Logika (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Kamil Szymański
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Literaturoznawstwa
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
kształcenie kultury logiczno-metodologicznej. Składa się nań umiejętność jasnego, precyzyjnego komunikowania swych myśli i rezultatów poznawczych, jak również kompetencje w zakresie rozpoznawania poprawnego i błędnego użycia języka, oraz wykonywania czynności wiedzotwórczych;
zapoznawanie z rachunkami logicznymi jako narzędziami kontroli poprawności najważniejszych czynności wiedzotwórczych (zwłaszcza rozumowań)
wyrobienie umiejętności uczestniczenia w dyskusji oraz postawy racjonalności i otwartości.
Wymagania wstępne
-
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
Student:
1. posiada podstawową wiedzę o języku jako narzędziu poznania i komunikacji (jego strukturze, typach i funkcjach); zna elementarne zagadnienia metodologii nauk;
2. w stopniu elementarnym zna podstawowe rachunki logiczne (sylogistyka, klasyczny rachunek zdań, rachunek kwantyfikatorów I stopnia);
3. zna najistotniejsze warunki poprawności głównych czynności wiedzotwórczych oraz zasady racjonalnej dyskusji i sposoby manipulacji w komunikacji interpersonalnej;
UMIEJĘTNOŚCI
1. umie rozpoznać funkcje komunikatów językowych oraz interpretowania pełnej ich treści (w tym wydobywania presupozycji implikatury) oraz analizować podteksty;
2. umie przeanalizować teksty pod kątem poprawności rozumowań oraz założeń i wykazać to w dyskusji;
3. umie samodzielnie poszukiwać wiedzy, formułować problemy i hipotezy badawcze oraz argumentować na ich rzecz, jak również komunikować osiągnięte wyniki badawcze; potrafi rozpoznawać przynajmniej niektóre zabiegi manipulacyjne wykorzystywane w dyskursach i na nie reagować;
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. jest świadomy wagi etycznych zasad w komunikacji interpersonalnej; zajmuje postawę krytycyzmu a zarazem rzetelności i otwartości w dyskursie tak naukowym jak i publicznym;
2. ma odwagę wyrażania i bronienia swych sądów, by stać się racjonalnym i aktywnym uczestnikiem życia zawodowego i społecznego.
Metody dydaktyczne
metoda podawcza, ćwiczeniowa (analiza)
Treści programowe przedmiotu
Wprowadzenie do rachunków logicznych. Klasyczny rachunek zdań. Klasyczny rachunek predykatów.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
oceny z kolokwiów (co najmniej 3) - 60%
obecność na zajęciach - 40%
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa
1. Borkowski, L., Elementy logiki formalnej, Warszawa 1974
2. Szymanek, K., Sztuka argumentacji, Warszawa 2001
3. Trzęsicki, K. Logika z elementami semiotyki i retoryki, Białystok 2009.
4. Ziembiński, Z., Logika Praktyczna, (wiele wydań).
5. Bonevac, D., Deduction. Introductory Symbolic Logic, Oxford 2003.
Literatura uzupełniająca:
1. Holówka, T, Kultura logiczna w przykładach, Warszawa 2005
2. Marciszewski W., Sztuka Dyskutowania, Warszawa 1994
3. Marciszewski, W., Sztuka rozumowania w świetle logiki, Warszawa 1994
4. Mayer, R., Sztuka argumentacji. Jak wygrać każdy spór, Gdańsk 2008
5. Pirie, M., Logika zwyciężania sporów, Gliwice 2006
6. Schopenhauer, A., Erystyka, (wiele wydań)
7. Suchoń W., Teoretyczne problemy logiki praktycznej, Kraków 2008
8. Szymanek K, Wieczorek K.A., Wójcik A.S., Sztuka argumentacji, Ćwiczenia w badaniu argumentów, Warszawa 2003
9. Tokarz, M., Argumentacja, perswazja, manipulacja, Gdańsk 2006
Kierunek studiów: Edytorstwo (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę