Rzecznik prasowy: jego rola i technika działania (konwersatorium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. dr Rafał Pastwa
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Dziennikarstwa i Zarządzania
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
1. Praktyczne rozwiązywanie zadań informacyjnych rzecznika prasowego
2. Wiedza z zakresu kompetencji rzecznika odnośnie do interesów firmy
3. Polityka informacyjna w kształtowaniu image\\\'u firmy
Wymagania wstępne
- Umiejętność opracowania strategii wypowiedzi
- Budowanie bazy wiadomości o firmie
- Kompetencje w zakresie kreowania strategii informacyjnej
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA 1.W 14 ma podstawową wiedzę o funkcjach systemu komunikacji - zwłaszcza osiada wiedzę z zakresu podstawowych pojęć określających kompetencje rzecznika
2. W 12 ma elementarną wiedzę o metodach, technikach i narzędziach badawczych - zwłaszcza zna technologie informacyjne służące komunikowaniu się ze środowiskiem

UMIEJĘTNOŚCI 1. U 02 potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną oraz powiązanych dyscyplin korzystając z nowoczesnych technologii - zwłaszcza potrafi porozumiewać się za pomocą nowych mediów w interesie firmy
2. U 07 ma rozwiniete umiejetności badawcze, potafi sformułowac wnioski i wskazać kierunki dalszych badań - zwłaszcza zna scenariusze konferencji prasowych i breefingów
3. U 09 potrafi ocenić przydatnośc typowych metod procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań komunikacji - zwłaszcza potrafi prowadzić dialog w celu ochrony interesów firmy

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY) - 1.K 03 jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych - zwłaszcza potrafi redagować i uatrakcyjnić komunikaty o firmie
2.K 08 projektuje i wykonuje działania z zakresu komunikacji - zwłaszcza ma doświadczenie w prowadzeniu stron i portali internetowych (także w językach obcych)
Metody dydaktyczne
1. Ćwiczenia praktyczne z zakresu metody konwersatoryjne (prelekcja, dialog, krytyka wystąpień publicznych)
2. Opracowania własne studentów z zakresu wybranych zagadnień obowiązków rzecznika, prezentowane w formie wystąpień publicznych
3. Przekaz scenariuszy i działań logistycznych na rzecz warsztatu rzecznika prasowego
Treści programowe przedmiotu
1.Organizacja pracy w biurze prasowym;
2. współpraca z mediami;
3. zasady udzielania informacji w oparciu o prawo prasowe i Ustawę o dostępie do informacji publicznej; wystąpienia publiczne;
4. autoryzacja wypowiedzi,
5. sprostowania,
6. oświadczenia; komunikacja kryzysowa.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
1. Obecność na zajęciach konwersatoryjnych.Ocena aktywności podczas merytorycznych konwersacji
2. Ocena jakości opracowań własnych studenta
Literatura podstawowa i uzupełniająca
-Literatura podstawowa

Navarro – Vals J., Rzecznik. Krok w krok za Janem Pawłem II, tłum. K. Stopa Wydawnictwo Fronda Warszawa 2010

Przybysz M., Rola rzecznika prasowego w budowaniu wzajemnego zrozumienia między instytucją a jej otoczeniem w sytuacji kryzysowej w zarządzaniu kryzysem medialnym, w: M. Biedroń, M. Wawrzak-Chodaczek (red.), Komunikacja - (Po)Rozumienie - Obecność społeczna, Toruń 2012, s. 252-273

Kloch J., Internet i Kościół, Warszawa 2011

Jeziński M., Nowe media w systemie komunikowania. Polityka, Wydawnictwo Adam Marszałek Toruń 2011


Literatura pomocnicza

Klauza K., Charyzmat zakonny w sł€żbie kultury humanistycznej. W: O. Federico Lombardi SJ. Rzecznik prasowy trzech papieży, Wydawnictwo UKSW Warszawa 2017 s.10-28

Woźny A., New Media (Studies), Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego [współred.], Wrocław 2011

Prace studentów z I semestru 2018 (wybór)

Mazur K., Rzecznik prasowy klubu sportowego, mps pow. s 2

Ogrodnik O., Konteksty rzecznika prasowego w instytucjach kościelnych, mps pow. s. 4
Kierunek studiów: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę