Literatura powszechna (od roku 1918) (konwersatorium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Lech Giemza prof. KUL
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Literaturoznawstwa
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - student zna arcydzieła literatury powszechnej XX i XXI wieku, C2 - student zna kontekst historyczno-literacki tekstów literatury powszechnej, C3 - student umie wskazać związki pomiędzy teksami literatury powszechnej a literaturą polską
Wymagania wstępne
W1 - student zna podstawy analizy i interpretacji tekstu, W2 - student zna na poziomie podstawowym historię literatury współczesnej
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA - K_W03: zna wybrane (podstawowe) dzieła literatury powszechnej XX i XXI wieku

UMIEJĘTNOŚCI - K_U01: potrafi odnieść wiedzę literaturoznawczą do konkretnych dzieł literackich, rozpoznać ich przynależność do epok i prądów kulturowych, wskazać miejsce w procesie literackim, ocenić ich wartość artystyczną, K_U14: wypracował podstawowe sprawności logiczne: umiejętności jasnego, precyzyjnego i poprawnego formułowania myśli oraz poprawnego uzasadniania wniosków, argumentowania i analizy pojęciowej pod kątem formalnym i strukturalnym

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY) - K_K06: jest gotów do przestrzegania zasad etyki, dbałości o dorobek i do pielęgnowania tradycji zawodowej; ma uznanie dla kulturalnej i społecznej wagi studiowanego przedmiotu
Metody dydaktyczne
Metoda podawcza, dyskusja, debata, prezentacja.
Treści programowe przedmiotu
Literatura powszechna XX wieku (Kafka, Joyce, Proust, Mann, Beckett, Auden, Eliot, Janson, Susan Sontag, Bułhakow, Steinbeck, Brecht, Mandelsztam i inni).
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
niedostateczna - student nie ma podstawowych wiadomości dotyczących literatury powszechnej XX wieku,

dostateczna - student ma podstawową wiedzę dotyczącą literatury powszechnej XX wieku, zna wybrane teksty, potrafi wskazać ogólny krąg tradycji, do którego przynależą,

dobra - student ma dobrą i usystematyzowaną wiedzę o literaturze powszechnej XX wieku; zna konteksty filozoficzne i historyczne, potrafi samodzielnie interpretować wybrane teksty

bardzo dobra - student ma bardzo dobrą wiedzę o literaturze powszechnej XX wieku, potrafi wskazywać zależności między tekstami, nurty, do których należą, zna konteksty, samodzielnie interpretuje wskazane teksty.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
1. Michał Paweł Markowski, Polska literatura nowoczesna
2. Andrzej Książek, Sztuka przeciw sztuce
3. Jan Błoński, Widzieć jasno w zachwyceniu
4. Jan Kott, Kamienny potok
Kierunek studiów: Edytorstwo (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę