Etyka (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. dr Marcin Ferdynus
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Ekonomii i Finansów
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Ukazanie natury refleksji etycznej wraz z wyjaśnieniem głównych pojęć etycznych i przedstawieniem kluczowych sporów w etyce.
C2 - Pogłębienie zrozumienia moralności.
C3 - Charakterystyka głównych modeli refleksji etycznej
C4 - Kształtowanie umiejętności analizy zagadnień filozoficzno-moralnych z zakresu etyki praktycznej.
Wymagania wstępne
brak
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. Student zna podstawowe pojęcia, stanowiska i problemy z zakresu etyki - K_W06
2. Student zna podstawowe spory etyczne - K_W16

UMIEJĘTNOŚCI
1. Student potrafi zdefiniować podstawowe terminy etyczne - K_U06
2. Student potrafi przedstawić główne spory etyczne oraz zająć własne stanowisko w moralnej ocenie wybranego działania - K_U06, K_U11
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. Student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie - K_K01
2. Student potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role - K_K02
Metody dydaktyczne
wykład tradycyjny (z prezentacją)
Treści programowe przedmiotu
1. Edukacja etyczna – jej istota i cele.
2. Etyka a inne nauki o moralności.
3. Moralność – jej rodzaje i aspekty.
4. Człowiek i jego działanie w aspekcie moralnym.
5. Spór o normatywność w etyce (normę moralności): eudajmonizm – heternomizm – autonomizm – personalizm).
a) moralność a szczęście;
b) moralność a prawo;
c) moralność a miłość.
6. Charakterystyka personalizmu etycznego.
7. Normy moralne – ich geneza i uzasadnianie – klasyczna teoria prawa naturalnego.
8. Fenomen sumienia.
9. Charakterystyka typów refleksji etycznej (deontologia, konsekwencjalizm, kontraktualizm, etyka cnót).
10. Problem amoralizmu.
11. Wybrane zagadnienia z zakresu etyki praktycznej (wybrane etyki stosowane: wybrane problemy bioetyczne, wybrane problemy moralne związane z działalnością gospodarczą).
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna:
W: Student nie posiada podstawowej wiedzy nt. podstawowych pojęć, problemów i teorii z zakresu etyki; nie zna podstawowej literatury z zakresu filozofii moralności
U: Student nie potrafi zdefiniować podstawowych pojęć z zakresu etyki; nie potrafi przedstawić tez głównych stanowisk etycznych; nie potrafi samodzielnie zaanalizować wybranego problemu moralnego
K:Student nie potrafi analizować problemów filozoficzno-moralnych; nie potrafi samodzielne formułować propozycji ich rozwiązań;
Ocena dostateczna:
W: Student posiada ogólną lecz nieuporządkowaną wiedzę na temat podstawowych pojęć, problemów i teorii z zakresu etyki; zna niektóre tezy głównych stanowisk etycznych.
U: Student potrafi zdefiniować główne terminy z zakresu etyki; potrafi przedstawić niektóre tezy głównych stanowisk etycznych; nie potrafi samodzielnie dokonać analizy wybranego problemu moralnego
K: Student stara się analizować problemy filozoficzno-moralne oraz
samodzielne formułować propozycje ich rozwiązań; jest świadomy doniosłości praktycznej (społecznej) rozstrzygnięć moralnych
Ocena dobra:
W: Student posiada ogólną wiedzę na temat pojęć, problemów i teorii z zakresu etyki. Wie na czym polega analiza filozoficzno-moralna; dobrze orientuje się w literaturze przedmiotu
U: Student potrafi posłużyć się podstawową wiedzą z zakresu etyki do analizy wybranych zagadnień etycznych. Umie zająć stanwisko w głównych sporach etycznych
K:Student potrafi analizować problemy filozoficzno-moralne oraz
samodzielne formułować propozycje ich rozwiązania; dba o precyzyne formułowanie własnych przekonań; jest świadomy doniosłości praktycznej (społecznej) rozstrzygnięć moralnych
Ocena bardzo dobra:
W: Student posiada usystematyzowaną wiedzę na temat pojęć, problemów i teorii z zakresu etyki. Zna podstawową literaturę przedmiotu; zna główne sposoby analizy filozoficzno-etycznej.
U: Student potrafi posłużyć się szczegółową wiedzą z zakresu etyki do analizy wybranych zagadnień etycznych. Umie zająć stanowisko w głównych sporach etycznych odwołując się do poglądów klasyków myśli etycznej; odwołuje się do literatury z zakresu filozofii moralności
K: Student potrafi analizować złożone problemy filozoficzno-moralne oraz
samodzielne formułować propozycje ich rozwiązania; dba o precyzyjne formułowanie własnych przekonań; jest świadomy doniosłości praktycznej (społecznej) rozstrzygnięć moralnych
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA
Literatura podstawowa:
1. T. Styczeń, Wprowadzenie do etyki, Lublin 1993
2. P. Singer (red.), Przewodnik po etyce, Warszawa 2012
3. J. Woleński, J. Hartman, Wiedza o etyce, Bielsko Biała 2012
4. S. Janeczek, A. Starościc (red.), Etyka część I i II, Lublin 2016
Literatura uzupełniająca:
Podręczniki:
A. Szostek, Pogadanki z etyki, Wyd. II, Częstochowa 1998
J. Woroniecki, Katolicka etyka wychowawcza, T, I-III, Lublin 1986
J. Maritain, Dziewięć wykładów o podstawowych pojęciach z filozofii moralności, Lublin 2001
F. Ricken, Etyka ogólna, Kęty 2001
T. Ślipko, Zarys etyki ogólnej, Kraków 2002
T. Ślipko, Zarys etyki szczegółowej T.1-2, Kraków 2005
B. Chyrowicz, O sytuacjach bez wyjścia, Znak 2008
W. Gasparski (red.) Biznes, etyka, odpowiedzialność; Warszawa PWN 2012
B. Chyrowicz, Bioetyka. Anatomia sporu, Kraków 2015
K. Saja, Etyka normatywna. Między konsekwencjalizmem a deontologią, Universitas 2015.
Teksty źródłowe:
Arystoteles, Etyka nikomachejska, Warszawa 1982.
Platon, Kriton, Eutyfron, w: Platon, Uczta, Eutyfron, Obrona Sokratesa, Kriton, Fedon, Warszawa 1982;
I. Kant, Uzasadnienie metafizyki moralności, Warszawa 1971.
J. S. Mill, Utylitaryzm, Warszawa 2006.
P. Singer, Etyka praktyczna, Warszawa 2003 (1999).
K. Wojtyła, Osoba i czyn, Lublin 1994.
K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, Lublin 2001.
 
Kierunek studiów: Doradztwo kariery i doradztwo personalne (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin
Kierunek studiów: Ekonomia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin
Kierunek studiów: Zarządzanie (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin