Badania pedagogiczne nad myślą Jana Pawła II i kard. S. Wyszyńskiego (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Alina Rynio
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Liczba godzin tydzień/semestr: 30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
1/ Cele przedmiotu
C/1 Omówienie głównych założeń i celów papieskiego i prymasowskiego wychowania w aspekcie jego celów, form, metod i środków.
C/2 Przybliżenie stanu badań nad papieską i prymasowską specyfiką myśli pedagogicznej.
C/3 Ukazanie atrakcyjności i znaczenia omawianych koncepcji
C/4 Omówienie metodologicznych możliwości dalszych badań papieskiej i prymasowskiej specyfiki myśli pedagogicznej,
Wymagania wstępne
W- 1 znajomość zagadnień z teorii wychowania i biografistyki
W-2 zainteresowanie problematyką
W-3 umiejętność analizowania tekstów źródłowych
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
W/1 wie jak i gdzie szukać danych bibliograficznych i opracowań spuścizny Jana Pawła II i kard. S. Wyszyńskiego K_W01
W-2 wie jakie są główne założenia i cele papieskiego i prymasowskiego wychowania K_W03;
W-3 zna wybrane filozoficzne i teologiczne koncepcje człowieka stanowiące teoretyczne podstawy myślenia i działania pedagogicznego K_W04;
W-4 zna najważniejsze tradycyjne i współczesne nurty i systemy pedagogiczne, rozumiejąc ich filozoficzne, religijne, historyczne społeczne i kulturowe uwarunkowania K_W11;
W-5 ma elementarną wiedzę o diagnozowaniu, projektowaniu i prowadzeniu teoretycznych badań w pedagogice, a w szczególności o problemach badawczych, metodach technikach i narzędziach; zna podstawowe tradycje paradygmatyczne badań społecznych, z których wywodzą się poszczególne metody K_W012.

UMIEJĘTNOŚCI
U/1 student potrafi ukazać polskojęzyczny stanu badań i metod mających na celu pedagogiczne odczytanie przesłania Jana Pawła II i Stefana Kard. Wyszyńskiego; umie analizować teksty źródłowe i opracowania K_U04;
U/2 posiada elementarne umiejętności badawcze pozwalające na samodzielne analizowanie omawianych przykładów badań oraz wskazanie kierunku dalszych badań pedagogicznych w tym zakresie K_U 05;
U/3 umie ukazać atrakcyjność i znaczenie omawianych koncepcji K_U03.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K-1 student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umie kompetentnie porównać omawiane koncepcje wychowania K_K01;
K-2 rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje oceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności; potrafi pracować zespołowo przyjmując w różne role grupowe K_K01;
K-3 odpowiednio przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje pracę edukacyjną, podkreśla priorytety służące realizacji określonych celów zgodnych z nauczaniem Kościoła K_K08;
K-4 wykorzystując zdobytą wiedzę pedagogiczną potrafi operować podstawowymi terminami opisującymi prymasowski i papieski proces wychowania ze świadomością istnienia etycznego wymiaru w badaniach naukowych i ewaluacji własnej pracy pedagogicznej K_K12.
Metody dydaktyczne
Wykład tradycyjny połączony z projekcją, metody warsztatowe polegające na analizie materiałów źródłowych, zawartości wybranych zestawień bibliografii tematycznych, leksykonów i literatury opracowań
Treści programowe przedmiotu
1/ Pedagogiczny aspekt posługi Jana Pawła II i Kard. S. Wyszyńskiego
2/ Cele wychowania w nauczaniu Jana Pawła II i Kard. S. Wyszyńskiego
3/Wychowanie młodzieży w przesłaniu papieskim i prymasowskim
4/Pedagogiczna wartośc biografii sługi Bożego Kard. S. Wyszyńskiego
5/ Geniusz kobiety jako przedmiot badań w spuściźnie Jana Pawła II i Kard. S. Wyszyńskiego
6/ Wychowanie społeczne i patriotyczne w omawianych koncepcjach
7/ Solidarność w nauczaniu Jana Pawła II
8/Szkoła, państwo i uniwersytet w omawianych koncepcjach
9/Integralne wychowanie osoby Jana Pawła II podstawą skutecznej profilaktyki i resocjalizacji
10/Metodyczno-strukturalne elementy integralnego wychowania osoby w nauczaniu Jana Pawła II
11/Metodologiczne aspekty badań nad spuścizną Jana Pawła II i Kard. S. Wyszyńskiego
12/ Kierunki i propozycje dalszych badań pedagogicznych omawianych koncepcji
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna
(W) - Student nie posiada elementarnej wiedzy z zakresu badań papieskiego i prymasowskiego wychowania
(U) - Student nie potrafi zastosować podstawowych pojęć w celu opisania procesu wychowania w nauczaniu Jana Pawła II i Kard. S. Wyszyńskiego
(K) - Nie potrafi scharakteryzować pojęć konstytujących teoretyczne podstawy omawianych koncepcji wychowania
Ocena dostateczna
(W) - Student zna wybrane terminy z zakresu omawianych koncepcji wychowania
(U) - Potrafi zastosować niektóre pojęcia w celu opisania stanu badań omawianych koncepcji wychowania
(K) - Potrafi scharakteryzować wybrane treści stanowiące przedmiot omawianych koncepcji wychowania ale nie umie ich opisać i precyzyjnie zdefiniować

Ocena dobra
(W) - Student zna i poprawnie definiuje większość terminów z zakresu stanu badań prymasowskiej i papieskiej koncepcji wychowania
(U) - Potrafi zastosować większość pojęć w celu opisania stanu badań omawianych koncepcji wychowania
(K) - Student dobrze zna treści programowe omawianych koncepcji wychowania ale nie potrafi zaplanować własnej teorii wychowania

Ocena bardzo dobra
(W) - Zna wszystkie wymagane terminy z zakresu badań spuścizny myśli pedagogicznej Jana Pawła II i kard. S. Wyszyńskiego
(U) - Student potrafi zastosować wszystkie pojęcia w celu opisania stanu badań nad spuścizną myśli pedagogicznej Jana Pawła II i Kard. S. Wyszyńskiego
(K) - Potrafi porównywać obydwie koncepcje wychowania wskazując na ich podobieństwa i różnice i zaproponować własną strategię badań nad koncepcją papieskiego i prymasowskiego wychowania uwzględniając cele, płaszczyzny, metody i środki
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Podstawowa:
A. Rynio, Wychowanie młodzieży w nauczaniu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2001;
Tejże, Integralne wychowanie w myśli Jana Pawła II, Wydawnictwo KUL, Lublin 2004;
Społeczna potrzeba pamięci. Osoba i dzieło Kardynała Stefana Wyszyńskiego. red. A. Rynio, M. Parzyszek, Lublin 2017
Specjalny pakiet dydaktyczny zawierający autorskie wykłady prowadzącej zajęcia.

Uzupełniająca:
Ks. Lesław Juszczyn CM, Wzorce osobowe świętych polskich kanonizowanych przez Jana Pawła II, Studium kazań hagieograficznych Wydawnictwo UNUM, Kraków 2001.
Kierunek studiów: Pedagogika (stacjonarne doktoranckie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin