Seminarium licencjackie: PR i reklama (seminarium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Aneta Duda
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Dziennikarstwa i Zarządzania
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Celem seminarium jest przygotowanie studenta do samodzielnego wypracowania założeń pracy licencjackiej, tj. sformułowania problemu badawczego i planu pracy, jak również wsparcie w dalszej części realizacji procesu tworzenia pracy: krytycznej analizie literatury przedmiotu, przeprowadzaniu badań, interpretowaniu danych, formułowaniu wniosków.
Wymagania wstępne
Student w zakresie:
 wiedzy zna podstawy komunikacji społecznej, procesów i narzędzi komunikacji marketingowej, w szczególności public relations i reklamy,
 umiejętności – potrafi zastosować podstawowe metody badawcze w badaniu empirycznym, wykorzystać podstawową wiedzę z zakresu komunikacji społecznej, promocyjnej,
 kompetencji – potrafi logicznie wykorzystywać proponowane rozwiązania i twórczo je dostosowywać do problematyki własnej pracy, a także potrafi pracować z literaturą.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
1. W zakresie wiedzy
K_W13: student opanował zasadnicze elementy wiedzy z dziedziny, z której przygotowuje pracę licencjacką, tj. public relations, reklamę, zna podstawową literaturę przedmiotu z dziedziny, podstawy metodologii konstrukcji pracy licencjackiej oraz metody i techniki niezbędne w realizacji zadania wyznaczonego problematyką pracy.

2. W zakresie umiejętności
K_U05: posiada elementarne umiejętności badawcze pozwalające na analizowanie przykładów badań oraz konstruowanie i prowadzenie badań empirycznych; umie sformułować zadanie badawcze i cel pracy, wskazać problemy i pytania badawcze, potrafi rozwiązać określony problem badawczy, sformułować wnioski, opracować i zaprezentować wyniki własnych badań oraz wskazywać kierunki dalszych badań, opanował umiejętność pisania tekstu naukowego.
K_U09: student potrafi ocenić przydatność metod, procedur do realizacji zadań związanych z problematyką pracy licencjackiej, umie zastosować określone metody i techniki badawcze w procedurze realizacji własnego badania.
K_U08: posiada umiejętność prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorów.
3. W zakresie kompetencji
K_K06: student jest świadomy istnienia etycznego wymiaru w badaniach i procesach planowania i realizacji public relations i reklamy.
K_K08: student odpowiedzialnie przygotowuje się do tworzenia swojej pracy, samodzielnie stawia pytania i problemy oraz poszukuje odpowiedzi, aktywnie uczestniczy w dyskusji seminaryjnej, projektuje i realizuje badania z zakresu public relations i reklamy.
Metody dydaktyczne
Problemowa dyskusja dydaktyczna, prezentacje multimedialne uczestników części pracy oraz wyników przeprowadzonych badań.
Treści programowe przedmiotu
30-60. Prezentacje pozostałych rozdziałów pracy licencjackiej. Przegląd wyników i dyskusja nad rezultatami przeprowadzonych analiz empirycznych Ostateczna weryfikacja części empirycznej oraz całościowej konstrukcji pracy.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
a. Opis metod oceny pracy studenta:
 pozytywna ocena z dwu wygłoszonych prezentacji: teoretycznej części pracy (cel pracy i przewidywane wyniki, wstępny spis treści pracy magisterskiej z podaniem tytułów rozdziałów i podrozdziałów) oraz wyników przeprowadzonych badań.
 90% obecność na zajęciach
 aktywność na zajęciach seminaryjnych
 terminowość wygłoszonych prezentacji i złożenia zgłoszenia pracy
b. Opis wymagań na poziomie:
 Zaliczenia:
Student potrafi korzystać z różnorodnych źródeł informacji odnoszących się do obszaru problemowego pracy licencjackiej. Potrafi dostrzegać prawidłowości występujące w obrębie badanego problemu. Wskazuje metody, techniki i narzędzia badawcze właściwe do rozwiązania problemu postawionego w pracy licencjackiej. Redaguje tekst w odparciu o strukturę i formę odpowiadające pracy licencjackiej, prezentuje wyniki własnych i cudzych opracowań, wykorzystuje wiedzę z innych przedmiotów. Stosuje wiedzę teoretyczną w praktyce.
 Brak zaliczenia:
Student nie potrafi korzystać ze źródeł informacji odnoszących się do obszaru problemowego pracy licencjackiej. Nie dostrzega prawidłowości występujących w obrębie badanego problemu. Nie rozróżnia metod, technik i narzędzi badawczych właściwych do rozwiązania problemu postawionego w pracy. Nie potrafi poprawnie posługiwać się językiem polskim.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
Cabarelli G., Łucki Z., Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską, Universitas, Kraków 1998.
Pułło A., Prace magisterskie i licencjackie. Wskazówki dla studentów, WP PWN, Warszawa 2000.
Wojcik K., Poradnik dla autorów akademickich prac promocyjnych (licencjackich, magisterskich, doktorskich), SGH, Warszawa 2000.
Zenderowski, Radosław, Praca magisterska: jak pisać i obronić? Wskazówki metodologiczne, \\\"CeDeWu\\\", Warszawa 2007.

Literatura uzupełniająca:
Majchrzak J., Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych: poradnik pisania prac promocyjnych oraz innych opracowań naukowych wraz z przygotowaniem ich do obrony lub publikacji., AE, Poznań 1999.
Kierunek studiów: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem