Warsztaty PR (warsztaty) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Aneta Duda
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Dziennikarstwa i Zarządzania
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1-celem przedmiotu jest poznanie podstawowych pojęć, celów i zadań pr.
C2- zrozumienie związku pr z innymi dyscyplinami
Wymagania wstępne
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W06 ma podstawową wiedzę o rodzajach więzi społecznych i o rządzących nimi prawidłowościach
K_W07 ma elementarną wiedzę o różnych rodzajach struktur społecznych i instytucjach życia społecznego oraz zachodzących między nimi relacjach
K_W14 ma podstawową wiedzę o strukturze i funkcjach systemu komunikacji społecznej; celach, podstawach prawnych, organizacji i funkcjonowaniu różnych instytucji medialnych
K_W15 ma podstawową wiedzę o uczestnikach procesu komunikowania
K_W19 ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych

UMIEJĘTNOŚCI
K_U02 potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu komunikacji społecznej oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania problemów społecznych i medioznawczych, a także motywów i wzorów ludzkich zachowań
K_U04 potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) i nowoczesnych technologii (ICT)
K_U05 posiada elementarne umiejętności badawcze pozwalające na analizowanie przykładów badań oraz konstruowanie i prowadzenie prostych badań medioznawczych; potrafi sformułować wnioski, opracować i zaprezentować wyniki (z wykorzystaniem ICT)
K_U07 ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, potrafi używać języka specjalistycznego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny przy użyciu różnych kanałów, gatunków i technik komunikacyjnych
K_U08 posiada umiejętność prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorów
K_U09 potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z różnymi sferami komunikacji społecznej
K_U10 potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania, interpretowania oraz projektowania strategii działań komunikacyjnych; potrafi generować rozwiązania konkretnych problemów medioznawczych i prognozować przebieg ich rozwiązywania
K_U13 potrafi pracować w zespole pełniąc różne role; umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań profesjonalnych
K_U14 potrafi dokonać analizy własnych działań i wskazać ewentualne obszary wymagające modyfikacji w przyszłym działaniu

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia
K_K03 jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie komunikacji społecznej
K_K04 ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej
K_K05 dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą, poszukuje optymalnych rozwiązań, postępuje zgodnie z zasadami etyki
K_K07 jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania medioznawcze i zdolny do porozumiewania się z osobami będącymi i niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie
K_K08 odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania z zakresu komunikacji społecznej
Metody dydaktyczne
prezentacje multimedialne, praca w grupach, odgrywanie scenek, studium przypadku
Treści programowe przedmiotu
Wprowadzenie do ćwiczen.
2. Współpraca z przedstawicielami mediów - ćwiczenia oraz analiza przykładów.
3. Determinanty pracy i metody działania rzeczników prasowych.
4. Zarzadzanie sytuacjami kryzysowymi - studia przypadków.
5. Polityczny public relations - analiza wybranych sytuacji.
6. Wywieranie wpływu przez media - analiza przykładów.
7. Kreowanie wizerunku osób publicznych w Polsce - analiza przykładów
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
ocena końcowa - ocena projektu przygotowywanego w grupach
Ocena bardzo dobra w odniesieniu do wiedzy i umiejętności
Student przygotuje kampanię pr. Szczegółowo nazwie cechy dobrze zaprojektowanej kampanii pr, w tym zasady tworzenia skutecznych komunikatów wizualnych, a także wykorzysta znane mu narzędzia do jej stworzenia. Wyczerpująco opisze i przedstawi wszystkie etapy planowania kampanii oraz jej realizacji. Przeprowadzi badanie ankietowe na grupie odbiorców zewnętrznych i wewnętrznych. Przeanalizuje materiały pod kątem wizerunku przedmiotu projektu w mediach. Wyczerpująco opisze System Identyfikacji Wizualnej i zaproponuje min. 4 zmiany. Poprawnie określi cele główne i cele szczegółowe realizowanej kampanii. Uzasadnia wyczerpująco wybór zakresu czasowego i geograficznego projektowanej kampanii. Poprawnie przeprowadzi analizę SWOT projektowanych działań kampanii. Szczegółowo wymieni, opisze a także prawidłowo zastosuje odpowiednie narzędzia pr w projekcie kampanii. Szczegółowy rozpisze przygotowanie konferencji prasowej oraz przygotuje prawidłowo skonstruowaną informację prasową. Dokona poprawnej analizy budżetowania. Przygotuje szczegółowy harmonogram projektowanej kampanii. Będzie krytycznie podchodził do aktualnie realizowanych kampanii public relations.

Ocena dobra w odniesieniu do wiedzy i umiejętności

Student przygotuje kampanię pr. Szczegółowo nazwie cechy dobrze zaprojektowanej kampanii pr, w tym zasady tworzenia skutecznych komunikatów wizualnych, a także wykorzysta znane mu narzędzia do jej stworzenia. Wyczerpująco opisze i przedstawi wszystkie etapy planowania kampanii oraz jej realizacji. Przeprowadzi badanie ankietowe na grupie odbiorców zewnętrznych i wewnętrznych. Przeanalizuje materiały pod kątem wizerunku przedmiotu projektu w mediach. Poprawnie określi cele główne i cele szczegółowe realizowanej kampanii. Uzasadnia wyczerpująco wybór zakresu czasowego i geograficznego projektowanej kampanii. Poprawnie przeprowadzi analizę SWOT projektowanych działań kampanii. Szczegółowo wymieni, opisze a także prawidłowo zastosuje odpowiednie narzędzia pr w projekcie kampanii. Dokona poprawnej analizy budżetowania. Przygotuje szczegółowy harmonogram projektowanej kampanii. Będzie krytycznie podchodził do aktualnie realizowanych kampanii public relations.

Ocena dostateczna w odniesieniu do wiedzy i umiejętności
Student przygotuje kampanię pr. Szczegółowo nazwie cechy dobrze zaprojektowanej kampanii pr, w tym zasady tworzenia skutecznych komunikatów wizualnych, a także wykorzysta znane mu narzędzia do jej stworzenia. Opisze i przedstawi wszystkie etapy planowania kampanii oraz jej realizacji. Przeprowadzi badanie ankietowe na grupie odbiorców zewnętrznych i wewnętrznych. Przeanalizuje materiały pod kątem wizerunku przedmiotu projektu w mediach. Poprawnie określi cele główne i cele szczegółowe realizowanej kampanii. Uzasadnia wybór zakresu czasowego i geograficznego projektowanej kampanii. Poprawnie przeprowadzi analizę SWOT projektowanych działań kampanii. Wymieni i opisze a także zastosuje odpowiednie narzędzia pr w projekcie kampanii. Będzie krytycznie podchodził do aktualnie realizowanych kampanii public relations.

Ocena niedostateczna – brak oddania projektu
Student przygotuje kampanię pr. Brak opisania i przedstawienia wszystkich etapów planowania kampanii oraz jej realizacji. Brak Przeprowadzenia badania ankietowego na grupie odbiorców zewnętrznych i wewnętrznych. Przeanalizuje materiały pod kątem wizerunku przedmiotu projektu w mediach. Niepoprawnie określi cele główne i cele szczegółowe realizowanej kampanii. Nie uzasadni wybóru zakresu czasowego i geograficznego projektowanej kampanii. Nie przeprowadzi analizy SWOT projektowanych działań kampanii. Nie wmieni i nie zastosuje odpowiednich narzędzi pr w projekcie kampanii.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
1.Budzynski W. Public relations: strategia i nowe techniki kreowania wizerunku, Poltext, Warszawa 2008.
2. Jabłonski W. Kreowanie informacji: media relations, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2006.
3. Wojcik K.,Public relations: wiarygodny dialog z otoczeniem, Wyd. Placet, Warszawa 2009.
4.Dabrowski T.J. Reputacja przedsiebiorstwa: tworzenie kapitału zaufania, Wyd. Wolters Kluwer Polska,
Kraków 2010.
5. Szocki J. Wizerunek firmy w mediach, Wyd. Forum Naukowe, Poznań 2008.
Kierunek studiów: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę