Teoretyczne podstawy wychowania (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Piotr Magier
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Liczba godzin tydzień/semestr: 24
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Zapoznanie Studentów z podstawowymi pojęciami z zakresu teoretycznych podstaw wychowania
C2 - Wskazanie perspektyw i możliwości budowania konstruktywnej wiedzy o wychowaniu jako zjawisku społecznym na tle różnych koncepcji rzeczywistości społecznej wypracowanych na gruncie filozofii, psychologii i socjologii
C3 - Zdobycie przez studentów wiedzy o prawidłowościach efektywnej działalności wychowawczej obejmującej znajomość stylów, strategii, metod i technik wychowania
C4 - Objaśnienie sposobów krytycznego analizowania dyskursów o istocie wychowania
Wymagania wstępne
W1 - Podstawowe umiejętności z zakresu pedagogiki ogólnej obejmujące terminologię związaną z wychowaniem oraz z zakresu historii filozofii
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Wiedza
K_W09 Student ma uporządkowaną wiedzę na temat podstawowych teorii dotyczących wychowania.
K_W10 Student ma podstawową, uporządkowaną wiedzę o różnych środowiskach wychowawczych, ich specyfice i procesach w nich zachodzących.
Umiejętności
K__U02 Student posiada elementarne umiejętności pozwalające na rozwiązywanie problemów wychowawczych w świetle różnych teorii wychowania
K_U03 Student potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań, diagnozowania i prognozowania sytuacji oraz analizowania strategii działań praktycznych.
Kompetencje społeczne
K_K03 Student ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań pedagogicznych w otaczającym środowisku, wykazuje aktywność do projektowania własnych rozwiązań problemów wychowawczych.
Metody dydaktyczne
Wykład konwencjonalny
Wykład z prezentacja multimedialną
Treści programowe przedmiotu
Problematyka wykładu:
Teoria wychowania jako dyscyplina pedagogiczna. Podstawowe terminy i pojęcia teorii wychowania
Podstawy metodologiczne, definicje wychowania i sposoby rozumienia pojęcia „wychowanie”, przyczyny wychowania
Klasyfikacja rodzajów wychowania
Teleologia wychowania – kontrowersje wokół istoty, celów wychowania oraz źródeł ich stanowienia, pojęcie i funkcja celów wychowania, klasyfikacja celów wychowania.
Proces wychowania (sytuacje wychowawcze, przebieg procesu , jego etapy i efekty)
Podmiotowość w wychowaniu
Formy pracy wychowawczej (oddziaływania werbalne , niewerbalne i doraźne)
Podstawowe błędy w wychowaniu.
Psychospołeczne uwarunkowania procesu wychowania
Struktura procesu wychowawczego
Style wychowania i postawy rodzicielskie
Dialogiczny wymiar edukacji
Relacja wychowawcy i wychowanka
Wybrane dziedziny wychowania
Podstawowe środowiska wychowawcze
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna
Student nie potrafi wymienić podstawowych teorii dotyczących wychowania
Student nie ma podstawowej wiedzy na temat środowisk wychowawczych
Student nie posiada podstawowych umiejętności pozwalających na rozwiązywanie problemów wychowawczych w świetle różnych teorii wychowania
Student nie potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań.
Student nie wykazuje się aktywnością w projektowaniu własnych rozwiązań problemów wychowawczych w otaczającym środowisku
Ocena dostateczna
Student potrafi wymienić podstawowe teorie dotyczące wychowania
Student posiada elementarną wiedzę na temat środowisk wychowawczych, potrafi wymienić ich podstawowe funkcje
Student posiada elementarne umiejętności pozwalające na rozwiązywanie problemów wychowawczych w świetle różnych teorii wychowania
Student potrafi na poziomie elementarnym posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań.
Student ma przekonanie o potrzebie podejmowania działań pedagogicznych w otaczającym środowisku, lecz nie wykazuje aktywności do takich działań
Ocena dobra
Student potrafi wymienić teorie dotyczące wychowania, scharakteryzować je i ogólnie omówić ich rolę w wychowaniu
Student posiada orientację w zakresie środowisk wychowawczych, potrafi je wymienić, scharakteryzować, ma elementarną wiedzę na temat form opieki zastępczej
Student posiada orientację w zakresie teorii wychowania pozwalającą na rozwiązywanie problemów wychowawczych w świetle różnych teorii wychowania, powołuje się na wybrane metody, formy, techniki, środki, strategie wychowania
Student potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań.
Student ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań pedagogicznych w otaczającym środowisku, wykazuje mniejszym lub większym stopniu aktywność do podejmowania takich działań
Ocena bardzo dobra
Student potrafi wymienić i wyczerpująco scharakteryzować teorie dotyczące wychowania, wnikliwie omówić ich rolę w wychowaniu oraz precyzyjnie przedstawić i wnikliwie omówić funkcje teorii wychowania
Student posiada wyczerpującą wiedzę na temat środowisk wychowawczych oraz form opieki zastępczej
Student posiada wysoki poziom umiejętności pozwalających na rozwiązywanie problemów wychowawczych w świetle różnych teorii wychowania, sprawnie posługuje się metodami, formami, technikami, środkami, strategiami wychowania
Student potrafi sprawnie posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań, diagnozowania i prognozowania sytuacji oraz analizowania strategii działań praktycznych.
Student ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań pedagogicznych w otaczającym środowisku, wykazuje na szeroką skalę aktywność do projektowania własnych rozwiązań problemów wychowawczych.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa
Kubiak-Szymborska E., Zając D., Podstawowe problemy teorii wychowania: kontekst współczesnych przemian, Wers, Bydgoszcz 2006, ISBN 8392168518
Łobocki M., Teoria wychowania w zarysie, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2010, ISBN 9788375875560
Nowak M., Teorie i koncepcje wychowania, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008, ISBN 9788360501283
Petrykowski P., Teoretyczne podstawy wychowania, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Edukacji Zdrowotnej, Łódź 2008; ISBN 9788361095118
Zarzecki L., Teoretyczne podstawy wychowania : teoria i praktyka w zarysie, Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa, Jelenia Góra 2012, ISBN 9788361955191

Literatura uzupełniająca
Dąbrowska T. E., Wojciechowska-Charlak B., Miedzy praktyką a teorią wychowania, UMCS, Lublin 1997, ISBN 8322710763
Gutek, G. L. Filozofia dla pedagogów, tłum. A. Kacmajor, A. Sulak, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2007 ISBN 8389120739
Krüger H. H., Wprowadzenie w teorie i metody badawcze nauk o wychowaniu, Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005, ISBN 8389574209
Kierunek studiów: Pedagogika (niestacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Egzamin