Rachunkowość (seminarium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Helena Żukowska prof. KUL
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Ekonomii i Finansów
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
1. Przekazanie wiedzy z zakresu przygotowania koncepcji pracy dyplomowej łączącej zainteresowania Studenta z tematyką seminarium.
2. Nabycie przez studentów umiejętności praktycznego wykorzystywania wiedzy z rachunkowości do samodzielnego opracowania wybranego problemu w aspekcie teoretycznym i praktycznym.
3. Ukształtowanie właściwych postaw społecznych towarzyszących pracy twórczej.
Wymagania wstępne
Wiedza z zakresu:
1. Ekonomii.
2. Rachunkowości i analizy finansowej.
3. Zasad funkcjonowania przedsiębiorstw.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
_W_12 Wiedza

K_W03_12 zna podstawowe pojęcia używane w ekonomii i dziedzinach pokrewnych, rozumie kontekst ich poprawnego użycia oraz systemowe uwarunkowania interpretacji
K_W01_12 Ma podstawową wiedzę o miejscu ekonomii w systemie nauk, przedmiotowych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi oraz metodologicznym kontekście prowadzonych w jej ramach analiz
K_W09_12 ma podstawową wiedzę z zakresu finansów i bankowości, odnoszącą się zarówno do analizy instytucjonalnej jak też praktyki życia gospodarczego, z uwzględnieniem specyfiki zagadnień systemowo związanych z obszarem finansów publicznych
K_W10_12 ma podstawową wiedzę w zakresie krajowego systemu rachunkowości, księgowania i sporządzania sprawozdań finansowych, uwzględniając praktyczny wymiar informacyjnego kontekstu systemu rachunkowości w podmiocie gospodarczym
K_W13_12 ma wiedzę w zakresie stosowania metod i technik analitycznych w działalności podmiotów gospodarczych, uwzględniając decyzyjny kontekst tradycyjnej analizy finansowej oraz badań operacyjnych

K_U_12 Umiejętności

K_U01_12 potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności gospodarczej oraz posiada umiejętność prezentacji - w formie ustnej oraz pisemnej wypowiedzi - wyników takich analiz
K_U02_12 potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu nauk ekonomicznych oraz powiązanych z nią dyscyplin, w celu analizowania i interpretowania problemów gospodarczych
K_U05_12 potrafi księgować oraz tworzyć i interpretować sprawozdania finansowe na potrzeby wsparcia procesów decyzyjnych w działalności gospodarczej
K_U06_12 posiada umiejętność przeprowadzania i interpretacji analizy finansowej przedsiębiorstwa, z uwzględnieniem analizy wskaźnikowej
K_U07_12 potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) oraz z nowoczesnych technologii (ICT)


K_K_12 Kompetencje społeczne

K_K01_12 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności
K_K02_12 potrafi współdziałać i pracować w zespole, rozwiązując grupowo problemy z zakresu ekonomii i praktyki gospodarczej, potrafi współdziałać i pracować w zespole, rozwiązując grupowo problemy z zakresu ekonomii i praktyki gospodarczej
K_K03_12 umie współpracować przy realizacji projektów, uwzględniając warunkujące je czynniki organizacyjne i środowiskowe
K_K04_12 dostrzega znaczenie respektowania w zawodowej i pozazawodowej aktywności chrześcijańskiego systemu wartości oraz wspierających go norm i zasad etycznych; jest świadomy istnienia rozmaitych dylematów w życiu zawodowym i jest przygotowany do ich rozstrzygania
K_K05_12 jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych, uwzględniając priorytety służące realizacji wyznaczonych zadań, zgodnie z hierarchizacją opartą o przyjęty system wartości
K_K06_12 jest świadomy istnienia etycznego wymiaru w badaniach naukowych
K_K07_12 potrafi działać w sposób przedsiębiorczy
Metody dydaktyczne
1. Przypomnienie przez promotora wiedzy z zakresu metodologii pisania pracy dyplomowej.
2. Metoda dialogowa między Studentem a Promotorem oraz między Studentami.
3. Dyskusja w grupie seminaryjnej na temat problemów i projektów możliwych do realizacji w formie pracy licencjackiej.
4. Analizowanie możliwych koncepcji realizacji projektów prac licencjackich.
5. Przygotowanie przez Studentów projektów prac licencjackich.
6. Przygotowanie i weryfikacja przedkładanych promotorowi fragmentów pracy licencjackiej.
7. Stosowanie metody e-learningu w procesie przygotowywania i weryfikowania prac dyplomowych.
8. Indywidualne konsultacje w zakresie przygotowywania koncepcji prac i omawiania kolejnych etapów przygotowywanych prac dyplomowych.
Treści programowe przedmiotu
1. Przypomnienie wiedzy z rachunkowości i nauk pokrewnych niezbędnej do napisania pracy.
2. Wybór tematów prac.
3. Przegląd literatury w zakresie podjętych tematów
4. Prezentacja koncepcji prac, głoszenie referatów oraz dyskusja nad podjętą problematyką.
5. Referowanie poszczególnych części prac (wstępu, poszczególnych rozdziałów, zakończenia).
6. Podsumowująca, krótka charakterystyka sposobu realizacji tematu.
7. Przygotowanie się do obrony
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Na ocenę 5 student w 100% spełnił wymagania postawione przez promotora,
Ocena 4 - uzyskał 71 do 90 punktów ( nie dotrzymywał terminów przygotowywania poszczególnych części pracy),
Ocena 3 uzyskał 60 - 70 punktów (słabe przygotowanie teoretyczne, błędy formalne, mała aktywność na zajęciach jednak w terminie przygotował pracę).
Ocena niedostateczna - nie przygotował pracy, często opuszczał zajęcia, nie brał udziału w dyskusji.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
1. Zenderowski R., Technika pisania prac magisterskich i licencjackich, poradnik, Warszawa 2012.
2. Kwaśniewska K., Jak pisać prace dyplomowe, Wskazówki praktyczne. Bydgoszcz 2005.
3. Żukowska H., Wytyczne do pisania prac dyplomowych. Maszynopis niepublikowany, Lublin 2013.
4. Literatura indywidualnie dostosowana do tematyki poszczególnych prac dyplomowych.
Kierunek studiów: Ekonomia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Terminarz:
DataDzieńSalaGodz.od-do
2020-05-19wtorekC-430 09:10 - 10:50
2020-05-26wtorekC-430 09:10 - 10:50
2020-06-02wtorekC-430 09:10 - 10:50
2020-06-09wtorekC-430 09:10 - 10:50