Dydaktyka nauczania języków wschodniosłowiańskich w szkole średniej (warsztaty) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Dagmara Nowacka
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Słowiańskiej
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1– przygotowanie teoretyczne i praktyczne do wykonywania zawodu nauczyciela języka rosyjskiego na poziomie szkoły średniej
Wymagania wstępne
Znajomość języka rosyjskiego na poziomie C1.
Zainteresowanie problematyką.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W09 student posiada wiedzę dotyczącą specyfiki nauczania języka rosyjskiego w szkole średniej
K_W09 posiada teoretyczną wiedzę ułatwiającą zaplanowanie lekcji języka rosyjskiego

UMIEJĘTNOŚCI
K_U09 student umie zaplanować lekcję języka rosyjskiego z uwzględnieniem zróżnicowania na etapy edukacyjne
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01 zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego kształcenia się
K_K04 utożsamia się z wartościami, celami i zadaniami realizowanymi w pracy zawodowej, odznacza się rozwagą, dojrzałością i zaangażowaniem w projektowaniu, planowaniu i realizowaniu działań
Metody dydaktyczne
Pogadanka, wykład, wykład konwersatoryjny
Treści programowe przedmiotu
1. Nauczanie-uczenie się języka obcego na różnych etapach edukacyjnych. Etap edukacji ponadpodstawowej.
2. Analiza podstawy programowej- Języki obce. Cele, treści, struktura programów nauczania języka rosyjskiego.
3. Specyfika metodyki nauczania języka rosyjskiego. Język rosyjski i język polski. Język ojczysty na lekcji języka obcego.
4. Planowanie kursu językowego. Struktura lekcji.
5. Organizacja pracy nauczyciela: wybór metody nauczania, materiałów glottodydaktycznych, przygotowanie konspektu.
6. Praca domowa.
7. Dydaktyka języków obcych a kompetencja kulturowa i komunikacja interkulturowa.
8. Język ukraiński jako język mniejszości narodowej w Polsce.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Zaliczenie na ocenę. Warunki zaliczenia: frekwencja, aktywność na zajęciach.
Ocena niedostateczna - student nie posiada podstawowej wiedzy teoretycznej dotyczącej zaplanowania przebiegu lekcji języka obcego; nie potrafi samodzielnie tej lekcji zaplanować; nie wyjawia zainteresowania tematyką;
ocena dostateczna - student posiada częściową wiedzę dotyczącą zaplanowania przebiegu lekcji języka obcego; lekcję języka obcego przygotowuje z pomocą opiekuna; wykazuje dostateczne zainteresowanie tematyką;
ocena dobra - student posiada wiedzę podstawową dotyczącą zaplanowania przebiegu lekcji; umie ją zaplanować samodzielnie; wykazuje aktywność na zajęciach;
ocena bardzo dobra - student w stopniu bardzo dobrym opanował wiedzę teoretyczną dotyczącą planowania przebiegu lekcji; samodzielnie umie ją przygotować, wykazując kreatywność; jest zaangażowany i profesjonalnie podchodzi do zagadnień.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela
F. Bereźnicki, Dydaktyka szkolna dla kandydatów na nauczycieli, Kraków 2015
I. Janowska, Planowanie lekcji języka obcego. Podręcznik i poradnik dla nauczycieli języków obcych, Kraków 2010
W. Pfeiffer, Nauka języków obcych, Poznań 2001
H. Komorowska, Metodyka nauczania języków obcych, Warszawa 2005
H. Komorowska, Sprawdzanie umiejętności w nauce języka obcego. Kontrola, ocena, testowanie, Fraszka Edukacyjna, 2007
Języki obce w szkole
Kierunek studiów: Filologia Słowiańska (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Egzamin