warszawa 2016.
Marian Podstawka, Finanse, PWN, Warszawa 2010.
Kierunek studiów: Zarządzanie (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Egzamin