Kultura języka polskiego dla studentów z zagranicy (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Agnieszka Jarosz
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Literaturoznawstwa
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Ćwiczenia są przeznaczone dla studentów, którzy nie opanowali języka polskiego w stopniu wystarczającym do studiowania filologii polskiej. Na zajęciach uczą się, jak poprawnie mówić i pisać po polsku.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Treść zajęć obejmuje: informację na temat dostępnych słowników języka polskiego, słowników poprawnościowych, słowników synonimów itp., ćwiczenia ze słownikami, np. nad rozszerzaniem słownictwa i frazeologii; poznawanie i utrwalanie trudnych form odmiany wyrazów (m. in. odmiana nazw własnych, tworzenie trybu przypuszczającego); doskonalenie umiejętności budowania poprawnych wypowiedzeń przy zastosowaniu reguł składniowych (m. in. ćwiczenia w poprawnym używaniu składni z liczebnikiem i imiesłowem); ćwiczenia ortograficzne i interpunkcyjne, ćwiczenia stylistyczne (ustne, np. dyskusja, referat, przemówienia; pisemne, np. opis, opowiadanie, rozprawka); dodatkowe ćwiczenia fonetyczne (np. wymowa trudniejszych grup spółgłoskowych, akcent).

Metody dydaktyczne: Konwersacyjna, problemowa, praca w grupach
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Aktywny udział w zajęciach, kolokwium zaliczeniowe
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Materiały własne prowadzącego
Kierunek studiów: Filologia Polska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę