Praktyczna nauka języka niemieckiego: rozumienie ze słuchu (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Amelia Szuba-Wenek
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Językoznawstwa
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 Rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem (słuchanie globalne, selektywne i szczegółowe).
C2 Poszerzanie i utrwalenie zasobu leksykalnego z zakresu tematyki życia codziennego.
C3 Rozwijanie i doskonalenie umiejętności porozumiewania się w różnych sytuacjach komunikacyjnych.
Wymagania wstępne
W1 umiejętności rozumienia krótkich i długich form wypowiedzi ustnych w języku niemieckim,
W2 wyszukiwanie informacji szczegółowych w wypowiedziach i dialogach,
W3 integracja receptywnej sprawności słuchania z umiejętnościami produktywnymi (mówienie, pisanie)
W4 wyrażanie opinii na tematy zawarte w treściach programowych.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. student ma uporządkowaną wiedzę na temat znaczenia edukacji filologicznej w kształtowaniu współczesnego człowieka- K_W08
2. student zna i rozumie podstawowe mechanizmy funkcjonowania języka w szczegółowym odniesieniu do języka - K_W11
3. student ma świadomość kompleksowej natury języka oraz złożoności kompetencji językowej (pisanie, mówienie, poprawna wymowa, rozumienie ze słuchu, gramatyka, leksyka)- K_W15
4. student rozumie potrzebę dbania o precyzyjne, poprawne logicznie i językowo wyrażanie własnych myśli i poglądów - K_W16

UMIEJĘTNOŚCI
1. student wykazuje odpowiednia do poziomu studiów pierwszego stopnia teoretyczna i praktyczną znajomość języka niemieckiego - K_U01
2. student potrafi precyzyjnie, poprawnie i logicznie wyrażać swoje myśli i poglądy w języku niemieckim - K_U03
3. student umie przedstawić argumenty na rzecz własnych poglądów jak i poglądów innych autorów, oraz potrafi formułować wnioski - K_U14
4. student umie posługiwać się podstawowymi i fachowymi słownikami jedno- i dwujęzycznymi - K_U23


KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. student zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności oraz rozumie perspektywy dalszego rozwoju - K_K01
2. student rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju - K_K02
3. student rozumie potrzebę ciągłego pogłębiania znajomości języka niemieckiego - K_K03
4. student potrafi współdziałać i pracować w zespole, przyjmując w nim różne role - K_K04
5. student potrafi zaplanować i zrealizować zlecone zadania wg priorytetów - K_K06
Metody dydaktyczne
Ćwiczenia doskonalące rozumienie języka niemieckiego ze słuchu i poszerzające zasób słownictwa.
Treści programowe przedmiotu
Treści programowe
1.Der persönliche Bereich
- sich vorstellen
- Bekanntschaften schließen
- Aussehen (Körperteile und Kleidungsstücke)
- Mode (Markenkleider, Secondhandladen)
- Charakterzüge (positive und negative Eigenschaften)

2.Familie
Familienmitglieder
Rechte und Pflichten in der Familie
Tagesablauf

3.Schule und Universität – Gemeinsamkeiten und Unterschiede
Schulfächer und Lehrveranstaltungen
Stundenplan, Prüfungen, Noten
Klassenlehrer und Betreuer

4.Arbeit und Beruf
Berufsarten
Berufswahl
Belohnung
Zukunftspläne

5.Essen und Trinken
Lebensmittel (Obst, Gemüse, Getränke)
Speisen
Kochrezepte
Im Cafe, im Restaurant, am Tisch

6.Einkaufen
Geschäftstypen (kleiner Laden und Supermarkt)
Vor- und Nachteile von Einkaufszentren
Internet-Shopping

7.Dienstleistungen im Alltag
Auf der Post
Auf der Bank
Beim Friseur
In der Reinigung
Beim Schuhmacher

8.Wohnen
Haus, Wohnung, Gebäude (Beschreibung, Ausstattung)
Den Weg beschreiben
Eine Wohnung mieten und vermieten
Wohnungsanzeigen
Wohnen auf dem Land, in der Stadt – Vorteile und Nachteile

9.Freizeit
Freizeitaktivitäten
Hobbys

10.Gesundheit / Krankheit
Krankheiten und ihre Symptome
Beim Arzt
Beim Zahnarzt
Gesunde Lebensweise

11.Urlaub und Reisen
Ländernamen, Bewohner
Reiseziele
Verkehrsmittel (Stau, Verkehrszeichen)

12.Feste feiern
Familienfeste (Geburtstag, Namenstag, Hochzeitsfeier)
Religion, Konfession
Sitten und Bräuche
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Efekt Wiedza
Ocena niedostateczna: Student nie rozumie wypowiedzi rodzimych użytkowników języka niemieckiego. Nie przyswaja słownictwa.
Brak uczestnictwa w zajęciach, oceny niedostateczne z testów zaliczeniowych.
Ocena dostateczna:Student słabo rozumie wypowiedzi rodzimych użytkowników języka niemieckiego, słabo przyswaja słownictwo.
Ocena dobra: Student dobrze rozumie wypowiedzi rodzimych użytkowników języka niemieckiego i dobrze przyswaja słownictwo.
Ocena bardzo dobra: Student całkowicie rozumie wypowiedzi rodzimych użytkowników języka niemieckiego. Przejawia całkowite opanowanie słownictwa.

Efekt Umiejętności
Ocena niedostateczna: Student nie potrafi wyszukać informacji w tekstach słuchanych. Nie potrafi powiązać ich z innymi sprawnościami. Nie potrafi wyrazić własnej opinii na temat omawianych treści.
Ocena dostateczna: Student częściowo wyszukuje informacje w tekstach słuchanych. Słabo potrafi powiązać ije z innymi sprawnościami. Słabo potrafi wyrazić własna opinię na temat omawianych treści.
Ocena dobra: Student dobrze wyszukuje informacje w tekstach słuchanych. Dobrze wiąże je z innymi sprawnościami. Wyraża własną opinię na temat omawianych treści.
Ocena bardzo dobra: Student niemal bezbłędnie potrafi wyszukać informacje w tekstach słuchanych. Bardzo dobrze wiąże je z innymi sprawnościami. Bez problemu wyraża własną opinię na temat omawianych treści.

Efekt Kompetencje społeczne
Ocena niedostateczna: Student przejawia bierną postawę w odniesieniu do efektów kształcenia.
Ocena dostateczna: Student współpracuje w grupie w ograniczonym stopniu: wykonuje polecenia, odpowiada na pytania, ale nie podejmuje inicjatywy i nie angażuje się we wspólne działania.
Ocena dobra: Student umiejętnie współpracuje w grupie, angażuje się w działania na rzecz poszerzenia swojej wiedzy.
Ocena bardzo dobra: Student umiejętnie współpracuje w grupie, inicjuje i angażuje się w działania na rzecz poszerzenia swojej wiedzy i innych.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
Wagner, A.: Hören & Verstehen ohne Probleme, Poznań, Wagros, 2009.
Weiss, J.: Hoerverstehen 1, Grundstufe, untere Mittelstufe, Italien, Eli Verlag 2003.
Krenn, W.: Hoerverstehen 2, obere Mittelstufe, Fortgeschrittene, Italien, Eli Verlag, 2004.
Sander, I., Braun, B. i in.: DaF kompakt A1-B1 Deutsch als Fremdsprache, Stuttgart, Klett Verlag 2011.
Sander, I., Braun, B. i in.: DaF kompakt neu A1-B1 Deutsch als Fremdsprache, Stuttgart, Klett Verlag 2016.
Knirsch,M.: Hören & Sprechen A1, Ismaning, Hueber Verlag 2010.
Billina, A.: Hören & Sprechen A 2, Ismaning, Hueber Verlag 2012.
Sieber,T.: Hören und SprechenA1/A2. Intensivtrainer neu. München, Klett-Langenscheidt, 2016.
Hohmann,S.: Einfach sprechen! Deutsch als Zweit-undFremdsprache A2-B1. Stuttgart, Ernst Klett Sprachen, 2011.Inne pomoce dydaktyczne:
– wybrane teksty do słuchania dostępne na stronie internetowej Goethe Institut oraz Deutsche Welle dostosowane do poziomu słuchaczy.
Kierunek studiów: Filologia Germańska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę