Historia literatury polskiej (po 1989) (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Zdzisław Kudelski prof. KUL
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Literaturoznawstwa
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Przegląd najważniejszych zjawisk literackich po 1989 roku.
Wymagania wstępne
- student potrafi scharakteryzować najważniejsze zjawiska literatury po roku 1989, wskazać wiodące w poezji i prozie nurty
- student zna podstawowe teksty literackie po 1989 roku, potrafi określić ich kontekst, charakter i umiejscowić w procesie historycznoliterackim
- student orientuje się w najnowszych zjawiskach literackich: mechanizmy rynku wydawniczego, net-literatura, konkursy poetyckie, ośrodki literackie, czasopisma literackie
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W02 zna podstawową terminologię nauk humanistycznych
K_W07 zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury właściwe dla wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
K_W10 ma podstawową wiedzę o instytucjach kultury i orientację we współczesnym życiu kulturalnym, ze szczególnym uwzględnieniem współczesnego ruchu wydawniczego

UMIEJĘTNOŚCI
K_U01 potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów
K_U02 posiada podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i rezentację wyników, pozwalające na rozwiązywanie problemów w zakresie tekstologii i edytorstwa naukowego
K_U03 umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego
K_U04 potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla tekstologii i edytorstwa naukowego w typowych sytuacjach profesjonalnych
K_U06 posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem poglądów innych autorów, oraz formułowania wniosków
K_U08 posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł


KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)

K_K02 potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
K_K03 potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
K_K05 ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, Polski, Europy
K_K06 uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych jego form
Metody dydaktyczne
Metody dydaktyczne: Samodzielna praca z tekstem, dyskusja, forma podawcza, prezentacja multimedialna.
Treści programowe przedmiotu
Treści programowe:
- rok 1989 - konteksty literackie, społeczne, polityczne
- literatura po 1989 roku - najważniejsze zjawiska literackie tego okresu i grupy poetyckie (wybrane pozycje z listy lektur)
- zjawiska: net-literatura (proza i poezja w Internecie, najważniejsze blogi literackie i strony WWW. związane z literaturą), rynek wydawniczy (wokół Biura Literackiego), konkursy literackie.

Problematyka przełomu w prozie, nurt „małych ojczyzn”, nostalgia w prozie, proza kobieca i feministyczna, literatura i „mikrohistorie”, proza zaangażowana po roku 1989, eksperyment w prozie, poezja „brulionu”, intymizm, „liryczne narracje”, poezja wobec audiowizualności, literatura i nowe media.

Twórczość wybranych autorów, m.in. M. Świetlickiego, J. Podsiadło, K. Koehlera, P. Huelle, O. Tokarczuk, A. Stasiuka, W. Kuczoka, J. Dukaja, M. Gretkowskiej, M. Tulli, Sz. Twardocha, M. Wrońskiego.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Uczestnictwo w zajęciach, aktywność, prezentacja na wybrany temat, ocena kolokwium na zakończenie semestru.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:

Czapliński P., Śliwiński P., Literatura polska 1976-1998. Przewodnik po prozie i poezji, Kraków 2002.
Dunin- Wąsowicz P., Oko smoka. Literatura tzw. pokolenia „brulionu” wobec rzeczywistości III RP, Warszawa 2000.
Dunin-Wąsowicz P., Parnas bis: słownik literatury polskiej urodzonej po 1960 roku, Warszawa 1998.
Gawlikowska J., Przeboje prozy XX wieku, Goleszów 1997.
Gutorow J., Niepodległość głosu. Szkice o poezji polskiej po 1968, Kraków 2003.
Kaniewska B., Legeżyńska A., Śliwiński P., Literatura polska XX wieku, Poznań 2005.
Kornhauser J., Postscriptum. Notatnik krytyczny, Kraków 1999.
Legeżyńska A., Śliwiński P., Poezja po 1968, Warszawa 2000.
Literatura polska 1990-2000, red. Cieślak T., Pietrych K., Kraków 2002, t.1-2.
Maliszewski K., Nasi klasycy, nasi barbarzyńcy. Szkice o nowej poezji, Bydgoszcz 1999.
Maliszewski K., Nowa poezja polska 1989-1999, Wrocław 2005.
Nasiłowska A, Literatura okresu przejściowego, Warszawa 2006; Poza słowa. Antologia wierszy 1976-2006, red. T. Dąbrowski, Gdańsk 2006.
Nowacki D., Zawód: czytelnik. Notatki o prozie polskiej lat 90., Kraków 1999.
Poeci na nowy wiek, wyb. i red. Honet R., Wrocław 2010.
Połów. Poetyckie debiuty 2010, wyb. i red. Honet R., Wrocław 2010.
Poza słowa. Antologia wierszy 1976-2006, wstęp i red. Dąbrowski T., posłowie Stala M., Gdańsk 2006.
Śliwiński P., Przygody z wolnością. Uwagi o poezji współczesnej, Kraków 2002.
Kierunek studiów: Edytorstwo (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę