Seminarium kulturoznawcze (seminarium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Magdalena Lipnicka
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Językoznawstwa
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 Zaznajomienie z metodą badań językoznawczych języka niderlandzkiego.
C2 Poznanie i przyswojenie technik redakcyjnych, zasad redagowania tekstu w języku niderlandzkim oraz praktyczne posługiwanie się programami informatycznymi i edytorami tekstów.
C3 Poznanie i stosowanie w praktyce technik pozyskiwania danych empirycznych na potrzeby prowadzonych badań naukowych; konstytuowanie korpusu badawczego (słowniki tematyczne dwujęzyczne, korpusy tekstów równoległe i porównywalne z literatury oraz z różnych dziedzin życia zawodowego i naukowego).
C4 Wypracowanie umiejętności wnikliwej analizy tekstu naukowego i rozumienia rzeczywistości, a także krytycznej postawy wobec terminów i definicji w pracach naukowych.
C5 Przygotowanie do samodzielnego opracowywania korpusu badawczego oraz do napisania pracy licencjackiej i jej obrony.
Wymagania wstępne
1. Znajomość języka niderlandzkiego na poziomie B1-B2.
2. Znajomość gramatyki języka niderlandzkiego.
3. Umiejętność tworzenia wypowiedzi pisemnej w języku niderlandzkim.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
W01 Student ma pogłębioną wiedzę o miejscu i znaczeniu Filologii Niderlandzkiej w relacji do innych nauk humanistycznych oraz o specyfice przedmiotowej i metodologicznej Filologii Niderlandzkiej i jest w stanie twórczo rozwijać i stosować tę wiedzę w działalności profesjonalnej.
W02 Student zna terminologię kulturalną w języku niderlandzkim na poziomie rozszerzonym.
W03 Student zna terminologię kulturalną w języku polskim na poziomie rozszerzonym.
W06 Student rozumie, że istnieje wiele szkół w ramach wybranych subdyscyplin filologicznych, właściwych dla kierunku Filologia Niderlandzka; zna podstawowe kryteria oceny ich wartości.
W12 Student zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej.
W13 Student zna szczegółowe zasady dbania o precyzyjne, poprawne logicznie i językowo wyrażanie własnych myśli i poglądów.

UMIEJĘTNOŚCI
U02 Student potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informację z wykorzystaniem różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy w zakresie wybranych dyscyplin naukowych, właściwych dla kierunku Filologia Niderlandzka.
U03 Student potrafi precyzyjnie i poprawnie logicznie i językowo wyrażać swoje myśli i poglądy w języku niderlandzkim.
U05 Student posiada pogłębione umiejętności badawcze, obejmujące analizę prac innych autorów, syntezę różnych idei i poglądów, w zakresie wybranych dziedzin naukowych w obrębie kierunku Filologia Niderlandzka.
U06 Student potrafi dobrać metody oraz konstruować narzędzia badawcze pozwalające na rozwiązanie problemów w zakresie wybranych dziedzin naukowych w obrębie kierunku Filologia Niderlandzka.
U10 Student potrafi posługiwać się podstawowymi zajęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla w zakresie wybranych dziedzin naukowych w obrębie kierunku Filologia Niderlandzka w nietypowych sytuacjach profesjonalnych.
U14 Student umie merytorycznie argumentować, z wykorzystaniem własnych poglądów oraz poglądów innych autorów; formułuje wnioski oraz tworzy syntetyczne podsumowania.
U21 Student potrafi przygotować zaawansowaną naukową pracę pisemną o różnych formatach (np. streszczenie, recenzja, praca licencjacka w języku niderlandzkim, posługując się przy tym źródłami pomocniczymi.

