Elementy socjologii (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Małgorzata Sławek-Czochra
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Dziennikarstwa i Zarządzania
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - zapoznanie studenta z tekstami klasyków socjologii i współczesnych socjologów
C2 - doskonalenie naukowej pracy z tekstem
C3 - rozwijanie umiejętności świadomego patrzenia na świat społeczny i opisywania go za pomocą właściwych dla socjologii pojęć i terminów
C4 - rozwijanie umiejętności aktywnej analizy tekstu i formułowania własnych opinii w oparciu o tekst naukowy.
Wymagania wstępne
W1 - Znajomość podstawowych pojęć z zakresu wiedzy o społeczeństwie
Inne wymagania
W2 - Zainteresowanie współczesnym życiem społecznym
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. student ma podstawową wiedzę o typach i rodzajach więzi społecznych i o rządzących nimi prawidłowościach - K_W06
2. student ma elementarną wiedzę o strukturach społecznych, typach społeczeństw, instytucjach życia społecznego, definiuje właściwości i mechanizmy rządzące procesami społecznymi - K_W07

UMIEJĘTNOŚCI
1.student dostrzega zachodzące w społeczeństwie zjawiska, procesy i przemiany, dokonuje ich opisu i charakterystyki z użyciem pojęć socjologicznych - K_U01

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. student ma świadomość poziomu swojej wiedzy socjologicznej i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju społecznego - K_K01
2. odpowiedzialnie przygotowuje sie do zajęć - K_K08
Metody dydaktyczne
dyskusja w oparciu o zadane przez prowadzącego teksty, filmy dokumentalne i referaty studentów
Treści programowe przedmiotu
Treść zajęć:
1. Przedmiot i pola działania socjologów.
2. Socjologia pozytywistyczna a socjologia humanistyczna (rozumiejąca), socjologia dnia codziennego.
3. Kulturalizm Floriana Znanieckiego i jego koncepcja roli społecznej
4. Cechy społeczeństwa konsumpcyjnego
5. Cechy społeczeństwa zmediatyzowanego
6. Cechy społeczeństwa wielokulturowego
7. Cechy kultury w ujęciu socjologicznym
8.Tendencje przemian rodziny w Polsce
9. Kultura narodowa Polaków
10. Przemiany w polskim społeczeństwie po 1989 r.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna:
(W) student nie ma podstawowej wiedzy o typach i rodzajach więzi społecznych i o rządzących nimi prawidłowościach, student nie ma elementarnej wiedzy o strukturach społecznych, typach społeczeństw, instytucjach życia społecznego, nie definiuje właściwości i mechanizmów rządzących procesami społecznymi
(U) student nie dostrzega zachodzących w społeczeństwie zjawisk, procesów i przemian, nie potrafi ich opisać i scharakteryzować z użyciem pojęć socjologicznych
(K) student nie dostrzega potrzeby posiadania wiedzy socjologicznej, nie dostrzega potrzeby ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju społecznego, nie przygotowuje się do zajęć.

Ocena dostateczna:
(W) student posiada wybiórczą wiedzę o typach i rodzajach więzi społecznych oraz o rządzących nimi prawidłowościach, student ma elementarną wiedzę o wybranych o strukturach społecznych, zna niektóre typy społeczeństw, niektóre instytucje życia społecznego, definiuje niektóre właściwości i mechanizmy rządzące procesami społecznymi
(U) student dostrzega niektóre zjawiska zachodzące w społeczeństwie, potrafi opisać i scharakteryzować niektóre procesy i zjawiska społeczne z użyciem pojęć socjologicznych
(K) student dostrzega potrzebę posiadania wiedzy socjologicznej i umiejętności, lecz praktycznie nie przekłada tej potrzeby na poszerzanie swojej wiedzy, sporadycznie przygotowuje się do zajęć.

Ocena dobra:
(W) student posiada wymaganą wiedzę o typach i rodzajach więzi społecznych oraz o rządzących nimi prawidłowościach, student ma wymaganą wiedzę o wybranych o strukturach społecznych, zna większość typów społeczeństw, instytucje życia społecznego, definiuje większość właściwości i mechanizmów rządzących procesami społecznymi
(U) student dostrzega zjawiska zachodzące w społeczeństwie, potrafi większość opisać i scharakteryzować z użyciem pojęć socjologicznych
(K) student dostrzega potrzebę posiadania i poszerzania wiedzy socjologicznej i doskonalenia umiejętności dostrzegania problemów społeczznych, zazwyczaj przygotowuje się do zajęć

Ocena bardzo dobra:
(W) student posiada pełną wiedzę o typach i rodzajach więzi społecznych oraz o rządzących nimi prawidłowościach, student ma wiedzę o wszystkich strukturach społecznych, zna wszystkie typy społeczeństw, instytucje życia społecznego, definiuje właściwości i mechanizmy rządzące procesami społecznymi
(U) student dostrzega zjawiska zachodzące w społeczeństwie, potrafi je opisać i scharakteryzować z użyciem pojęć socjologicznych
(K) student dostrzega potrzebę posiadania i poszerzania wiedzy socjologicznej i doskonalenia umiejętności, jest aktywny i zawsze przygotowany do zajęć.

kolokwium, aktywny udział w zajęciach, referat na podstawie tekstu naukowego
Literatura podstawowa i uzupełniająca
1. Anthony Giddens. Czym zajmują się socjologowie? W: Socjologia. Lektury. Red. P. Sztompka, K. Kucia. Kraków 2005. s.17-27.
2. Wprowadzenie. Piotr Sztompka. Życie codzienne - temat najnowszej socjologii. W: Socjologia codzienności. Red. Piotr Sztompka, Małgorzata Bogunia-Borowska. Wydawnictwo Znak Kraków 2008.
3. Małgorzata Bogunia-Borowska. Codzienność życia społecznego - wyzwania dla socjologii XXI wieku. W: Socjologia codzienności. Red. Piotr Sztompka, Małgorzata Bogunia-Borowska. Wydawnictwo Znak Kraków 2008, 53-91.
4. Florian Znaniecki. Fakty i przedmioty kulturowe. W: Socjologia. Lektury s.60 – 64.
5. Florian Znaniecki. Pojęcie roli społecznej. W: Antropologia widowisk – zagadnienia i wybór tekstów s.732 – 739.
6.Romaniszyn Krystyna. Zmysłowy cyborg : człowiek w dobie konsumpcjonizmu. W: Studia z socjologii emocji : podręcznik akademicki. Red. Czerner Anna, Nieroba Elżbieta. Opole 2011 s. 187-212.
7. Michał Wanke. E-emocje, przypadki rozszerzonej rzeczywistości afektywnej. W: Studia z socjologii emocji : podręcznik akademicki. Red. Czerner Anna, Nieroba Elżbieta. Opole 2011 s. 279-300.
8. Justyna Szulich-Kałuża. Kultury narodowe w kontekście europejskości i wielokulturowości w refleksji Leona Dyczewskiego. „Roczniki Kulturoznawcze”2016 nr 4 s 25-42. http://www.kul.pl/roczniki-kulturoznawcze-7-4-2016,art_77546.html
9. Piotr Sztompka. Pojęcie struktury społecznej: próba uogólnienia. W: Socjologia. Lektury s. 170-180.
10. Paweł Rybicki. Z podstawowych zagadnień grupy społecznej. W: Socjologia. Lektury s. 260 – 265.
11. Robert Merton. Wstępna lista właściwości grupy. W: Socjologia. Lektury s.244-254.
12. Anna Kwak. Alternatywne formy życia rodzinnego w świecie współczesnym. Diagnoza i prognoza. W: Ludzie przełomu tysiąclecia a cywilizacja przyszłości. Red. M. Ziółkowski. Poznań 2001.
13. Justyna Szulich-Kałuża. Wartość rodziny w dobie przemian społeczno-kulturowych w refleksji Leona Dyczewskiego. W: Mistrz i przyjaciel, Ojciec Profesor Leon Benigny Dyczewski OFMConv. Red. Małgorzata Halicka, Anna Szafranek, Lidia Dakowicz. Białystok 2018 s. 56-74.
14. Lynn Jamieson. Od rodziny do intymności. W: Socjologia codzienności. Red. P. Sztomopka, M. Bogunia-Borowska.
15. Anna Matuchniak-Krasuska, Polaków portret własny – ujęcie artystyczne, potoczne, socjologiczne. W: Tożsamość, nowoczesność, stereotypy . Red. R. Dopierała, K. Kaźmierska. Kraków 2012 s. 38-53.
16. Paweł Ciołkiewicz. Konstruowanie tożsamości dziennikarskiej w dyskursie publicznym. Przyczynek do analizy W: Tożsamość, nowoczesność, stereotypy . Red. R. Dopierała, K. Kaźmierska. Kraków 2012 s. 158-171.
17. Stanisław Ossowski. Analiza socjologiczna pojęcia ojczyzny. W: Tenże. Dzieła. T. III. Z zagadnień psychologii społecznej. Warszawa 1967. s.201-226.
18. Michael Billing. Codzienne powiewanie flagą ojczyzny. W: Socjologia codzienności. Red. P. Sztomopka, M. Bogunia-Borowska. S.430-464.
19. Małgorzata Sławek-Czochra. Symbole narodowe w polskim street arcie. „Roczniki Kulturoznawcze”2018 t. 9 nr 3. (w druku)
20. Gustaw Le Bon. Uczucia i moralność tłumu. W: Socjologia. Lektury s.181 -188.
21. Magdalena Szpunar. Flasz mob – rewitalizacja psychologii tłumów. W: Idee i myśliciele. Tożsamość-Podmiot-Komunikowanie. Red. I. St. Fiut. Kraków 2009 s.55-68.
22. Antonina Kłoskowska. Kultura. W: Socjologia. Lektury s.288 -298.
23. Agnieszka Dudek. Kultura popularna kulturą nowoczesnego społeczeństwa. „Roczniki nauk społecznych” 2003 t. XXXI z.1 s.61-87.
24. Zbigniew Bokszański. Stereotypy i kultura. Rozdz. I Stereotyp: koncepcja i podstawowe nurty badań s.5-25.
Kierunek studiów: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę