Główne nurty w literaturze światowej (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Stanisław Dunin-Wilczyński
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Dziennikarstwa i Zarządzania
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Praktyczne kształcenie naturalnych zdolności rozumienia współczesnych nurtów literackich, wypowiadania się i budowania fabularnych form narracyjnych
C2 – Rozwijanie poprzez ćwiczenia interpretatorsko-twórcze m.in. wiedzy literackiej, kreatywności, odpowiedzialności za słowo, umiejętności skracania tekstu, koncentracji uwagi na istocie utworu, ale także zdolności zadawania dojrzałych pytań
Wymagania wstępne
W1 - Ma elementarną wiedzę dotyczącą sposobów komunikowania interpersonalnego i społecznego.
W2 - Potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych.
W3 - Wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych działań profesjonalnych w zakresie komunikacji społecznej.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
K_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia
K_K04 ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej
K_K07 jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania medioznawcze i zdolny do porozumiewania się z osobami będącymi i niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie
K_U01 potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności medioznawczej
K_W07 ma elementarną wiedzę o różnych rodzajach struktur społecznych i instytucjach życia społecznego oraz zachodzących między nimi relacjach
Metody dydaktyczne
Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna m.in. burza mózgów i dyskusja punktowa, metoda tekstu przewodniego)
Metody praktyczne (ćwiczenia praktyczne)
Treści programowe przedmiotu
1. Wskazywanie nośników napięcia i ich interpretacja na przykładzie
fragmentu wybranego utworu.
2. Znajdowanie, określanie, nazywanie i rozumienie nastroju powieści poprzez
naśladowanie stylu wybranego pisarza.
3. Koncentracja uwagi i nauka konkretności interpretacji poprzez pisanie
tekstów na temat wybranego zdania z utworu omawianego pisarza.
4. Znajdowanie w tekście zdań charakteryzujących oryginalność omawianego
pisarza.
5. Odnajdywanie i interpretacja humoru w omawianej powieści.
6. Nazywanie i uzasadnianie odrębności gatunkowej omawianego utworu
7. Rozpoznawanie różnych schematów fabularnych poprzez porównywanie
omawianych książek.
8. Świadome upraszczanie oryginalnego fragmentu tekstu literackiego.
9. Znajdowanie i interpretacja na przykładzie fragmentów wybitnych powieści
elementów literackiej szmiry lub kiczu.
10. Interpretacja zjawiska nudy na przykładzie początkowego fragmentu
omawianego utworu
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
1. Obserwacja studenta (bieżąca ocena przygotowanie do zajęć i aktywność)
2. Końcowe zaliczenie ustne na temat odnoszący się do omawianych zagadnień

Ocena niedostateczna
(W) - Student nie zna terminów z zakresu współczesnych nurtów literackich oraz nie zna zarysu treści omawianych utworów literackich
(U) - Student nie potrafi zastosować podstawowych technik i metod interpretacyjnych wymaganych do analizy dzieła literackiego
(K) - Student nie potrafi zorganizować indywidualnego warsztatu pracy

Ocena dostateczna
(W) - Student zna wybrane terminy z zakresu współczesnych nurtów literackich oraz zna zarys treści omawianych utworów literackich
(U) - Student potrafi zastosować niektóre techniki i metody interpretacyjnych wymaganych do analizy dzieła literackiego
(K) - Student rozumie potrzebę organizacji własnego warsztatu pracy, ale nie potrafi jej kompetentnie zrealizować

Ocena dobra
(W)- Student zna większość terminów z zakresu współczesnych nurtów literackich oraz zna na dobrym poziomie treści omawianych utworów literackich
(U)- Student potrafi zastosować techniki i metody interpretacyjne wymagane do analizy dzieła literackiego
(K)- Student zna sposoby pracy w grupie

Ocena bardzo dobra
(W)- Student zna wszystkie wymagane terminy z zakresu współczesnych nurtów literackich oraz zna bardzo dobrze treści omawianych utworów literackich
(U)- Student potrafi zastosować wszystkie techniki i metody interpretacyjne wymagane do analizy dzieła literackiego
(K)- Student potrafi zorganizować pracę własną oraz zespołu
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Podawana na poszczególne zajęcia z zakresu wykładu na określony temat:

1. Ken Follett, Igła, Warszawa 1989.
2. Jeffrey Archer, Ścieżki chwały, Warszawa 2009.
3. Patrick Suskind, Pachnidło, Warszawa 2005.
4. Erich Segal, Doktorzy, Warszawa 2005.
5. Stephen King (Bachman), Wielki marsz, Warszawa 2008.
6. Frederick Forsyth, Dzień Szakala, Łódź 1974.
7. Gabriel G. Marquez, Miłość w czasach zarazy, Warszawa 2002.
8. Mario Puzo, Ojciec Chrzestny, Warszawa 1979.
9. Pat Conroy, Muzyka plaży, Warszawa 2010.
10. Raymond Chandler, Żegnaj laleczko, Wrocław 2008.
11. Irwin Shaw, Młode lwy, Warszawa 2008.
12. Harlan Coben, Obiecaj mi, Warszawa 2007.
13. Robert Ludlum, Tożsamość Bourne`a, Warszawa 1990.
14. Michaił Bułhakow, Mistrz i Małgorzata, Lublin 2006.
15. Artur Conan Doyle, wybór opowiadań o Sherlocku Holmesie
Kierunek studiów: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę