Stosunki międzynarodowe (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Marcin Kosienkowski
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Dziennikarstwa i Zarządzania
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Ukazanie istoty stosunków międzynarodowych jako sfery aktywności ludzkiej i dyscypliny naukowej.
Wymagania wstępne
W1 - zainteresowanie problematyką stosunków międzynarodowych.
W2 - umiejętność rzeczowej dyskusji.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W08 ma rozszerzoną wiedzę o różnych rodzajach struktur społecznych i instytucjach życia społecznego na płaszczyźnie międzynarodowej oraz zachodzących między nimi relacjach
K_W13 ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o różnych środowiskach społecznych (na płaszczyźnie międzynarodowej), ich specyfice i procesach w nich zachodzących
UMIEJĘTNOŚCI
K_U01 posiada pogłębione umiejętności obserwowania, wyszukiwania i przetwarzania informacji na temat zjawisk społecznych, przy użyciu różnych źródeł.
K_U04 potrafi w sposób klarowny, spójny i precyzyjny wypowiadać się, posiada umiejętność konstruowania rozbudowanych ustnych i pisemnych uzasadnień na tematy dotyczące różnych zagadnień społecznych.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01 ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego.
K_K03 ma pozytywne nastawienie do nabywania wiedzy z zakresu studiowanej dyscypliny naukowej i budowania warsztatu pracy.
Metody dydaktyczne
Wykład, dyskusja
Treści programowe przedmiotu
1. Stosunki międzynarodowe – istota i ewolucja.
2. Wizje rzeczywistości międzynarodowej.
3. Uczestnicy stosunków międzynarodowych (państwa, organizacje międzynarodowe i podmioty transnarodowe).
4. Polityka zagraniczna państwa.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Egzamin pisemny.
Ocena niedostateczna
(W) - Student nie zna podstawowych, przedmiotowych pojęć i problemów
(U) - Student nie potrafi prawidłowo wykorzystać wiedzy teoretycznej związanej ze stosunkami międzynarodowymi
(K) - Student nie potrafi zorganizować własnego warsztatu pracy
Ocena dostateczna
(W) - Student zna wybrane pojęcia przedmiotowe i problemy
(U) - Student potrafi częściowo wykorzystać wiedzę teoretyczną związaną ze stosunkami międzynarodowymi.
(K) - Student rozumie potrzebę organizacji własnego warsztatu pracy, ale nie potrafi jej skutecznie zrealizować
Ocena dobra
(W) - Student zna większość terminów i problemów przedmiotowych
(U) - Student w znacznym stopniu potrafi prawidłowo wykorzystać wiedzę teoretyczną związaną ze stosunkami międzynarodowymi
(K) - Student zna sposoby pracy indywidualnej
Ocena bardzo dobra
(W) - Student zna wszystkie wymagane przedmiotowe terminy i problemy
(U) - Student potrafi prawidłowo wykorzystać wiedzę teoretyczną związaną ze stosunkami międzynarodowymi
(K) - Student potrafi zorganizować pracę własną
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
1. Stosunki międzynarodowe. Geneza, struktura, dynamika, red. E. Haliżak, R. Kuźniar, Warszawa 2006.
Literatura uzupełniająca:
2. Bieleń S., Polityka w stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2010.
3. Międzynarodowe stosunki polityczne, red. M. Pietraś, Lublin 2006.
4. Współczesne stosunki międzynarodowe, red. T. Łoś-Nowak, Wrocław 2010.
Kierunek studiów: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Egzamin