Wprowadzenie do pedagogiki (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Piotr Magier
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 Wprowadzenie w problematykę pedagogiki i wychowania;
C2 Refleksja nad złożonością oddziaływań edukacyjnych: wychowania, kształcenia, nauczania i uczenia się;
C3 Kształtowanie umiejętności definiowania, porównywania i klasyfikowania pojęć pedagogicznych;
C4 Kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy pedagogicznej i odnoszenia jej do działalności wychowawczej.
Wymagania wstępne
Brak wymagań występnych - zajęcia dla studentów I roku studiów licencjackich
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W01 zna elementarną terminologię używaną w pedagogice i rozumie jej źródła oraz zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych;
K_W02 ma elementarną wiedzę o miejscu pedagogiki w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi..
K_W03 ma uporządkowaną wiedzę na temat wychowania i kształcenia, jego teologicznych i filozoficznych (ontologicznych, antropologicznych, aksjologicznych), społeczno-kulturowych, historycznych, biologicznych, psychologicznych i medycznych podstaw, zna i rozróżnia specyfikę procesów: nauczania, kształcenia, wychowania.

UMIEJĘTNOŚCI
K_U01 potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich genezę, ich powiązania z różnymi obszarami działalności pedagogicznej, wskazuje na ich uwarunkowania i zależności.
K_U02 potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych, a także motywów, modeli i wzorów ludzkich zachowań.
K_U03 potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań, diagnozowania i prognozowania sytuacji oraz analizowania strategii działań praktycznych w odniesieniu do różnych kontekstów działalności pedagogicznej.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia.
K_K02 docenia znaczenie nauk pedagogicznych dla utrzymania i rozwoju prawidłowych więzi w środowiskach społecznych i odnosi zdobytą wiedzę do projektowania działań zawodowych.
K_K03 ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań pedagogicznych w środowisku społecznym; jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie pedagogiki.
Metody dydaktyczne
praca w grupach, dyskusja, referat, analiza tekstu, metody problemowe, metaplan.
Treści programowe przedmiotu
1. Geneza i rozwój pedagogiki.
2. Pedagogika jako nauka - kryteria analizy.
3. Przedmiot i cele badań pedagogiki.
4. Podstawowe metody badań pedagogicznych.
5. Specyfika języka i kategorie pedagogiczne: edukacja, wychowanie, kształcenie, nauczanie i uczenie się.
6. Struktura pedagogiki: subdyscypliny i nurty pedagogiczne.
7. Personalistyczne koncepcje wychowania: S. Kunowskiego, personalizm tomistyczny.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Forma zaliczenia - zaliczenie ustne na podstawie testu wiadomości.

Ocena niedostateczna - Student nie uczestniczy w zajęciach lub uczestniczy sporadycznie, w teście wiadomości osiąga poziom prawidłowych odpowiedzi na poziomie 50% i poniżej.
(W) - nie opanował podstawowych wiadomości z zakresu treści przedmiotu,
(U) - nie potrafi analizować i oceniać elementarnych problemów dotyczących pedagogiki,
(K) - wykazuje inercję w zakresie podejmowania zadań ćwiczeniowych.

Ocena dostateczna - Student regularnie lecz biernie uczestniczy w zajęciach, w teście wiadomości osiąga wynik w przedziale 51-67% poprawnych odpowiedzi.
(W) - odtwarza podstawowe wiadomości z zakresu treści przedmiotu,
(U) - potrafi wskazać elementarne problemy pedagogiki jako nauki, jednak bez ich wyjaśnienia.
(K) - posiada przekonanie o konieczności refleksji nad pedagogiką jako nauką.

Ocena dobra - Student regularnie uczestniczy w zajęciach przynajmniej kilkakrotnie zabierając głos w dyskusji oraz realizując zadania przeznaczone dla Studentów, w teście wiadomości osiąga wyniki w przedziale 68-84% poprawnych odpowiedzi.
(W) - przytacza ze zrozumieniem wiadomości z zakresu treści przedmiotu.
(U) - potrafi wskazać elementarne i szczegółowe problemy dotyczące pedagogiki jako nauki oraz je wyjaśnić.
(K) - posiada przekonanie o konieczności refleksji nad pedagogiką jako nauką oraz podejmuje próby realizacji tego typu refleksji.

Ocena bardzo dobra - Student regularnie uczestniczy w zajęciach, regularnie zabiera głos w dyskusji oraz realizuje zadania przeznaczone dla Studentów, w teście wiadomości osiąga wyniki w przedziale 85-100% poprawnych odpowiedzi.
W) - przytacza ze zrozumieniem wiadomości z zakresu treści przedmiotu oraz potrafi wskazać ich teoretyczne źródła i praktyczne konsekwencje.
(U) - potrafi wskazać elementarne i szczegółowe problemy dotyczące pedagogiki jako nauki oraz je wyjaśnić, wskazując na ich genezą oraz konsekwencje teoretyczne i praktyczne.
(K) - posiada przekonanie o konieczności refleksji nad pedagogiką jako nauką oraz z powodzeniem realizuje tego typu działania.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Podstawowa:
Łobocki M., Teoria wychowania w zarysie, Kraków 2004.
Kunowski S., Podstawy współczesnej pedagogiki, Warszawa 1993.
Kwieciński Z., Śliwerski B. (red.), Pedagogika. Podręcznik akademicki T. I, Warszawa 2004.
Nowak M., Podstawy pedagogiki otwartej. Ujęcie dynamiczne w inspiracji chrześcijańskiej, Lublin 1999.
Śliwerski B., Pedagogika ogólna. Podstawowe prawidłowości, Kraków 2012.

Uzupełniająca:
Brezinka W., Wychowywać dzisiaj, Kraków 2007.
Gogacz M., Osoba zadaniem pedagogiki. Wykłady bydgoskie, Warszawa 1997.
Hejnicka-Bezwińska T. Pedagogika ogólna, Warszawa 2008.
Jaworska T., Leppert R. (red), Wprowadzenie do pedagogiki. Wybór tekstów, Kraków 1996.
Kukołowicz T., Nowak M. (red), Pedagogika ogólna. Problemy aksjologiczne, Lublin 1997.
Kunowski S., Podstawy współczesnych systemów wychowania, Kraków 2000.
Nowak M., Pedagogiczny profil nauk o wychowaniu, Lublin 2012.
Wołoszyn S., Nauki o wychowaniu w Polsce w XX wieku. Próba zarysu encyklopedycznego, Warszawa 1997.
Kierunek studiów: Pedagogika (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę