Współczesne systemy polityczne (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Marcin Superczyński
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Dziennikarstwa i Zarządzania
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 Zajęcia mają na celu zaznajomienie studentów z systemami politycznymi wybranych państw.
C2 Ukazanie tradycji historycznych leżących u podstaw poszczególnych systemów.
C3 Mają też za zadanie wskazanie mocnych i słabych stron poszczególnych rozwiązań.
C4 Ich celem jest także ukazanie czynników wpływających na transformacje poszczególnych systemów (przede wszystkim Ukraina).
Wymagania wstępne
W1 Podstawowa znajomość pojęć dotyczących państwa i polityki.
W2 Wstępna umiejętność wyszukiwania informacji i analizy tekstu.
W3 Znajomość zagadnień historycznych związanych szczególnie z obszarem Europy środkowo - wschodniej.
W4 Umiejętność korzystania ze źródeł informacji w innych językach (szczególnie w językach: angielskim, rosyjskim i ukraińskim).
Efekty kształcenia dla przedmiotu
W1 student opanował podstawowe zagadnienia dotyczące przedmiotu. Potrafi porównać systemy europejskie omawianych państw.
W2 Potrafi także wskazać podstawowe problemy pojawiające się w poszczególnych systemach.
W3 Ma wiedzę dotyczącą uwarunkowań historycznych w poszczególnych państwach.
W4 Potrafi również wskazać inne czynniki wpływające na ewolucję poszczególnych systemów, szczególnie w przypadku wybranych państw Europy środkowo - wschodniej i wschodniej.

UMIEJĘTNOŚCI
U1 Potrafi samodzielnie dokonać analizy materiału źródłowego
U2 Ma umiejętność wyszukiwania informacji w źródłach obcojęzycznych
U3 Posiada wiedzę w zakresie podstawowych pojęć politologicznych związanych z przedmiotem zajęć
U4 Umiejętność precyzyjnego prezentowania opinii i przemyśleń dotyczących omawianych zagadnień w formie felietonu lub komentarza
U5 Student potrafi także przedstawić omawiane zagadnienia zgodnie ze sztuką autoprezentacji.
Metody dydaktyczne
Praca nad poszczególnymi zagadnieniami w formie interdyscyplinarnego wykładu, dyskusji i prezentacji autorskich tekstów. Studenci przygotowują prace pisemne dotyczące poszczególnych zagadnień, w oparciu o wskazane źródła. Następnie są one analizowane, między innymi pod kontem zgodności merytorycznej i oryginalności formy. Dodatkowo udzielane są wskazówki dotyczące prezentacji zagadnienia, poprawności językowej, stylistycznej, wizualnej i głosu.
Treści programowe przedmiotu
Współczesne procesy światowe; Współczesna demokracja; Władza państwowa; Systemy wyborcze i partyjne; Grupy nacisku; Wybrane systemy polityczne świata: Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Szwajcaria, Polska, Unia Europejska. Analiza systemów państw Europy wschodniej - Białoruś, Rosja, Ukraina.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ostateczna ocena jest efektem zarówno obecności (minimum 50 % obecności), aktywności, jak i pracy indywidualnej. Każdy student zobowiązany jest do napisania pracy dotyczącej wybranego przez prowadzącego zagadnienia oraz odpowiedzi ustnej, podsumowującej całość poruszanych na zajęciach zagadnień.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Marek Żmigrodzki, Bożena Dziemidok-Olszewska, (red.), Współczesne systemy polityczne, Warszawa 2007.
Andrzej Antoszewski, Ryszard Herbut, Systemy polityczne współczesnej Europy, Warszawa 2006.
Marek Migalski, Waldemar Wojtasik, Marek Mazur, Polski system partyjny, Warszawa 2006.
Konstanty Adam Wojtaszczyk (red.), Systemy polityczne wybranych państw, Warszawa 2004.
Publikacje Ośrodka Studiów Wschodnich, szczególnie dotyczące Białorusi, Rosji i Ukrainy. Raporty i analizy T.Olszański, K.Kłysiński,
Historia Ukrainy - W.Serczyk, Wrocław 1990
Opracowania Instytutu Europy Środkowo - Wschodniej,
Dwumiesięcznik - Nowa Europa Wschodnia.
Kierunek studiów: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę