Pedagogika chrześcijańska (seminarium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Alina Rynio
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - wprowadzenie i przygotowanie studenta do badań i analiz problemów w zakresie pedagogiki chrześcijańskiej i teorii wychowania integralnego.
C2 – samodzielne sprecyzowanie przez studenta własnych zainteresowań naukowych i przygotowanie do napisania pracy magisterskiej
C3 – Opanowanie przez studenta techniki konstruowania struktury i reguł pisania pracy magisterskiej i przygotowanie do krytycznej lektury tekstów z zakresu pedagogiki oraz krytycznej analizy i oceny własnej pracy.
C4 - Pisanie pracy magisterskiej oraz kształtowanie umiejętności rozwiązywania i prezentacji ważnych problemów edukacyjnych, religijno-moralnych i społecznych.
Wymagania wstępne
Inne dla tych, którzy kontynuują, inne dla tych, którzy zaczynają
Wymagania wstępne
W1 - wiedza w zakresie pedagogiki, teorii i historii wychowania, metodyki pracy umysłowej.
W2 - znajomość zagadnień z zakresu: metodologii badań pedagogicznych, pedagogiki chrześcijańskiej, teoretycznych podstaw procesu wspomagania integralnego rozwoju i edukacji religijno-moralnej.
W3 – gotowość i umiejętność wykorzystywania wiedzy do realizacji badań pedagogicznych oraz własnej refleksji nad współczesną teorią i praktyką wychowania chrześcijańskiego.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. Student zna terminologię używaną w pedagogice oraz jej zastosowanie w dyscyplinach pokrewnych na poziomie rozszerzonym, zna historię rozwoju podstawowych kategorii pedagogicznych - K_W01
2. Student ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej i metodologicznej pedagogiki chrześcijańskiej (zna główne szkoły, orientacje badawcze, strategie i metody badań ilościowych i jakościowych stosowanych w naukach społecznych i humanistycznych; zna mapę stanowisk i podejść metodologicznych; rozumie postulat wieloparadygmatyczności prowadzenia badań w pedagogice).- K_W21
3. Student ma pogłębioną wiedzę na temat integralnego rozwoju człowieka w cyklu życia zarówno w aspekcie biologicznym, kulturowym jak i psychologicznym, społecznym, antropologicznym i religijnym - K_W23
4.Ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o różnych środowiskach wychowawczych, w tym związanych z działalnością Kościoła, ich specyfice i procesach w nich zachodzących -K_W13 .

UMIEJĘTNOŚCI
1. Student potrafi w sposób klarowny, spójny i precyzyjny wypowiadać się w mowie i na piśmie, posiada umiejętność streszczania, konstruowania i referowania rozbudowanych ustnych i pisemnych uzasadnień na tematy dotyczące różnych zagadnień pedagogicznych z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku pedagogiki, jak i innych dyscyplin naukowych - K_U04
2. Student posiada pogłębione umiejętności prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierania ich rozbudowaną argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów i praktyk, różnych autorów, kierując się przy tym zasadami etycznymi - K_U05
3. Student posiada rozwinięte umiejętności badawcze: rozróżnia orientacje w metodologii badań pedagogicznych, formułuje problemy badawcze, dobiera adekwatne metody, techniki i konstruuje narzędzia badawcze; opracowuje, prezentuje i interpretuje wyniki badań, wyciąga wnioski, wskazuje kierunki dalszych badań, w obrębie wybranej subdyscypliny pedagogiki - K_U06

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. Student docenia znaczenie nauk pedagogicznych dla integralnego rozwoju jednostki i prawidłowych więzi w środowiskach społecznych, ma pozytywne nastawienie do nabywania wiedzy z zakresu studiowanej dyscypliny naukowej i budowania warsztatu pracy pedagoga - K_K03.
