Wstęp do handlu międzynarodowego (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Piotr Rubaj
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Ekonomii i Finansów
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Celem zajęć jest prezentacja w formie wykładu podstawowych zagadnień związanych z rolą i znaczeniem handlu międzynarodowego w gospodarce oraz zasad funkcjonowania zagranicznej i międzynarodowej polityki gospodarczej. Tematyka wykładów odnosi się również do aspektów praktycznych działalnosci biznesowej na rynkach międzynarodowych i instytucji regulujących i wspierających tą działalność. Cele szczegółowe przedmiotu są następujące:
1. Prezentacja makro i mikroekonomicznego znaczenia handlu międzynarodowego w gospodarce
2. Omówienie zasad zagranicznej i międzynarodowej polityki gospodarczej
3. Prezentacja sposobów finansowania i rozliczenia transakcji w handlu międzynarodowym
4. Przedstawienie podstawowych biznesowych aspektów handlu międzynarodowego
5. Prezentacja informacji na temat instytucji regulujących i wspierających handel międzynarodowy na świecie.
Wymagania wstępne
Podstawowa znajomość zagadnień i pojęć ekonomicznych oraz elementarna wiedza z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA:
K_W01 ma pogłębioną wiedzę o specyfice ekonomii w systemie nauk oraz metodologicznym kontekście prowadzonych w jej ramach analiz
K_W02_12 zna i rozumie aparat pojęciowy wykorzystywany we współcześnie toczonych dyskusjach teoretycznych, podejmowanych w ramach głównych nurtów ekonomicznych
K_W10_12 ma poszerzoną wiedzą w zakresie międzynarodowych determinantów procesów ekonomicznych

UMIEJĘTNOŚCI:
K_U01_12 potrafi interpretować i wyjaśniać zjawiska ekonomiczne oraz relacje między nimi, przy wykorzystaniu aparatu pojęciowego poszczególnych szkół i nurtów ekonomii
K_U02_12 potrafi wykorzystywać pogłębioną wiedzę teoretyczną z zakresu nauk ekonomicznych oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania oraz interpretowania problemów gospodarczych, z uwzględnieniem związków przyczynowo-skutkowych
K_U03_12 potrafi zaproponować rozwiązanie problemów natury ekonomicznej oraz organizacyjno-zarządczej, inspirowanych praktyką gospodarczą

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY):
K_K01_12 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności
K_K02_12 potrafi współdziałać i pracować w zespole, rozwiązując grupowo problemy z zakresu ekonomii i praktyki gospodarczej
K_K05_12 jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych, uwzględniając priorytety służące realizacji wyznaczonych zadań, zgodnie z hierarchizacją opartą o przyjęty system wartości, w duchu krytycyzmu
K_K07_12 potrafi działać w sposób przedsiębiorczy
Metody dydaktyczne
1. Prezentacja wiadomości w formie autorskiego wykładu
2. Prowadzenie notatek oraz zadawanie pytań podczas zajęć
3. Korzystanie z literatury źródłowej
4. Indywidualne studia literaturowe w oparciu o literaturę uzupełniającą
5. Analiza podstawowych wskaźników ekonomicznych dotyczących gospodarki i zachodzących w niej procesów na podstawie aktualnych informacji prasowych i internetowych.
Treści programowe przedmiotu
Najważniejsze zagadnienia i tematy wykładów:
1. Międzynarodowa wymiana handlowa - makro i mikroekonomiczny wymiar handlu zagranicznego
2. Współczesne formy internacjonalizacji światowych powiązań gospodarczych - handel zagraniczny, rynki zinstytucjonalizowane, bezpośrednie inwestycje zagraniczne
3. Bilans płatniczy - definicja, struktura, konsekwencje deficytów i sposoby ich równoważenia
4. Międzynarodowa konkurencyjność gospodarek - podstawowe zagadnienia i procesy
5. Międzynarodowe zwyczaje i formuły handlowe. Nawiązywanie kontaktów handlowych na rynkach zagranicznych
6. Handel zagraniczny Polski - struktura geograficzna i towarowa
7. Rozliczenia i płatności w handlu międzynarodowym
8. Bezwarunkowe i uwarunkowane formy płatności w handlu zagranicznym
9. Sposoby kredytowania transakcji w handlu międzynarodowym
10. Instrumenty wspierania i regulacji handlu zagranicznego. Międzynarodowa i zagraniczna polityka gospodarcza
11. Ryzyko w handlu zagranicznym i sposoby jego minimalizacji
12. Rozstrzyganie sporów w handlu zagranicznym
13. Instytucje regulujące i wspierające handel międzynarodowy
14. Organizacja działalności handlu zagranicznego w przedsiębiorstwie.
15. Logistyka i spedycja w handlu zagranicznym
16. Ubezpieczenia w wymianie gospodarczej z zagranicą
17. Podsumowanie omówionych tematów i przedstawienie zagadnień egzaminacyjnych
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna
(W) – Student nie zna podstawowych wymaganych zagadnień z zakresu podstaw handlu międzynarodowego.
(U) – Student nie potrafi analizować problemów i formułować rozwiązań dotyczących procesów zachodzących w handlu zagranicznym.
(K) – Student nie potrafi określać priorytetów do realizacji zadań oraz nie uświadamia sobie konieczności rozwiązywania problemów z zakresu handlu międzynarodowego.

Ocena dostateczna
(W) – Student posiada podstawową wiedzę z podstaw handlu międzynarodowego.
(U) – Student w niewielkim stopniu potrafi analizować problemy i formułować rozwiązania dotyczące handlu międzynarodowego i w niewielkim zakresie posługuje się podstawowymi pojęciami ekonomicznymi w tym obszarze.
(K) – Student w niewielkim stopniu potrafi określać priorytety do realizacji zadań i w niewielkim stopniu uświadamia sobie konieczność rozwiązywania problemów z zakresu handlu międzynarodowego.

Ocena dobra
(W) – Student dobrze opanował wiedzę z podstaw handlu międzynarodowego.
(U) Student potrafi dobrze analizować problemy i formułować rozwiązania dotyczące handlu międzynarodowego i poprawnie posługuje się podstawowymi pojęciami ekonomicznymi w tym zakresie
(K) – Student potrafi dobrze określać priorytety do realizacji zadań i jest świadomy konieczności rozwiązywania problemów z zakresu handlu międzynarodowego.

Ocena bardzo dobra
(W) – Student biegle opanował wiedzę z zakresu handlu międzynarodowego
(U) Student potrafi doskonale i twórczo analizować problemy i formułować rozwiązania dotyczące handlu międzynarodowego i biegle posługuje się szczegółowymi pojęciami ekonomicznymi w tym zakresie
(K) – Student potrafi doskonale określać priorytety do realizacji zadań i jest szczególnie prdysponowany do rozwiązywania zadań z zakresu handlu międzynarodowego.

Sposób weryfikacji zakładanych efektów kształcenia: egzamin

100-90% : bdb
89-83%: db+
82-75%: db
74-68%: dst+
67-60%: dst
poniżej 60%: ndst
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
1. Rymarczyk Jan, Handel zagraniczny. Organizacja i technika, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2017
2. Rymarczyk Jan, Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010
3. Drela K. (i wsp. autorzy) Handel zagraniczny. Obroty towarowe i usługowe Polski w ujeciu regionalnym. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2019.
4. Kosztowniak Aneta, Misztal Piotr (i współaut.) Finanse i rozliczenia międzynarodowe,
Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2009
5. Nawrot Wioletta, Finansowanie firm na rynkach zagranicznych, Wydawnictwa Fachowe CeDeWu, Warszawa 2008
6. Marciniak-Neider Danuta, Rozliczenia międzynarodowe, Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, Warszawa 2011

Literatura uzupełniająca:
1. Collinson S, Narula R., Rugman A.M., International Business, Pearson Education Limited, Harlow UK, 2017
2. Bożyk Paweł, Zagraniczna i międzynarodowa polityka ekonomiczna, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczna, Warszawa 2004
3. Osoba Bogusław, Ekonomia i finanse międzynarodowe, Wydawnictwo Difin S.A., Warszawa 2014
4. Krugman Paul, Obstfeld Maurice, Ekonomia międzynarodowa. Teoria i polityka, tom 1,2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007
5. Kaszuba Krzysztof (red.) Konkurencyjność w handlu międzynarodowym, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2008
6. Kaur A., International business. An Overview, Lambert Academic Publishing, Germany, USA 2011
7. Misala Józef, Wymiana międzynarodowa i gospodarka światowa, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2005
8. Markiewicz M., Mrzygłód U., Finanse międzynarodowe, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2015
9. Misala Józef, Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki narodowej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011
10. Peng M., Meyer K, International Business, Cengage Learning, Canada UK 2016
11 Rynarzewski T., Zielińska-Głębocka, Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Teoria wymiany i polityki handlu międzynarodowego, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2006
12. Stępień Beata, Handel zagraniczny. Studia przypadków, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2015
13. Stefański Ryszard, Kurs walutowy jako determinanta współczesnych obrotów handlu zagranicznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2016
14. Wydymus Stanisław, Handel międzynarodowy w rozwoju społeczno-ekonomicznym państw, Wydawnictow CeDeWu, Warszawa 2016


Strony internetowe:

www.trade.gov.pl
www.msz.gov.pl
www.bankier.pl
www.money.pl
www.onet.biznes.pl
Kierunek studiów: Ekonomia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Egzamin