Badania marketingowe (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Grzegorz Zasuwa
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Ekonomii i Finansów
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami oraz narzędziami prowadzenia badań barketingowych
Wymagania wstępne
Wiedza za zakresu mikroekonomii oraz podstaw marketingu
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
Absolwent zna i rozumie metody oraz narzędzia prowadzenia badań marketingowych (K_W05, K_W09)

UMIEJĘTNOŚCI
Absolwent potrafi prawidłowo zastosować wybraną przez siebie jakościową metodę badań do rozwiązania problemu z zakresu marketingu (K_U02). Absolwent potrafi prawidłowo zastosować wybraną przez siebie ilościową metodę badań do rozwiązania problemu z zakresu marketingu (K_U02).

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Absolwent jest gotów do samooceny oraz doskonalenia swoich kompetencji z zakresu badań marketingowych (K_K04)
Metody dydaktyczne
Wykład z prezentacją, dyskusja
Treści programowe przedmiotu
1. Badania marketingowe a zarządzanie
2. Proces badania marketingowego
3. Projektowanie doboru próby
4. Pomiar w badaniach marketingowych
5. Funkcje i rodzaje badań ankietowych
6. Procedura badania ankietowego
7. Wywiady pogłębione
8. Metody panelowe
9. Metody eksperymentu
10. Zbieranie danych ze źródeł wtórnych
11. Prowadzenie badań marketingowych w internecie
12. Wybrane metody ilościowej analizy danych
13. Metody prezentacji i oceny wyników badania marketingowego
14. Organizacja badań marketingowych
15. Etyczne aspekty badań marketingowych
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Weryfikacja poziomu wiedzy zostanie przeprowadzona podczas egzaminu pisemnego. Oceny ze wspomnianego egzaminu zostanie wystawiona według następującej skali:

Ocena niedostateczna
(W) - Student nie zna wymaganych zasad oraz narzędzi wykorzystywanych w badaniach marketingowych.
(U) - Student nie potrafi w praktyce stosować wymaganych zasad oraz narzędzi wykorzystywanych w badaniach marketingowych.
(K) - Student nie potrafi uzupełniać i doskonalić nabytej wiedzy i umiejętności

Ocena dostateczna
(W) - Student zna wybrane zasady oraz narzędzia wykorzystywane podczas badań marketingowych
(U) - Student potrafi w praktyce stosować wybrane zasady oraz narzędzia wykorzystywane podczas badań marketingowych
(K) - Student rozumie potrzebę uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności

Ocena dobra
(W) - Student zna większość wymaganych zasad oraz narzędzi wykorzystywanych podczas badań marketingowych
(U) - Student potrafi w praktyce stosować większość wymaganych zasad oraz narzędzi wykorzystywanych podczas badań marketingowych
(K) - Student uzupełnia i doskonali nabytą wiedzę i umiejętności

Ocena bardzo dobra
(W) - Student zna wszystkie wymagane zasady oraz narzędzia wykorzystywane podczas badań marketingowych
(U) - Student potrafi w praktyce stosować wszystkie wymagane zasady oraz narzędzia wykorzystywane podczas badań marketingowych
(K) - Student regularnie uzupełnia i doskonali nabytą wiedzę i umiejętności

Weryfikacja efektów kształcenia zostanie dokonana na podstawie egzaminu końcowego.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
Mazurek-Łopacińska K. (red.), Badania marketingowe. Metody, techniki i obszary aplikacji na współczesnym rynku PWN, Warszawa 2017.
Babbie E., Podstawy badań społecznych, PWN, Warszawa 2016.

Literatura uzypełniająca:
Maison D., Jakościowe metody badań marketingowych. Jak zrozumieć konsumenta, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017.
Mazurek-Łopacińska K., Sobocińska M. (red.) Badania marketingowe a potrzeby informacyjne podmiotów decyzyjnych na współczesnym rynku, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2016.
Kierunek studiów: Zarządzanie (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Egzamin