2. Student charakteryzuje się dociekliwością badawczą, logicznie uzasadnia swoje poglądy - K_K26.
Metody dydaktyczne
Seminarium – praca z całą grupą i indywidualna, dyskusja dydaktyczna, metoda dialogowa, praca z programem wychowania i dokumentami. Aktywność własna studentów: prezentacja własnych założeń i wyników poszukiwań badawczych – prezentacja tematu swej pracy i doboru literatury, prezentacja projektu struktury pracy, dyskutowanie kwestii metodologicznych, prezentacje cząstkowych wyników badań własnych, analiza i prezentacja problemu w świetle dobranej literatury oraz elementów i planowanego przebiegu procesu badań własnych – dyskusja seminaryjna; konsultacje indywidualne z promotorem.
Treści programowe przedmiotu
1. Zapoznanie z zasadami przygotowania prac magisterskich w Instytucie Pedagogiki KUL Jana Pawła II
2. Standardy pracy dyplomowej – wymagania merytoryczne, formalne i edytorskie.
3. Metody, techniki i organizacja badań pedagogicznych, podstawowe elementy procesu badawczego.
4. Etapy i fazy pedagogicznej pracy naukowej, proces przygotowywania pracy magisterskiej – ustalenie harmonogramu.
5. Wybór obszaru tematycznego i sprecyzowanie tematu pracy, formułowanie celu pracy i celu badań, rozwijanie i uzupełnianie problemów i hipotez badawczych.
6. Zrozumienie głównych teorii i pojęć związanych z wybranymi problemami i zagadnieniami - wybór literatury przedmiotu dotyczącej wybranych zagadnień i problemów, prezentacja wybranych narzędzi i technik badawczych, projekty własnych badań.
7. Analiza i prezentacja problemu, prezentacja redakcji teoretycznej i met
Metody dydaktyczne
metoda projektów, burze mózgów, dyskusje i dialogi tematyczne prowadzone z wykorzystaniem Internetu i pracy na platformie dla e-ped., uczestnictwo w konsultacjach i seminariach,, praca z tekstem, pisanie pracy, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją (pokazem), metody nauczania wspieranego technikami informacyjnymi, dyskusja, metody dialogowe, metody problemowe, praca w grupie, metody aktywizujące
Treści programowe przedmiotu
Treści programowe seminarium magisterskiego z pedagogiki chrześcijańskiej dotyczą zagadnień: zasad pisania i opracowania struktury pracy teoretycznej lub empirycznej, sprecyzowanie tematu pracy, celu i przedmiotu badań, problemów badawczych, organizacji procesu badań i analiz badawczych (poznanie metod, technik i narzędzi badawczych); analizy treści, zasad doboru literatury, form stosowania przypisów w tekście, zasad opracowania bibliografii, zasad pisania wstępu i zakończenia, załączników w pracy.
Problematyka tematów prac badawczych podejmowanych w ramach tego seminarium dotyczy wychowania i działalności wychowawczej w inspiracji chrześcijańskiej; analizy przesłania pedagogicznego wybranych uczonych, duszpasterzy i myślicieli chrześcijańskich; nauczania Kościoła zawartego w Tradycji i Magisterium; wzorów osobowych, wartości, mass mediów, autorytetu, roli osób znaczących w wychowaniu, wolności i odpowiedzialności. Można podjąć problemem miejsca i roli religii w światopoglądzie i przeżyciach dzieci, młodzieży i dorosłych, ich wychowanie religijne, moralne czy ekumeniczne. Ponadto można badać wybrane teorie i koncepcje wychowawcze jak również wybrane formy współczesnych zagrożeń wychowania chrześcijańskiego; wychowanie chrześcijańskie w relacji do innych systemów wychowania; specyfikę współczesnych koncepcji pedagogiki chrześcijańskiej w odniesieniu do wychowania dziewcząt i chłopców czy prowadzić analizę elementów konstytuujących osobowość człowieka dojrzewającego w wierzącego. Zakres problematyki podejmowanej na seminarium jest szeroki i obejmuje też badania dotyczące samowychowania; świadomości misji pedagogicznej pedagogów chrześcijańskich, rodziców i nauczycieli; specyfikę problematyki pedagogicznej wybranego ruchu Kościoła Katolickiego (np. Ruchu Oazowego, Focolare, Opus Dei, Comunione e liberazione); wychowanie poprzez uczestnictwo w wybranych ruchach religijnych i stowarzyszeniach; problematykę związaną z funkcjonowaniem szkół katolickich nie wyłączając uniwersytetów i pedagogiki uniwersyteckiej, w szczególności zaś tych, które noszą imię Kard. Stefana Wyszyńskiego i Jana Pawła II. Prowadząca seminarium rozwijając pedagogikę pamięci szczególnie jest otwarta na badanie pedagogicznych aspektów tkwiących w nauczaniu prof. Stefana Kunowskiego, Romano Guardiniego, kard. Stefana Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Luigi Giussaniego, Benedykta XVI czy Papieża Franciszka; a także specyfikę dawnych i współczesnych koncepcji pedagogiki chrześcijańskiej; wychowanie chrześcijańskie w domu, szkole i Kościele; wychowanie chrześcijańskie poprzez liturgię, słowo, pracę, teatr, czy mass-media. W miarę możliwości realizowane są też własne zainteresowania studentów.

I rok – to faza koncepcji badawczej
Określenie tematu, celu, uzasadnienie wyboru tematu, studia nad literaturą przedmiotu; sformułowanie problemu i hipotez badawczych; wybór terenu badań, uzyskanie zgody na badania i dobór próby; typologia zmiennych, związki między nimi, wskaźniki zmiennych; dobór metod, technik i narzędzi badawczych; o ile czas pozwoli pracowanie pierwszej wersji narzędzi badawczych – typologia pytań; definicje ważniejszych pojęć; badania pilotażowe; ostateczna wersja problemów, hipotez i narzędzi badawczych – koncepcja pracy; gromadzenie literatury przedmiotu; badania właściwe, które powinny być zakończone przed końcem I roku; na zaliczenie I roku przewidywane jest przygotowanie rozdziału teoretycznego.
II rok – faza wykonawcza
Porządkowanie materiałów badawczych; kodyfikacja i opracowanie statystyczne; pełne opracowanie części teoretycznej; analiza ilościowa i jakościowa; kasyfikacja zagadnień i zależności; weryfikacja hipotez; pisemne opracowanie rozdziału metodologicznego; przedstawienie rozdziału opracowania wyników badań; opracowanie pełnej wersji pracy; po uzyskaniu akceptacji przepisanie i oddanie pracy – do końca maja przygotowanie i przystąpieni
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Brak zaliczenia
Nieobecność na seminarium, niewywiązywanie się z kolejnych zadań przygotowania i redagowania części pracy (w I semestrze aktywne określenie obszaru badań, poszukiwanie tematu pracy, postawienie hipotezy pracy. W II semestrze sformułowanie tematu, zebranie i opublikowanie komputerowe źródeł pracy oraz wstępu pracy. W III semestrze przygotowanie 50% pracy. W IV semestrze ostateczna redakcja całej pracy i złożenie jej)
Zaliczenie
terminowe wywiązywanie się z kolejnych zadań przygotowania i redagowania części pracy; opracowanie pracy na poziomie bardzo dobrym - spełnienie podstawowych wymagań formalnych stawianych pracom magisterskim, wykazanie się samodzielnością w kolejnych etapach pracy badawczej, rzetelność pracy na poziomie merytorycznym i formalnym, obecność na seminarium i aktywny udział w dyskusjach.
Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia
W semestrze zimowym i letnim bez oceny na zaliczenie
Bardzo dobra - napisanie pracy magisterskiej zgodnie z obowiązującymi zasadami pisania pracy magisterskiej w Instytucie Pedagogiki KUL
Dobra - praca odpowiada standardom, ale występują niedociągnięcia merytoryczne, formalne (m.in. za mało literatury przedmiotu, powtórzenia treści, nieuwzględnienie wszystkich wytycznych, błędy stylistyczne, językowe, redakcyjne)
Dostateczna - w pracy występują niedopracowania merytoryczne i formalne(m.in. przeważa literatura przedmiotu sprzed kilkunastu lat, lub nie oddaje specyfiki poruszanego zagadnienia, dużo doniesień do stron internetowych, brak konsekwencji w zapisie przypisów i bibliografii, nieproporcjonalność treści w rozdziałach, brak wniosków), nieuwzględnienie wszystkich wytycznych, błędy stylistyczne, językowe, redakcyjne)
Niedostateczna - nieprzestrzeganie zasad pisania pracy licencjackiej - pomijanie przypisów, kopiowanie stron internetowych, lub fragmentów tekstów bez stosowania przypisów, braki merytoryczne, formalne, redakcyjne, treści pracy nie oddają tematu pracy, braki we wstępie, zakończeniu, brak wypracowanych wniosków, nieprzestrzeganie wyznaczonych terminów pisania pracy, nieuczęszczanie na seminarium magisterskie.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
.J. Boć, Jak pisać pracę magisterską, Wrocław 1994;
L. Chmaj, Prądy i kierunki w pedagogice XX wieku, Warszawa 1962; Ewolucja tożsamości pedagogiki, Warszawa 1994;
J. Górniewicz, Red., Stare i nowe dylematy teorii wychowania, Toruń 1993;
Heinz-H. Kruger, Wprowadzenie w teorie i metody badań w naukach o wychowaniu. Tłum. Parerga, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2005;
S. Palka, Metodologia. Badania. Praktyka pedagogiczna, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2005;
T. Pilch, Zasady badań pedagogicznych, Warszawa 1992;
K. Rubacha, Metodologia badań nad edukacją, Warszawa 2008;
D. Sztobryn, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2005; S. Sztobryn, M. Świtka (red.), Polskie badania nad myślą pedagogiczną w latach 1900-1939.;
M. Węglińska, Jak pisać pracę magisterską, Kraków 1997 ;
R. Zenderowski , Praca magisterska. Jak pisać i obronić. Wskazówki metodologiczne, Warszawa 2004; Tenże, Technika pisania prac magisterskich, Warszawa 2005;
J. Majchrzak, T. Mendel, Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych, Poznań 1995;
S. Urban, W. Ładoński, Jak napisać dobrą pracę magisterską, Wrocław 2001;
K. Woźniak, O pisaniu pracy magisterskiej na studiach humanistycznych. Przewodnik praktyczny, Warszawa-Łódź 1998;
W. Zaczyński, Poradnik autora prac seminaryjnych, dyplomowych i magisterskich, Warszawa 1995;
W. Zaczyński, Praca badawcza nauczyciela, Warszawa 1995;
M. Łobocki, Metody i techniki badań pedagogicznych, Kraków 2007; Tenże, Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Kraków 2007;
A. Maszke, Metody i techniki badań pedagogicznych, Rzeszów 2008.
Juszczyk S., Statystyka dla pedagogów, Toruń, Adam Marszałek, 2001.
Łobocki M., Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Kraków, „Impuls”, 1999.
Nowak S., Metodologia badań społecznych, Warszawa, PWN, 1985.
Palka S. (red.), Podstawy metodologii badań w pedagogice, Gdańsk, GWP, 2010.
Pilch T., Zasady badań pedagogicznych, Warszawa, „Żak”, 1995.
S. Juszczyk, Metodologiczne podstawy badań empirycznych w informatyce, Kraków, „Impuls”, 1998.
D.Kubinowski M. Nowak, Metodologia pedagogiki zorientowanej humanistycznie, Kraków, OW „Impuls”, 2006.
K.Rubacha, Metodologia badań nad edukacją, Warszawa, WAIP, 2008.
R.Szwed, Metody statystyczne w naukach społecznych, Lublin, Wyd. KUL, 2008;
F. Bereźnicki, Praca dyplomowa na studiach I i II stopnia z nauk społecznych, Kraków 2010.
W.Dutkiewicz, Podstawy metodologii badań do pracy magisterskiej i licencjackiej z pedagogiki, Kielce 2001.
Literatura dostosowana do podejmowanej przez studentów problematyki prac dyplomowych.

Literatura uzupełniająca:
Babbie E., Badania naukowe w praktyce, Warszawa 2005.
Gnitecki J., Wprowadzenie do metod badań w naukach pedagogicznych, Poznań 2006.
Konarzewski K., Jak uprawiać badania oświatowe. Metodologia praktyczna, Warszawa 2005.
Kierunek studiów: Pedagogika (stacjonarne doktoranckie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok IV - Semestr 7
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. podpisem