Przedsiębiorczość (warsztaty) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Wojciech Wytrążek
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Literaturoznawstwa
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami w zakresie przedsiębiorczości (np. człowiek przedsiębiorczy, organizacja, praca, postawa przedsiębiorcza, praca zespołowa, stres zawodowy, rynek pracy, etyka biznesu);
C2 doskonalenie narzędzi/sprawności przedsiębiorczych;
C3 kształtowanie postaw i nawyków związanych z przedsiębiorczością.
Wymagania wstępne
Znajomość języka polskiego (a dla grup w jęz. ang.) na poziomie komunikatywnym (A2). Rozumienie podstawowych pojęć związanych z pracą. Umiejętność zdefiniowania swoich potrzeb związanych z rynkiem pracy. Gotowość do uczenia się.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W01
Prezentuje wybrane koncepcje i pojęcia przedsiębiorczości, rynku pracy, kariery i jej planowania, pracy zespołowej, analizy zasobów karierowych, zarządzania czasem i projektem.
K_W02
Prezentuje zasady planowania działalności gospodarczej z uwzględnieniem tworzenia projektu biznesowego i określania kosztowności i zyskowności przedsięwzięć.
K_W03
Prezentuje zasady formalno-prawnego funkcjonowania na rynku pracy z uwzględnieniem typów działalności i zatrudnienia, zobowiązań podatkowych oraz innych danin publicznych, zobowiązań w zakresie księgowości

UMIEJĘTNOŚCI
K_U01
Tworzy zarys własnej koncepcji ścieżki kariery z wykorzystaniem wiedzy o zasobach własnych, realiach rynku pracy oraz na podstawie własnego pomysłu na funkcjonowanie zawodowe.
K_U02
Dokonuje samooceny w zakresie zasobów i talentów oraz dostosowuje do niej działania w zakresie przedsiębiorczości
K_U03
Wykorzystuje mechanizmy i narzędzia komunikacji interpersonalnej w działaniach przedsiębiorczych
K_U04
Stosuje metody organizacji własnego i zespołowego środowiska pracy z uwzględnieniem wpływów otoczenia zewnętrznego natury gospodarczej, administracyjnej, prawnej, demograficznej, społeczno-kulturowej i technologicznej w tworzeniu własnych i zespołowych działań przedsiębiorczych


KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01
Wykazuje zaangażowanie w realizację zadań przedsiębiorczych, w tym grupowych i zespołowych.
K_K02
Nawiązuje kontakty indywidualne i instytucjonalne niezbędne do stworzenia sieci wsparcia działań przedsiębiorczych.
K_K03
Doskonali i uzupełnia wiedzę, umiejętności, postawy i narzędzia (w tym ICT) w zakresie działań przedsiębiorczych, karierowych i ogólnorozwojowych (Lifelong oraz Lifewide Learning).
Metody dydaktyczne
wykład konwersatoryjny / analiza tekstów z dyskusją / metoda projektów (projekt badawczy, wdrożeniowy, praktyczny) / praca w grupach / analiza przypadków / dyskusja / giełda pomysłów

Efekty kształcenia mają zostać zrealizowane poprzez:
1. Aktywne uczestnictwo studentów w zajęciach
2. Realizację przez studentów zadań przeznaczonych do wykonania na poszczególnych etapach realizacji programu zajęć:
3. Realizację projektu zaliczeniowego
Treści programowe przedmiotu
1. Podstawowe pojęcia w dziedzinie przedsiębiorczości (wiedza, umiejętności, kompetencje)
2. Kompetencje twarde i miękkie
3. Test talentów: znaczenie talentów z perspektywy zawodowej
4. Komunikacja interpersonalna i publiczna: strategie i metody (Elevator pitch)
5. Praca zespołowa: dynamika grupy, komunikacja zwrotna, synergie i bariery
6. Psychofizjologia stresu: czynniki stresogenne i strategie radzenia sobie ze stresem
7. Zarządzanie czasem i strategie równowagi pomiędzy sferą pracy i życia osobistego (work-life balance)
8. Rynek pracy – specyfika i wymagania. Transakcyjny wymiar pracy
9. Narzędzia zwiększania atrakcyjności rynkowej (CV, rozmowa kwalifikacyjna)
10. Formy działalności gospodarczej
11. Rodzaje umów o pracę i umów cywilnoprawnych
12. Poszukiwanie pracy: źródła wiedzy i bariery, mikroprojekt: poszukiwanie ofert pracy
13. Projekt biznesowy cz 1. Wizja, misja i strategia organizacji (design thinking, Marshmallow challenge)
14. Projekt biznesowy cz. 2. Analiza rynku: uwarunkowania mikro-
i makroekonomiczne, prawno-administracyjne, demograficzne, społeczno-kulturowe i technologiczne funkcjonowania rynkowego.
15. Projekt biznesowy cz. 3. Dopasowanie produktu/usługi do wymogów i potrzeb rynku, definicja produktu i jego pozycjonowanie na rynku, podstawy strategii kosztowej.
16. Projekt biznesowy cz. 4. Planowanie własnej działalności gospodarczej: zakładanie działalności i podstawy zarządzania.
17. Zaliczenie projektu końcowego (prezentacje projektów biznesowych)
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
1. Prezentacje ukazujące rezultaty wykonania konkretnych zadań stawianych przez prowadzącego
2. Końcowy projekt zaliczeniowy: łączący elementy tworzenia strategii zadaniowo-celowej, doboru metod, opracowania niezbędnej dokumentacji, realizacji zadania i wygenerowanie podsumowania i autoewaluacji

Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia
Zgromadzenie odpowiedniej liczby punktów w 3 zakresach:
1. Aktywne uczestnictwo: 0-100 pkt, zaliczenie od 50 pkt.
2. Wykonanie zadań zleconych w trakcie realizacji programu: 0-100 pkt,
Zaliczenie od 50 pkt.
3. Realizacja projektu zaliczeniowego: 0-100 pkt. Zaliczenie od 70 pkt.

Łączna minimalna liczba pkt. wymagana do zaliczenia przedmiotu: 170
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, Dz.U. 2018 poz. 646
T. Piecuch T., Przedsiębiorczość, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013
B. Piasecki B. (red.), Ekonomika i zarządzanie małą firmą, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Łódź 2001
Targalski J., Francik A. (red.), Przedsiębiorczość i zarządzanie firmą. Teoria i praktyka, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009

Ankersen R. (2014). Kopalnie talentów. Sine Qua Non

Armstrong G., Kotler P. (2018). Marketing. Wprowadzenie. Gab

Cardona P., Rey C. (2009). Zarządzanie poprzez misje. Oficyna

Cieślik J. (2010). Przedsiębiorczość dla ambitnych. Jak uruchomić własny biznes. [wersja online]. Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne http://nowybiznes.edu.pl

Clayton M. (2012). Zarządzanie stresem czyli jak sobie radzić w trudnych sytuacjach. Wydawnictwo Samo Sedno

Davis M., McKay M., Fanning P. (2017). Sztuka skutecznego porozumiewania się. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

Gierszewska G., Romanowska M. (2017). Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. PWE

Harrington-Mackin D. (2011). Budowanie zespołu: zestaw narzędzi. Rebis

Heszen I. (2016). Psychologia stresu. PWN

Ingle B.R. (2015). Design thinking dla przedsiębiorców i małych firm. Potęga myślenia projektowego w codziennej pracy. HELION

Kotlorz D. (red.) (2011). Współczesny rynek pracy. Wybrane problemy. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Koźmiński A.K., Piotrowski W. (2018). Zarządzanie. Teoria i praktyka. PWN

Kryńska E., Kwiatkowski E. (2013). Podstawy wiedzy o rynku pracy. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Maddux R.B. (2006). Budowanie zespołu. Onepress

Maj-Osytek M. (2014). Komunikacja niewerbalna. Autoprezentacja, relacje, mowa ciała. Samo sedno.

Niermeyer R. (2009). Umiejętności osobiste. Kadry, płace i BHP. BECK

Pogorzelski J. (2009). Pozycjonowanie produktu. PWE

Pujer K. (red) (2016). Rynek pracy w Polsce – szanse i zagrożenia. Exante

Raport: Młodzi na rynku pracy. Jak jej szukają? Gdzie ją znajdują?, [online], Absolvent.pl, Warszawa, swresearch.pl/pdf/raport_mlodzi_o_rynku_oracy_SWR.pdf

Rzepka B. (2016). Work-life balance. Jak osiągnąć równowagę w pracy i w życiu. Wydawnictwo One Press

Szczepanik R. (2001). Budowanie zespołu. Organizacja szkoleń team building i wypraw incentive. Onepress

Tracy B. (2011). Zarządzanie czasem. HELION

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie (2017). 7 dni poszukiwania pracy. Poradnik, [online] www.kul.pl/files/971/7_dni_poszukiwania_pracy.pdf

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie (2016). Rodzaje umów przy podejmowaniu zatrudnienia. Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie wupwarszawa.praca.gov.pl/documents/47726/695264/ABC%20um%C3%B3w%20o%20prac%C4%99/516aac3d-131c-4972-8b3b-35756a406549?t=1426760452000

Literatura uzupełniająca
Dweck, C. (2017). Nowa psychologia sukcesu. Wydawnictwo: Muza.

Godlewska-Majkowska, H. (red.) (2009). Przedsiębiorczość: jak założyć i prowadzić własną firmę. Wydawnictwo: SGH.

Klein, G. (2010). Sztuka podejmowania decyzji. Dlaczego mądrzy ludzie dokonują złych wyborów. Wydawnictwo: Onepress.

Leary M. (2017). Wywieranie wrażenia. Strategie autoprezentacji. Wydawnictwo: GWP.

Lisowska R., Ropęga J. (2016). Przedsiębiorczość i zarządzanie w małej i średniej firmie. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Lubrańska A. (2017). Psychologia pracy - Podstawowe pojęcia i zagadnienia. Wydawnictwo: Difin.

Rudkin Ingle, B. (2015). Design thinking dla przedsiębiorców i małych firm. Potęga myślenia projektowego w codziennej pracy. Wydawnictwo: Helion.

Smółka, P. (2016). Kompetencje społeczne. Metody pomiaru i doskonalenia umiejętności interpersonalnych. Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Skrzypek, J. (2014). Biznesplan w 10 krokach. Wydawnictwo Poltext.

Strycharczyk D., Clough P. (2017). Odporność psychiczna - Strategie i narzędzia rozwoju. Wydawnictwo GWP.

Tokarski, A., Tokarski M., Wójcik
Kierunek studiów: Edytorstwo (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę