Główne nurty w literaturze światowej (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:prof. dr hab. Jacek Dąbała
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Dziennikarstwa i Zarządzania
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Celem wykładu jest przygotowanie studentów do rozpoznawania kierunków rozwoju literatury światowej i polskiej XX i XXI wieku w kontekście przede wszystkim wybitnej twórczości popularnej. Chodzi o wykształcenie zdolności rozumienia współczesnej dramaturgii dzieła medialnego, m.in. literackiego, ale także filmowego, prasowego, internetowego, radiowego i telewizyjnego. Uwrażliwienie na manipulację wartościami literackimi oraz obiektywne kryteria oceny literatury (dzieł medialnych).
Wymagania wstępne
Kwalifikacja na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz programowo zbliżonych profilach/kierunkach studiów.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W13 ma elementarną, uporządkowaną wiedzę na temat różnych subdyscyplin komunikacji społecznej, obejmującą terminologię, teorię i metodykę
K_W15 ma podstawową wiedzę o uczestnikach procesu komunikowania
Wiedza zdobyta na wykładzie ma pozwolić studentowi definiować, opisywać, porównywać, podsumowywać, rozpoznawać i krytykować problemy związane z literaturą (wybitną) głównie popularną, z jej głównymi nurtami na świecie i w Polsce.
UMIEJĘTNOŚCI
K_U06 potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się na tematy dotyczące wybranych zagadnień; z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku medioznawstwa, jak i innych dyscyplin
K_U08 posiada umiejętność prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorów
K_U09 potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z różnymi sferami komunikacji społecznej
Zdobywa umiejętność analizowania, interpretowania, weryfikowania, wyszukiwania i prezentowania współczesnej problematyki literackiej z uwzględnieniem jej transformacji gatunkowych w mediach.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia
Zyskuje kompetencje w zakresie dbałości o kulturę literacką, otwartości na nowe nurty literackie, wrażliwości na ludzkie uczucia i postawy, a także trafnego rozpoznawania tradycyjnych fabularnych form narracyjnych, m.in. legend, bajek i mitów.
Metody dydaktyczne
Wykład tradycyjny
Treści programowe przedmiotu
Zajęcia koncentrują się na analizie życia i twórczości poszczególnych pisarzy reprezentujących określone nurty w literaturze. Studenci przyswajają wiedzę na ich temat pod kątem rozpoznawania dramaturgii medialnej, rozwijają umiejętności analizowania literatury oraz kompetencje w wyrażaniu sądów odnośnie głównych nurtów w literaturze współczesnej.
1. Twórczość Kena Folletta
2. Twórczość Patricka Suskinda
3. Twórczość Ericha Segala
4. Twórczość Stephena Kinga (Richarda Bachmana)
5. Twórczość Fredericka Forsytha
6. Twórczość Gabriela G.Marqueza
7. Twórczość Mario Puzo
8. Twórczość Pata Conroya
9. Twórczość Raymonda Chandlera
10. Twórczość Irwina Shawa
11. Twórczość Harlana Cobena
12. Twórczość J.R.R. Tolkiena
13. Twórczość Roberta Ludluma
14. Twórczość Michała Bułhakowa
15. Twórczość Arthura Conan Doyle`a
16. Twórczość Jeffreya Archera
17. Twórczość Leopolda Tyrmanda
18. Twórczość Czesława Miłosza
19. Twórczość ks. Jana Twardowskiego
20. Twórczość Wisława Szymborskiej
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Egzamin ustny i obecność na zajęciach.
ndst - brak wiedzy
dst - wiedza podstawowa oraz minimum trzy lektury przeczytane
db - oczytanie i wiedza na temat pisarzy i ich twórczości ponadprzeciętne
dbd - kompletna znajomość lektur i problematyki wykładów, dojrzała wypowiedź na egzaminie
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
1. M.Puzo, Ojciec chrzestny, tłum. B.Zieliński, Czytelnik, Warszawa 1989
2. J.Archer, Ścieżki chwały, przeł. D.Sękalska, Rebis, Poznań 2011
3. L.Tyrmand, Zły, Czytelnik, Warszawa
4. Inne powieści do wyboru z listy omawianych pisarzy.
5. Opracowania na wybrany temat w bibliotekach i Internecie, np. strony autorskie pisarzy oraz wypowiedzi krytyków i literaturoznawców.
Kierunek studiów: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Egzamin