Seminarium licencjackie I (seminarium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Justyna Dąbkowska-Kujko prof. KUL
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Literaturoznawstwa
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1: Przygotowanie pracy dyplomowej; C2: Zapoznanie się z artykułami na temat współczesnych problemów w edytorstwie naukowym.
Wymagania wstępne
Wiedza z zakresu edytorstwa naukowego.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
K_W03 ma uporządkowaną wiedzę ogólną, obejmującą terminologię, teorię i metodologię z zakresu tekstologii oraz edytorstwa naukowego
K_W04 ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu tekstologii i edytorstwa naukowego
K_W06 ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych nowych osiągnięciach w zakresie tekstologii i edytorstwa naukowego:


UMIEJĘTNOŚCI
K_U01 potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów
K_U02 posiada podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na rozwiązywanie problemów w zakresie tekstologii i edytorstwa naukowego

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K02 potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
K_K03 potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Metody dydaktyczne
seminarium, elementy wykładu, praca w grupie
Treści programowe przedmiotu
Najważniejsze problemy współczesnego edytorstwa naukowego, krytyki tekstu (teoria i praktyka), współczesny rynek wydawniczy. Analiza edycji współczesnych utworów literackich.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Zaliczenie na podstawie frekwencji i zadowalających postępów w przygotowywaniu pracy dyplomowej.
Sposób sprawdzenia osiągnięcia efektów zmierzonych:
Wszystkie efekty sprawdzane są systematycznie podczas kolejnych zajęć.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
1. B. Bravo, Krytyka tekstu, [w:] Vademecum historyka starożytnej Grecji i Rzymu, red. E. Wirpszycka, t. 1, Warszawa 1979, s. 127-153.
2. P. Maas, Krytyka tekstu, „Pamiętnik Literacki” 1994, z. 2, s. 188-206.
3. K. Górski, Tekstologia i edytorstwo dzieł literackich, Warszawa 1975.
4. R. Loth, Podstawowe pojęcia i problemy tekstologii i edytorstwa naukowego, Warszawa 2006.
5. Chwałowski Robert, Typografia typowej książki, Gliwice 2002.
6. Wolański Adam, Edycja tekstów. Praktyczny poradnik, Warszawa 2008.
7. K. Głombiowski, H. Szwejkowska, Książka rękopiśmienna i biblioteka w starożytności i średniowieczu, Warszawa 1983.
8. J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie, Warszawa 2008.
9. Edycje XX-wiecznych dzieł literackich wskazane przez wykładowcę.
Kierunek studiów: Edytorstwo (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę