Dramat i teatr (seminarium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Anna Podstawka prof. KUL
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Literaturoznawstwa
Liczba godzin tydzień/semestr: 30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1- Przygotowanie instrumentarium badawczego. C2 -określenie tematu pracy. C3 -Przeprowadzenie kwerendy i wykonanie stanu badań. C4 - zredagowanie pracy doktorskiej.
Wymagania wstępne
Dyplom ukończonych studiów magisterskich w zakresie filologii polskiej lub innych humanistycznych uwzględniających specyfikę badań dzieł kultury. Znajomość historii teatru oraz tła kulturowego, głównie literatury, XIX i XX wieku. Orientacja w głównych nurtach badawczych w teatrologii i w literaturoznawstwie.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
Posiada ogólną wiedzę o teatrze i dramacie obejmującą najważniejszych autorów, najważniejsze teksty i zjawiska z historii teatru i literatury polskiej od jej początków po czasy współczesne.
Posiada wiedzę o teatralnych i literackich a także pozaliterackich (historycznych, filozoficznych, społecznych, ideologicznych, kulturowych) kontekstach sztuki teatru kształtujących procesy jej tworzenia i odbioru.
Posiada wiedzę o periodyzacji literatury polskiej i dziejach teatru polskiego i głównych tendencjach rozwojowych (także najnowszego teatru)
Posiada znajomość i rozumienie procesu historycznego w ramach historii literatury polskiej oraz historii teatru polskiego.
Znajomość podstaw teorii teatru, poetyki i podstaw teorii dzieła literackiego, metod badawczych w teatrologii i literaturoznawstwie, wiedzy w zakresie analizy i interpretacji dzieł teatralnych i literackich z różnych epok .

UMIEJĘTNOŚCI
Potrafi demonstrować znajomości i zrozumienia dzieł sztuki teatru, literackich i nieliterackich tekstów oraz koncepcji i teorii związanych ze studiowaną dyscypliną.
Potrafi samodzielnie w oparciu o argumenty oceniać wartości artystyczne i poznawcze dzieł teatralnych i dramaturgicznych.
Potrafi korzystać z poprawnego warsztatu bibliograficznego, umiejętności dokładnego cytowania źródeł, właściwego sporządzania przypisów.
Potrafi pisać teksty literackie i nieliterackich (recenzje, artykuły) oraz formułować krytyczne wypowiedzi – ustne i pisemne z wykorzystaniem bogatego słownictwa i specyficznej dla studiowanej dyscypliny terminologii

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Ma świadomość rozmiarów i rangi historii teatru i literatury polskiej, jej miejsca w kulturze polskiej i europejskiej.
Ma uznanie dla kulturalnej i społecznej wagi studiowanego przedmiotu i rozumienie, że wiedza o teatrze i o literaturze współtworzą i odzwierciedlają przemiany kulturalne, przełomy estetyczne i komunikacyjne w kulturze polskiej i światowej.
Potrafi formułować opinie na temat podstawowych zagadnień z zakresu teatrologii i nauki o literaturze i kulturze
Metody dydaktyczne
Prezentacja własnych poszukiwań i badań związanych z tematyką podjętych prac. Referowanie wyników badań w obszarze, który obejmuje temat pracy doktorskiej. Dyskusja seminaryjna na wybrane tematy badawcze realizowane przez uczestników. Konsultacje z kierownikiem pracy na temat zredagowanych części pracy.
Treści programowe przedmiotu
Zasadniczym tematem seminarium są dzieje teatru i dramatu w XIX i XX wieku. Studenci zapoznawani są z głównymi nurtami rozwojowymi w teatrze i w literaturze dramatycznej. W podjętych pracach dominuje perspektywa antropologiczna wydobyta z analizowanych spektakli i tekstów dramatycznych, a także obecna w historii i teorii teatru.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Studenci są oceniani z aktywności na seminariach oraz z napisanej pracy doktorskiej. Oceniana jest też ich aktywność na sesjach naukowych oraz udział w życiu naukowym (napisane artykuły, referaty, wystąpienia). Praca doktorska musi spełniać następujące kryteria: mieć charakter samodzielnego studium dotyczącego wybranego tematu. Wartość pracy podnosi wyraźnie określona koncepcja pracy, odniesienie się do literatury przedmiotu, jasno wykrystalizowana teza badawcza i metodyczne jej uzasadnienie w analizie i opisie. Obniżenie oceny jest wynikiem zmniejszenia staranności w wyżej podanych wymaganiach.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
I.Sławińska, Teatr w myśli współczesnej. Ku antropologii teatru, Warszawa 1990; Ch. Balme, Wprowadzenie do nauki o teatrze, przeł. i uzup. W. Dudzik, M. Leyko, Warszawa 2002; Wprowadzenie do nauki o teatrze, T. 1, Dramat - teatr, wybór i opr. J. Degler, Wrocław 1974;Wprowadzenie do nauki o teatrze, T. 2, O tworzywie i twórcach dzieła teatralnego, wybór i opr. J. Degler, Wrocław 1976; Wprowadzenie do nauki o teatrze, T. 3, Odbiorcy dzieła teatralnego: widz –krytyk - badacz, wybór i opr. J. Degler, Wrocław 1978; Z. Raszewski, Teatr w świecie widowisk, Warszawa 1991; Sławomira Świontka dwanaście wykładów z wprowadzenia do wiedzy o teatrze, red. L. Karczewski, I. Lewkowicz, M. Wójcik, Łódź 2003; Encyklopedia Kultury Polskiej XX wieku, Teatr widowisko, Red. M. Fik, Warszawa 2000; D. Kosiński, Słownik teatru, Kraków 2006; P. Pavis, Słownik terminów teatralnych, Wrocław 2002;
Kierunek studiów: Literaturoznawstwo (stacjonarne doktoranckie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok III
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok IV
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Zal. podpisem