KOMPETENCJE
K06 Student potrafi zaplanować, z uwzględnieniem priorytetów, działania mające na celu uzyskanie realizacji stawianych sobie zadań.
K08 Student rozumie możliwości zastosowania metodologii badań w studiowanych dziedzinach do rozwiązywania problemów w życiu zawodowym.
K09 Student ma świadomość znaczenia języka niderlandzkiego i wytworów intelektualnych w tym języku w kulturze europejskiej i światowej.
Metody dydaktyczne
1 Zajęcia kontaktowe, objaśnienia.
2 Prezentowanie studentom wybranych artykułów, tekstów naukowych i prezentacji w celu uzyskania ich własnej opinii.
3 Prace pisemne i prezentacje przygotowane przez studentów.
4 Dyskusje w grupach.
Treści programowe przedmiotu
- Praktyczne aspekty pisania pracy: cytowania, formatowanie, przypisy
- najczęstsze błedy
- Terminologia naukowa w j. niderlandzkim, opis grafik i tabel (Taal In het hoger onderwijs, Academisch Nederlands)
- korekta i samokontrola po napisaniu pracy
- jak dobrze napisać wstęp i zakończenie
- prezentacje studentów i czytanie fragmentów gotowych rozdziałów
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
WIEDZA
Na ocenę 2 Student nie posiada wiedzy na temat typów badań, sposobów ich prowadzenia i opracowywania w formie tekstowej i graficznej..
Na ocenę 3 Student posiada bardzo ogólną wiedzę na temat metodologii badań kulturalnych oraz podstawową terminologię.
Na ocenę 4 Student posiada uporządkowaną wiedzę związaną ze sposobami prowadzenia i opisu badań w kulturoznawstwie. Zna terminologię właściwą dziedzinie.
Na ocenę 5 Student posiada uporządkowaną wiedzę związaną ze sposobami prowadzenia i opisu badań w kulturoznawstwie. Zna terminologię właściwą dziedzinie. Zna narzędzia informatyczne i bazy danych wykorzystywane w badaniach kulturalnych.

UMIEJĘTNOŚCI
Na ocenę 2 Student nie potrafi sformułować problemu i celu badań.
Na ocenę 3 Student potrafi sformułować problem i cel badań, opracować główne kryteria doboru podstawowych źródeł.
Na ocenę 4 Student poprawnie wywód naukowy na podstawie własnego korpusu badawczego formułując poprawne wnioski. Potrafi również dyskutować nt. podjętego projektu badawczego.
Mark 5 Student samodzielnie określa własne potrzeby informacyjne, zdobywa niezbędne informacje nie ograniczając się do jednego nośnika ani typu dokumentu, dokonuje ich wnikliwej analizy i oceny pod kątem postawionych celów badawczych, samodzielnie określa ich stopień użyteczności i decyduje o sposobie ich wykorzystania na potrzeby redagowanej pracy.

KOMPETENCJE
Na ocenę 2 Student nie potrafi znaleźć źródeł informacji dotyczących podjętego tematu badawczego.
Na ocenę 3 Student potrafi jedynie otworzyć źródła informacji na podstawie bibliografii dostarczonej mu przez prowadzącego zajęcia.
Na ocenę 4 Student samodzielnie identyfikuje potrzebne mu źródła informacji, dokonuje ich analizy i selekcji wg sugestii prowadzącego zajęcia.
Na ocenę 5 Student samodzielnie określa własne potrzeby informacyjne, zdobywa niezbędne informacje nie ograniczając się do jednego nośnika ani typu dokumentu, dokonuje ich wnikliwej analizy i oceny pod kątem postawionych celów badawczych, samodzielnie określa ich stopień użyteczności i decyduje o sposobie ich wykorzystania na potrzeby redagowanej pracy.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA PODSTAWOWA
Eco, Umberto: Hoe schrijf ik een scriptie? Amsterdam: Bert Bakker 2010.
Heuvel, H. van den: Hoe schrijf ik een scriptie of these? Boom Lemma Uitgevers 2009 (5th edition).
Oosterbaan, W.: Een leesbare scriptie. Amsterdam: Prometheus 2009.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA
Jong, Joy de: Handboek academisch schrijven. Baarn: Coutinho 2011.
Schroevers, S.M.: Citaat en plagiaat. Kluwer 2005.
Willox, Ch.: Citeren en refereren. Schriftelijke, mondelinge, audiovisuele en electronische bronnen. Leuven: Garant 2002.
Kierunek studiów: Filologia Niderlandzka (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. podpisem