Współczesne metody historii gospodarczej (konwersatorium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Piotr Rachwał
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Historii
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy na temat współczesnych metod badawczych wykorzystywanych przez historyków oraz ekonomistów zajmujących się historią gospodarczą. Szczególny nacisk zostanie położony na osiągnięcia tzw. New Economic History.
Wymagania wstępne
Podstawowa umiejętność obsługi arkusza kalkulacyjnego.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W02 Zna terminologię z zakresu historii gospodarczej.
K_W03 Ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę, obejmującą terminologię, teorię i metodologię z zakresu historii gospodarczej i historii myśli ekonomicznej.
K_W05 Ma pogłębioną wiedzę o powiązaniach historii gospodarczej z innymi naukami humanistycznymi oraz społecznymi, pozwalającą na integrowanie perspektyw właściwych dla kilku dyscyplin naukowych


UMIEJĘTNOŚCI
K_U03 Umie samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności badawcze oraz podejmować autonomiczne działania zmierzające do rozwijania zdolności i kierowania własną karierą zawodową
K_U04 Posiada umiejętność integrowania wiedzy z różnych dyscyplin w zakresie nauk humanistycznych oraz jej zastosowania w nietypowych sytuacjach profesjonalnych
K_U05 Potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację różnych rodzajów wytworów kultury właściwych dla historii, stosując oryginalne podejścia, uwzględniające nowe osiągnięcia humanistyki, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie historyczno-kulturowym.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01 Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób.
K_K03 Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania.
K_K06 Interesuje się aktualną sytuacją gospodarczą, potrafi wyrazić swoje zdanie na temat zachodzących zjawisk natury ekonomiczno-społecznej.
Metody dydaktyczne
Elementy wykładu konwersatoryjnego, praca w grupach z tekstem źródłowym, wykorzystanie aplikacji komputerowej Excel.
Treści programowe przedmiotu
1-2 Przedmiot historii gospodarczej, terminologia i jej współczesne nurty badawcze.
3-4. Powstanie rynku, komercjalizacja i narodziny systemu światowego.
5-6. Badanie cen.
7-8. Konsumpcja i stopa życia.
9-10. Klęski elementarne i ich wpływ na przemiany gospodarcze.
11-12. Przeciętne trwanie życia ludzkiego jako wskaźnik rozwoju gospodarczego.
13-14. Biedni i bogaci - rozwój gospodarczy ziem polskich na tle krajów Europy Zachodniej
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Zaliczenie lektur oraz egzamin ustny z zakresu materiału opracowanego w trakcie zajęć.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Kula W., Teoria ekonomiczna ustroju feudalnego, KiW Warszawa 1983
Kula W., Problemy i metody historii gospodarczej, wyd. 2, Warszawa 1983 (przedmowa, oraz rozdz. VII-X).
Topolski Jerzy., Przełom gospodarczy w Polsce XVI wieku i jego następstwa, Poznań 2000
Wallerstein Immanuel, Analiza systemów-światów.Wprowadzenie, przeł. Katarzyna Gawlicz i Marcin Starnawski, Warszawa 2007.
Wyczański Andrzej., Studia nad folwarkiem szlacheckim w Polsce w latach 1500-1580, Warszawa 1960.
Tenże, Studia nad konsumpcją żywności w Polsce, Warszawa 1969.
Ziemie polskie wobec Zachodu. Studia nad rozwojem średniowiecznej Europy, red. Sławomir Gawlas, Warszawa 2006, s. 25-194.
Karl Gunnar Persson, An Economic History of Europe Knowledge, institutions and growth, 600 to the present, Cambridge University Press, 2010.
John Hatcher and Mark Bailey, Modelling the Middle Ages. The History and Theory of England’s Economic Development, Oxford 2001.
ROBERT C. ALLEN, Economic structure and agricultural productivity in Europe, 1300-1800, European Review of Economic History, 3, 1-25.
Wages, prices, and living standards in China, 1738–1925: in comparison with Europe, Japan, and India, By ROBERT C. ALLEN, JEAN-PASCAL BASSINO, DEBIN MA, CHRISTINE MOLL-MURATA, and JAN LUITEN VAN ZANDEN, Economic History Review, 64, S1 (2011), pp. 8–38.
Robert C. Allen, The Great Divergence in European Wages and Prices from the Middle Ages to the First World War, Explorations in Economic History 38, 411–447 (2001).
JAN LUITEN VAN ZANDEN, The skill premium and the ‘Great Divergence’, European Review of Economic History, 13, 121–153.
Kochanowicz J., Metody modelowe w amerykańskiej Nowej Historii Godpodarczej, Kwartalnik Historyczny, 1972, nr 4.
Sobiech K., Woźniak B., Ekonomia instytucjonalna (w:) Współczesne teorie ekonomiczne, red. naukowy Marek Ratajczak, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2005.
Pomorski J., Paradygmat „New Economic History”. Droga do Nobla, Wyd. UMCS, Lublin 1995
Kierunek studiów: Historia (stacjonarne doktoranckie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Terminarz:
DataDzieńSalaGodz.od-do
2020-09-02środaCN-101 14:10 - 15:50