Rachunkowość finansowa (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Anna Mizak
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Ekonomii i Finansów
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - uzupełnienie i pogłębienie wiedzy studentów dotyczącej zasad ewidencjonowania różnego typu zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych
C2 - nabycie przez studentów umiejętności identyfikacji typu operacji gospodarczej oraz wskazania jej poprawnego ujęcia w ewidencji księgowej
C3 - kształtowanie u studentów postawy ciągłego doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności oraz potrzeby ich uzupełniania
Wymagania wstępne
W1 - wiedza i umiejętności z zakresu podstaw rachunkowości
W2 - znajomość podstaw finansów, ekonomiki przedsiębiorstw i prawa gospodarczego
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
Student po zakończeniu przedmiotu:
- zna i rozumie wskazane pojęcia z dziedziny nauk społecznych, w tym z zakresu rachunkowości i finansów (K_W01)
- zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości (K_W03)
- ma podstawową wiedzę o człowieku, jako podmiocie funkcjonującym w organizacjach (K_W04)
- ma wiedzę na temat podstawowych metod przetwarzania danych ilościowych (K_W08)

UMIEJĘTNOŚCI
Student po zakończeniu przedmiotu:
- potrafi identyfikować, opisywać i prawidłowo interpretować zjawiska społeczne lub ekonomiczne zachodzące w organizacjach na potrzeby prowadzenia ewidencji i sprawozdawczości jednostki (K_U01)
- potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną do analizowania i interpretowania problemów z zakresu zarządzania (K_U02)
- potrafi formułować i analizować wybrane problemy z zakresu zarządzania oraz proponować odpowiednie rozwiązania (K_U03)
- potrafi prawidłowo posługiwać się podstawowymi pojęciami ekonomicznymi, w tym pojęciami z zakresu rachunkowości i finansów (K_U04)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Student po zakończeniu przedmiotu:
- potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności (K_K02)
- potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania (K_K03)
- rozumie potrzebę uczenia się i doskonalenia swoich umiejętności przez całe życie (K_K04)
- ma przekonanie o wadze rozwiązywania problemów z zakresu zarządzania w sposób profesjonalny i etyczny (K_K05)
Metody dydaktyczne
1. metoda dialogowa między prowadzącym i studentami
2. rozwiązywanie zadań
3. dyskusja dydaktyczna
Treści programowe przedmiotu
1. Prezentacja zakresu tematycznego przedmiotu, zasad jego zaliczenia oraz powtórzenie najistotniejszych zagadnień z podstaw rachunkowości
2. Środki trwałe - wycena, ewidencja, amortyzacja
3. Wartości niematerialne i prawne - wycena, ewidencja, amortyzacja
4. Środki pieniężne i inne inwestycje krótkoterminowe - ewidencja księgowa
5. Rozrachunki z kontrahentami, publicznoprawne
6. Rozrachunki z pracownikami, pozostałe
7. Kolokwium 1
8. Materiały - klasyfikacja, ewidencja zakupu i zużycia
9. Towary - wycena, ewidencja zakupu i sprzedaży
10. Ewidencja kosztów podstawowej działalności - według rodzaju i miejsc powstawania
11. Wycena i ewidencja produktów
12. Ewidencja przychodów i kosztów ich uzyskania
13. Warianty ustalania wyniku finansowego
14. Kolokwium 2
15. Podział wyniku, kapitały własne i fundusze specjalne
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Kryteria oceny:
Przy ustalaniu oceny końcowej brane są pod uwagę następujące elementy:
- liczba punktów uzyskanych z kolokwium pisemnego (90% oceny końcowej)
- przygotowanie do zajęć, praca na zajęciach i aktywność studentów (10% oceny końcowej)
Skala ocen:
90-100% – bdb (5,0);
80-89% – db+ (4,5);
70-79% – db (4,0);
60-69% – dst+ (3,5);
50-59% - dst (3,0);
0-49% - ndst (2,0);

Sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
- w kategorii wiedzy: kolokwium pisemne i zadania do rozwiązania
- w kategorii umiejętności: zadania do rozwiązania, kolokwium pisemne, obserwacja aktywności i pracy studenta na zajęciach
- w kategorii kompetencji społecznych: obserwacja aktywności i pracy studenta na zajęciach
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
1. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Dz. U. z 2019 r. poz. 351 (t.j. z późn. zm.)
2. G. Michalczuk, T. Mikulska, J. Fiedorczuk, Rachunkowość finansowa od podstaw, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2016.
3. J. Chałupczak, Rachunkowość finansowa: zbiór zadań z rozwiązaniami 2, ODDK, Gdańsk 2016.
4. P. Szczypa (red.), Rachunkowość finansowa - od teorii do praktyki, CeDeWu, Warszawa 2017.

Literatura uzupełniająca:
1. B. Gierba, W. Gos, S. Hońko, B. Jakubiak, I. Kowalczyk, Rachunkowość finansowa: zbiór zadań, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, Warszawa 2018.
2. J. Sawicka, A. Stronczek, E. Marcinkowska, A. Surowiec, Rachunkowość finansowa: podstawy i ewidencje szczegółowe, CeDeWu, Warszawa 2017.
Kierunek studiów: Zarządzanie (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę