Etyka (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Wojciech Lewandowski
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Psychologii
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1: Przedstawienie podstawowych zagadnień z zakresu etyki
C2: Prezentacja podstawowych sposobów formułowania i uzasadniania norm moralnych
C3: Wprowadzenie do współczesnych dyskusji etycznych
Wymagania wstępne
W1 - Znajomość podstawowych pojęć etycznych
W2 - Umiejętność dostrzegania problemów moralnych i rozumienie ich natury
W3 - Umiejętność krytycznego myślenia
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
Posiada wiedzę dotyczącą metodologicznego statusu etyki. (Un_W04)
Zna główne sposoby uzasadniania twierdzeń etycznych. (Un_W05)

UMIEJĘTNOŚCI
Potrafi scharakteryzować warunki odpowiedzialności moralnej oraz podstawowe elementy struktury ludzkiego działania. (Un_U03)
Potrafi sformułować ocenę moralną przykładowego działania na podstawie poznanych stanowisk etycznych. (Un_U04)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Potrafi uczestniczyć w dyskusji, dbając o uzasadnienie własnych przekonań moralnych. (Un_K03)
Szanuje poglądy innych uczestników dyskusji. (Un_K04)
Metody dydaktyczne
Wykład tradycyjny połączony z dyskusją.
Treści programowe przedmiotu
Definicja etyki, jej przedmiot, cele oraz metody. Dyscypliny etyczne: metaetyka, etyka ogólna, etyka stosowana. Warunki odpowiedzialności moralnej za czyn. Struktura czynu. Proces podejmowania decyzji. Rodzaje skutków działania. Kryterium szczęścia jako podstawa oceny
Kryterium posłuszeństwa nakazom jako podstawa oceny moralnej. Kryterium airmacji godności osoby ludzkiej jako podstawa oceny moralnej. Wyznaczniki oceny moralnej czynu. Dobroć i słuszność działania. Natura ludzka i prawo naturalne.
Cnoty i wady moralne. Wybrane problemy etyk stosowanych.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Na ocenę 2
W: Nie posiada wiedzy dotyczącej metodologicznego statusu etyki, nie zna podstawowych sposobów uzasadniania twierdzeń etycznych.
U: Nie potrafi scharakteryzować warunków odpowiedzialności moralnej oraz podstawowych elementów struktury ludzkiego działania.
K: Student nie wykazuje zainteresowania dyskusjami etycznymi. Nie stara się zrozumieć racji stojących za odmiennymi przekonaniami moralnymi.

Na ocenę 3
W: Posiada częściową wiedzę dotyczącą metodologicznego statusu etyki. Zna niektóre sposoby uzasadniania twierdzeń etycznych.
U: Potrafi częściowo scharakteryzować warunki odpowiedzialności moralnej oraz podstawowe elementy ludzkiego działania.
K: Student wsłuchuje się w poglądy prezentowane przez innych uczestników dyskusji i stara się zrozumieć stojące za nimi racje.

Na ocenę 4
W: Posiada dobre rozeznanie w kwestii metodologicznego statusu etyki oraz sposbów uzasadniania twierdzeń etycznych.
U: Potrafi poprawnie scharakteryzować wszystkie warunki odpowiedzialności moralnej oraz podstawowe elementy ludzkiego działania.
K: Student chętnie angażuje się w dyskusję. Potrafi dyskutować z poglądami, których nie podziela.

Na ocenę 5
W: Posiada usystematyzowaną i ugruntowaną wiedzę dotyczącą koncepcji etyki, teorii etycznych oraz metod uzasadniania twierdzeń etycznych.
U: Potrafi scharakteryzować wszystkie warunki odpowiedzialności moralnej i elementy ludzkiego działania oraz wskazać, które z nich są przedmiotem sporu współczesnych teorii etycznych.
K: Student aktywnie uczestniczy w dyskusji. Dba o precyzyjne formułowanie własnych przekonań moralnych oraz ich uzasadnienie. Wspólnie z innymi uczestnikami dyskusji dąży do rozstrzygnięcia postawionego problemu.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
T. Styczeń., J. Merecki, ABC etyki, Lublin 1996
T. Ślipko, Zarys etyki ogólnej, Kraków 2004.
P. Singer (red.), Przewodnik po etyce, Warszawa 2002

Literatura uzupełniająca:
T. Styczeń, Wprowadzenie do etyki, Lublin 1993
A. MacIntyre, Krótka historia etyki, tłum. A. Chmielewski, Warszawa 2002.
Kierunek studiów: Psychologia (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin
Terminarz:
DataDzieńSalaGodz.od-do
2020-01-17piątekCTW-408 09:10 - 10:50
2020-01-24piątekCTW-408 09:10 - 10:50
2020-01-28wtorekCTW-408 09:10 - 10:50