Pedagogika chrześcijańska (seminarium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Alina Rynio
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 – Przypomnienie wymogów stawianych pracom magisterskim
C2 – Pomoc w sformułowaniu zasadniczych problemów tematów prac mgr zgodnie z zainteresowaniami studentów
C3 - Przygotowanie studentów pod względem merytorycznym, metodologicznym i redakcyjnym w celu napisania i publicznej prezentacji pracy magisterskiej.
C4 – Ukierunkowanie w prowadzeniu badań pedagogicznych oraz pomoc w doprowadzeniu do ostatecznej wersji pracy
Wymagania wstępne
W.1 Inne dla tych, którzy kontynuują, inne dla tych, którzy zaczynają
W2 - znajomość zagadnień z zakresu Pedagogiki Chrześcijańskiej
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. student zna terminologię, podstawy teoretyczne i obszary badawcze Pedagogiki Chrześcijańskiej;
2. student opisuje obowiązki, metody i warsztat pracy pedagoga chrześcijańskiego,
3. student charakteryzuje metody , w tym metody i formy kształcenia i doskonalenia dojrzałości religijnej w różnych etapach rozwoju
4. student zna etapy postępowania badawczego w powiązaniu z zasadami etyki; metody zbierania, porządkowania i przetwarzania informacji uzyskanych z badań teoretycznych i empirycznych; metody, techniki i narzędzia badań pedagogicznych; zna strukturę pracy oraz wymogi redakcyjne odnoszące się do publikacji pracy magisterskiej - K_W01, K_W12, K_W19;

UMIEJĘTNOŚCI
1. student zdobywa wiedzę korzystając z różnych źródeł - K_U04, K_U90, K_U91;
2. student przygotowuje i prowadzi badania naukowe, określa przedmiot i cel badań, formułuje problemy i hipotezy badawcze,dobiera metody, techniki i narzędzia badawcze - K_U05;
3. student opracowuje wyniki badań oraz stosuje zasady edycji tekstu w pracy magisterskiej - K_U06;
4. student stosuje zasady i normy etyczne przy prowadzeniu i opracowywaniu badań - K_U12

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. student jest zorientowany na aktywność poznawczą w odniesieniu do wszystkich aspektów integralnego rozwoju religijnego, posiada świadomość konieczności formowania człowieka się przez całe życie - K_K01, K_K48;
2. student postępuje zgodnie z zasadami etyki i prowadzi refleksję nad postępowaniem badawczym - K_K05, K_K44, K_K46;
3. student potrafi odpowiednio określać priorytety służące realizacji i opracowaniu badań - K_K08;
4. student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności metodologicznych. Rozumie potrzebę ciągłego kształcenia w tym zakresie jak również dokształcania zawodowego i rozwoju osobistego. Wykazuje aktywność w doskonaleniu umiejętności własnego rozwoju K_K01.
5. student jest świadomy istnienia etycznego wymiaru w badaniach naukowych i ewaluacji własnej pracy pedagogicznej K_K12.
Metody dydaktyczne
Metody dydaktyczne
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją (pokazem), metody nauczania wspieranego technikami informacyjnymi, dyskusja, metody dialogowe, metody problemowe, praca w grupie, metody aktywizujące, projekt badawczy
Treści programowe przedmiotu
Treści programowe seminarium magisterskiego z pedagogiki chrześcijańskiej dotyczą zagadnień: zasad pisania i opracowania struktury pracy teoretycznej lub empirycznej, sprecyzowanie tematu pracy, celu i przedmiotu badań, problemów badawczych, organizacji procesu badań i analiz badawczych (poznanie metod, technik i narzędzi badawczych); analizy treści, zasad doboru literatury, form stosowania przypisów w tekście, zasad opracowania bibliografii, zasad pisania wstępu i zakończenia, załączników w pracy.

I rok – to faza koncepcji badawczej
Określenie tematu, celu, uzasadnienie wyboru tematu, studia nad literaturą przedmiotu; sformułowanie problemu i hipotez badawczych; wybór terenu badań, uzyskanie zgody na badania i dobór próby; typologia zmiennych, związki między nimi, wskaźniki zmiennych; dobór metod, technik i narzędzi badawczych; o ile czas pozwoli pracowanie pierwszej wersji narzędzi badawczych – typologia pytań; definicje ważniejszych pojęć; badania pilotażowe; ostateczna wersja problemów, hipotez i narzędzi badawczych – koncepcja pracy; gromadzenie literatury przedmiotu; badania właściwe, które powinny być zakończone przed końcem I roku; na zaliczenie I roku przewidywane jest przygotowanie rozdziału teoretycznego.
II rok – faza wykonawcza
Porządkowanie materiałów badawczych; kodyfikacja i opracowanie statystyczne; pełne opracowanie części teoretycznej; analiza ilościowa i jakościowa; kasyfikacja zagadnień i zależności; weryfikacja hipotez; pisemne opracowanie rozdziału metodologicznego; przedstawienie rozdziału opracowania wyników badań; opracowanie pełnej wersji pracy; po uzyskaniu akceptacji przepisanie i oddanie pracy – do końca maja przygotowanie i przystąpienie do egzaminu magisterskiego.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia
W semestrze zimowym i letnim bez oceny
Bardzo dobra - napisanie pracy magisterskiej zgodnie z obowiązującymi zasadami pisania pracy magisterskiej w Instytucie Pedagogiki KUL
Dobra - praca odpowiada standardom, ale występują niedociągnięcia merytoryczne, formalne (m.in. za mało literatury przedmiotu, powtórzenia treści, nieuwzględnienie wszystkich wytycznych, błędy stylistyczne, językowe, redakcyjne)
Dostateczna - w pracy występują niedopracowania merytoryczne i formalne(m.in. przeważa literatura przedmiotu sprzed kilkunastu lat, lub nie oddaje specyfiki poruszanego zagadnienia, dużo doniesień do stron internetowych, brak konsekwencji w zapisie przypisów i bibliografii, nieproporcjonalność treści w rozdziałach, brak wniosków), nieuwzględnienie wszystkich wytycznych, błędy stylistyczne, językowe, redakcyjne)
Niedostateczna - nieprzestrzeganie zasad pisania pracy licencjackiej - pomijanie przypisów, kopiowanie stron internetowych, lub fragmentów tekstów bez stosowania przypisów, braki merytoryczne, formalne, redakcyjne, treści pracy nie oddają tematu pracy, braki we wstępie, zakończeniu, brak wypracowanych wniosków, nieprzestrzeganie wyznaczonych terminów pisania pracy, nieuczęszczanie na seminarium magisterskie.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
Juszczyk S., Statystyka dla pedagogów, Toruń, Adam Marszałek, 2001.
Łobocki M., Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Kraków, „Impuls”, 1999.
Nowak S., Metodologia badań społecznych, Warszawa, PWN, 1985.
Palka S. (red.), Podstawy metodologii badań w pedagogice, Gdańsk, GWP, 2010.
Pilch T., Zasady badań pedagogicznych, Warszawa, „Żak”, 1995.
Literatura uzupełniająca:
Juszczyk S., Metodologiczne podstawy badań empirycznych w informatyce, Kraków, „Impuls”, 1998.
Kubinowski D., Nowak M., Metodologia pedagogiki zorientowanej humanistycznie, Kraków, OW „Impuls”, 2006.
Rubacha K., Metodologia badań nad edukacją, Warszawa, WAIP, 2008.
Szwed R., Metody statystyczne w naukach społecznych, Lublin, Wyd. KUL, 2008.
Kierunek studiów: Pedagogika (stacjonarne doktoranckie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. podpisem