Radiowe serwisy informacyjne (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Małgorzata Żurakowska
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Dziennikarstwa i Zarządzania
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1-wykształcenie umiejętności oceny serwisów informacyjnych
C2-wykazanie zróżnicowania rynku mediów w praktyce
C3- umiejętność przygotowania profesjonalnego serwisu informacyjnego w różnych mediach
Wymagania wstępne
W1-elementarna znajomość rozgłośni nadających w Polsce
W2-doświadczenie praktyczne przynajmniej w stopniu podstawowym
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W07-Student pozna zróżnicowanie rynku nadawców,
K_W06- targety programowe, formatowanie stacji
K_W13-elementy składowe serwisów informacyjnych, sposób formatowania

UMIEJĘTNOŚCI
K_U01 Student posiądzie umiejętność analizy serwisów informacyjnych właściwych dla różnych nadawców
K_U02-umiejętność stworzenia sformatowanego właściwe serwisu
K_U07-opanowanie terminów i zagadnień z zakresu serwisów
K_U14-pisanie i analizowanie informacji

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01 Student będzie miał świadomość stałej konieczności rozwijania języka radiowego
K_K03-gotowość do podejmowania zadań dziennikarza newsowego
K_K07-jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w zadaniach dziennikarskich
K_K08-potrafi opracować i przygotować serwis informacyjny, stworzony w oparciu o język właściwy radiu
Metody dydaktyczne
Studenci będą pracowali w grupach - dokonując zestawień wysłuchanych i nagranych serwisów informacyjnych różnych stacji nadawczych, kolejno dokonają analizy porównawczej wiadomości i wyodrębnią cechy targetowe
W drugiej części semestru wykorzystane są metody pracy oparte na rodzaju gry symulacyjnej - stworzeniu od podstaw serwisu informacyjnego dedykowanego wybranemu radiu, dokonaniu selekcji materiału informacyjnego, stworzenie haedlineów, napisaniu informacji, nagraniu dziennika w studio radiowym.
Treści programowe przedmiotu
1. Rynek rozgłośni radiowych w Polsce - specyfika - podobieństwa i różnice
2. Serwisy informacyjne- zależność od formatu rozgłośni- stylebooki
3. Analiza dostępnych wydań dzienników twardych - gromadzenie (nagrywanie) materiału, z rozbiciem na ilość informacji, tematykę, rodzaje headlinów,
4.Analiza porównawcza serwisów z jednego dnia (w różnych formatach)
5.Tworzenie własnego serwisu:
wybór rozgłośni
selekcja informacji PAP, IAR
hierarchia ważności
pisanie headlinów
pisanie informacji
6. Czytanie i nagrywanie dziennika w studio radiowym.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna:

W- student nie posiada elementarnej wiedzy w zakresie radiowych serwisów informacyjnych. Nie wie jak formatowane są serwisy, nie umie ułożyć poprawnej wiadomości.
U- nie angażuje się w proces dydaktyczny- nie brał udziału w zajęciach warsztatowych, pracach grupowych, nie przygotował własnego dziennika.
K- źle pracuje w grupie, nie przestrzega zasad etyki dziennikarskiej.

Ocena dostateczna:

W- student ma elementarną wiedzę w zakresie radiowych serwisów informacyjnych. Potrafi wymienić podstawy formatowania, ma kłopoty z ułożeniem poprawnej wiadomości.
U- nie brał udziału w pracach grupowych zmierzających do analizy serwisów, przygotował własny (słaby) dziennik.
K- słabo identyfikuje się z tematyką i zadaniem zajęć

Ocena dobra:
W- student ma ugruntowaną wiedzę o radiowych serwisów informacyjnych. Potrafi określić rodzaje formatowania, układa poprawne wiadomości.
U- brał udziału w pracach grupowych zmierzających do analizy serwisów, przygotował własny(dobry) dziennik.
K- identyfikuje się z tematyką i zadaniem zajęć,dobrze pracuje z grupą.Ocena bardzo dobra:

W- Student posiadł rzetelną wiedzę o serwisach informacyjnych i ich zróżnicowaniu w zależności od formatu stacji
U- Potrafi samodzielnie ułożyć poprawny serwis informacyjny właściwy dla określonego medium.
K-sprawnie pracuje w zespole, potrafi zastosować samoocenę, chętnie doskonali swe umiejętności, jest gotowy do podejmowania wyzwań stawianych przed dziennikarzem


Sposób weryfikacji zakładanych efektów kształcenia: .

Uzyskanie śródzaliczeń (pisanie newsów- kompozycja, układanie dziennika)
Realizacja własnego serwisu informacyjnego na podstawie zleconych materiałów, lektorka.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Allan S. \"Kultura newsów\", 2009
\"Biblia dziennikarstwa\",2010
A.Boyd „Dziennikarstwo radiowo-telewizyjne”, 2006.
R.McLeish „Produkcja radiowa\", 2007.
Mayen Józef \"O komunikatywności językowej dziennika radiowego\" 1981
M. Palczewski News i dziennikarstwo śledcze wobec wyzwań XXI wieku,WAHEŁ, 2010
Kierunek studiów: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę