Przedsiębiorczość (warsztaty) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Aleksandra Krauze-Kołodziej
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Językoznawstwa
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Przedmiot ma na celu:
1) zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami w zakresie przedsiębiorczości (np. człowiek przedsiębiorczy, organizacja, praca, postawa przedsiębiorcza, praca zespołowa, stres zawodowy, rynek pracy, etyka biznesu);
2) doskonalenie narzędzi/sprawności przedsiębiorczych;
3) kształtowanie postaw i nawyków związanych z przedsiębiorczością.
Wymagania wstępne
Znajomość języka polskiego (a dla grup w jęz. ang.) na poziomie komunikatywnym (A2). Rozumienie podstawowych pojęć związanych z pracą. Umiejętność zdefiniowania swoich potrzeb związanych z rynkiem pracy. Gotowość do uczenia się.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W01 Prezentuje wybrane koncepcje i pojęcia przedsiębiorczości, rynku pracy, kariery i jej planowania, pracy zespołowej, analizy zasobów karierowych, zarządzania czasem i projektem.
K_W02 Prezentuje zasady planowania działalności gospodarczej z uwzględnieniem tworzenia projektu biznesowego i określania kosztowności i zyskowności przedsięwzięć.
K_W03 Prezentuje zasady formalno-prawnego funkcjonowania na rynku pracy z uwzględnieniem typów działalności i zatrudnienia, zobowiązań podatkowych oraz innych danin publicznych, zobowiązań w zakresie księgowości

UMIEJĘTNOŚCI
K_U01 Tworzy zarys własnej koncepcji ścieżki kariery z wykorzystaniem wiedzy o zasobach własnych, realiach rynku pracy oraz na podstawie własnego pomysłu na funkcjonowanie zawodowe.
K_U02 Opracowuje dokumentację odnośnie do wybranych aspektów funkcjonowania zawodowego (oferty, oraz portfolio osobiste, w tym CV)
K_U03 Opracowuje strategię biznesową i dokumentację niezbędną do założenia i prowadzenia działalności gospodarczą w sposób przewidziany przepisami prawa.
K_U04 Korzysta z elektronicznych narzędzi zakładania, prowadzenia i wsparcia działalności gospodarczej

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01 Wykazuje zaangażowanie w realizację zadań przedsiębiorczych, w tym grupowych i zespołowych.
K_K02 Nawiązuje kontakty indywidualne i instytucjonalne niezbędne do stworzenia sieci wsparcia działań przedsiębiorczych.
K_K03 Doskonali i uzupełnia wiedzę, umiejętności, postawy i narzędzia (w tym ICT) w zakresie działań przedsiębiorczych, karierowych i ogólnorozwojowych (Lifelong oraz Lifewide Learning).
Metody dydaktyczne
Praktyczne: studium przypadku, prezentacja multimedialna, praca w grupach, gry dydaktyczne, symulacja, udział w panelach dyskusyjnych z przedstawicielami środowiska zewnętrznego uczelni (pracodawców, ludzi biznesu, pracowników administracji państwowej)
Opisowe: dyskusja, burza mózgów
Treści programowe przedmiotu
Zajęcia mają na celu poszerzenie wiedzy studentów na temat przedsiębiorczości oraz sprawnego poruszania się na rynku pracy. Studenci uzyskają wiedzę na temat organizowania i prowadzenia swojej działalności gospodarczej w przyszłości. Zajęcia pokażą również, w jaki sposób studenci mogą rozwinąć umiejętności „miękkie” potrzebne podczas studiów i na rynku pracy – pewność siebie i poczucie własnej wartości, motywację do osiągania celów, asertywność i stawianie granic oraz zarządzania sobą w czasie. Zapoznają również uczestników zajęć z możliwościami stypendialnymi oraz funduszami, które mogą pomóc im rozwinąć swoją działalność gospodarczą w przyszłości. Podczas zajęć zyskają oni również praktyczną wiedzę na temat zakładania swojej działalności gospodarczej oraz tworzenia biznesplanu.

Wśród treści kształcenia pojawią się:
1. Podstawowe pojęcia w dziedzinie przedsiębiorczości (wiedza, umiejętności, kompetencje)
2. Kompetencje twarde i miękkie
3. Test talentów: znaczenie talentów z perspektywy zawodowej
4. Komunikacja interpersonalna i publiczna: strategie i metody (Elevator pitch)
5. Praca zespołowa: dynamika grupy, komunikacja zwrotna, synergie i bariery
6. Psychofizjologia stresu: czynniki stresogenne i strategie radzenia sobie ze stresem
7. Zarządzanie czasem i strategie równowagi pomiędzy sferą pracy i życia osobistego (work-life balance)
8. Rynek pracy – specyfika i wymagania. Transakcyjny wymiar pracy
9. Narzędzia zwiększania atrakcyjności rynkowej (CV, rozmowa kwalifikacyjna)
10. Formy działalności gospodarczej
11. Rodzaje umów o pracę i umów cywilnoprawnych
12. Poszukiwanie pracy: źródła wiedzy i bariery, mikroprojekt: poszukiwanie ofert pracy
13. Projekt biznesowy cz 1. Wizja, misja i strategia organizacji (design thinking, Marshmallow challenge)
14. Projekt biznesowy cz. 2. Analiza rynku: uwarunkowania mikro-
i makroekonomiczne, prawno-administracyjne, demograficzne, społeczno-kulturowe i technologiczne funkcjonowania rynkowego.
15. Projekt biznesowy cz. 3. Dopasowanie produktu/usługi do wymogów i potrzeb rynku, definicja produktu i jego pozycjonowanie na rynku, podstawy strategii kosztowej.
16. Projekt biznesowy cz. 4. Planowanie własnej działalności gospodarczej: zakładanie działalności i podstawy zarządzania.
17. Zaliczenie projektu końcowego (prezentacje projektów biznesowych)
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
1) zajęcia w pomieszczeniu dydaktycznym KUL,
2) zajęcia poza pomieszczeniami dydaktycznymi KUL - Dziekanat, Biblioteka KUL, Korytarze w Budynkach KUL, Biuro Karier, Uniwersyteckie Centrum Rozwijania Kompetencji

Efekty kształcenia mają zostać zrealizowane poprzez:
1. Aktywne uczestnictwo studentów w zajęciach
2. Realizację przez studentów zadań przeznaczonych do wykonania na poszczególnych etapach realizacji programu zajęć:
3. Realizację projektu zaliczeniowego

Warunki zaliczenia przedmiotu:
Zgromadzenie przez studentów odpowiedniej liczby punktów za
1. Aktywne uczestnictwo w zajęciach (30%)
2. Wykonanie konkretnych zadań postawionych przez prowadzącego na poszczególnych etapach realizacji programu zajęć (w tym testy i kolokwia sprawdzające wiedzę) (30%)
3. Realizacja projektu zaliczeniowego (40%)

Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia


Zgromadzenie odpowiedniej liczby punktów w 3 zakresach:
1. Aktywne uczestnictwo: 0-100 pkt, zaliczenie od 50 pkt.
2. Wykonanie zadań zleconych w trakcie realizacji programu: 0-100 pkt,
Zaliczenie od 50 pkt.
3. Realizacja projektu zaliczeniowego: 0-100 pkt. Zaliczenie od 70 pkt.

Łączna minimalna liczba pkt. wymagana do zaliczenia przedmiotu: 170
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
Dweck, C. (2017). Nowa psychologia sukcesu. Wydawnictwo: Muza.

Godlewska-Majkowska, H. (red.) (2009). Przedsiębiorczość: jak założyć i prowadzić własną firmę. Wydawnictwo: SGH.

Klein, G. (2010). Sztuka podejmowania decyzji. Dlaczego mądrzy ludzie dokonują złych wyborów. Wydawnictwo: Onepress.

Leary M. (2017). Wywieranie wrażenia. Strategie autoprezentacji. Wydawnictwo: GWP.

Lisowska R., Ropęga J. (2016). Przedsiębiorczość i zarządzanie w małej i średniej firmie. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Lubrańska A. (2017). Psychologia pracy - Podstawowe pojęcia i zagadnienia. Wydawnictwo: Difin.

Rudkin Ingle, B. (2015). Design thinking dla przedsiębiorców i małych firm. Potęga myślenia projektowego w codziennej pracy. Wydawnictwo: Helion.

Smółka, P. (2016). Kompetencje społeczne. Metody pomiaru i doskonalenia umiejętności interpersonalnych. Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Skrzypek, J. (2014). Biznesplan w 10 krokach. Wydawnictwo Poltext.

Strycharczyk D., Clough P. (2017). Odporność psychiczna - Strategie i narzędzia rozwoju. Wydawnictwo GWP.

Tokarski, A., Tokarski M., Wójcik J. (2017). Jak solidnie przygotować profesjonalny biznesplan. Wydawnictwo: CeDeWu.

Tracy, B. (2014). Zarządzanie czasem. Wydawnictwo: MT Biznes.

Literatura uzupełniająca:
-Klimek J., Klimek S., Przedsiębiorczość bez tajemnic, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010.
-Przedsiębiorczość. Jak założyć i prowadzić własną firmę?, red. naukowa H. Godlewska-Majkowska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009.
-Targalski J., Francik A., Przedsiębiorczość i zarządzanie firmą. Teoria i praktyka, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2009.
-Kurek Z., Przedsiębiorczość. Poradnik metodyczny dla nauczycieli, Wyd. OWSIZ, Olsztyn 2001.
-Szara K., Pierścieniak A., Przedsiębiorczość akademicka, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2011.
-Krok w przedsiębiorczość w oparciu o metodę projektów. Materiały dla uczestników projektu do realizacji zajęć, red. K. Skierska-Pięta, Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych sp. z o.o., Łódź 2012.

-materiały wyselekcjonowane i przygotowane przez prowadzącą
Kierunek studiów: Hispanistyka (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę