Praktyczna nauka języka niemieckiego: praktyczne ćwiczenia idiomatyczne (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Marta Pudło
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Językoznawstwa
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - poznanie, efektywne przyswojenie oraz praktyczna umiejętność posługiwania się najczęściej używanymi idiomami języka niemieckiego
C2 - poszerzenie i utrwalenie zasobu leksykalnego z zakresu idiomatyki
C3 - rozwijanie umiejętności doboru odpowiednich ekwiwalentów (frazeologizmy, odpowiedniki leksykalne lub opisowe) w języku polskim
Wymagania wstępne
W1 - znajomość języka niemieckiego
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. Student zna wyrażenia idiomatyczne w języku niemieckim
2. Student zna ich ekwiwalenty w języku polskim
3. Student rozpoznaje i rozróżnia wyrażenia idiomatyczne w języku niemieckim i polskim

UMIEJĘTNOŚCI
1. Student poprawnie stosuje poznane wyrażenia idiomatyczne
2. Student poprawnie tłumaczy idiomy z języka niemieckiego na język polski
3. Student poprawnie tłumaczy idiomy z języka polskiego na język niemiecki

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. Student jest aktywny i kreatywny na zajęciach
2. Student potrafi pracować w grupie
Metody dydaktyczne
analiza kontrastywna frazeologizmów, ćwiczenia tłumaczeniowe, praca w grupach, praca z materiałem ikonograficznym, ćwiczenia polegające na uzupełnianiu zdań, łączeniu wypowiedzi w pary, uzupełnianiu brakującego komponentu, doborze odpowiednich ekwiwalentów w języku polskim lub niemieckim
Treści programowe przedmiotu
1. Współczesna idiomatyka języka niemieckiego i polskiego
2. Ekwiwalenty niemieckich wyrażeń idiomatycznych w języku polskim
3. Frazeologizmy w języku mediów, reklamy, polityki i języku potocznym
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Kryteria oceny
Ocena niedostateczna
(W) Student nie posiada elementarnej wiedzy z zakresu idiomatyki
(U) Student nie potrafi zastosować poznanych wyrażeń idiomatycznych w procesie tłumaczenia lub innych formach ćwiczeń
(K) Student nie wykazuje aktywnej postawy na zajęciach

Ocena dostateczna
(W) Student zna podstawowe wyrażenia idiomatyczne
(U) Student potrafi zastosować niektóre idiomy w procesie tłumaczenia lub innych formach ćwiczeń
(K) Student rozumie potrzebę pogłębiania swojej wiedzy z zakresu idiomatyki, ale nie potrafi systematycznie pracować

Ocena dobra
(W) Student zna większość poznanych wyrażeń idiomatycznych
(U) Student potrafi zastosować większość wyrażeń idiomatycznych w procesie tłumaczenia i innych formach ćwiczeń
(K) Student systematycznie pogłębia swoją wiedzę z zakresu idiomatyki

Ocena bardzo dobra
(W) Student zna wszystkie poznane wyrażenia idiomatyczne
(U) Student potrafi zastosować wszystkie poznane wyrażenia idiomatyczne w procesie tłumaczenia lub innych formach ćwiczeń
(K) Student systematycznie pogłębia swoją wiedzę, jest aktywny i kreatywny na zajęciach, chętnie pracuje w grupie

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia: testy sprawdzające znajomość poznanych wyrażeń idiomatycznych, tłumaczenie krótkich tekstów literackich z użyciem idiomów, przygotowanie prezentacji
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Burger, H. (2010): Phraseologie. Eine Einführung am Beispiel des Deutschen. 4., neu bearbeitete Aufl., Berlin.
Griesbach, H./Schulz, D. (2009): Langenscheidt 1000 idiomów. Język niemiecki z przykładami i tłumaczeniem. Warszawa.
Herzog, A. u.a. (1993): Idiomatische Redewendungen von A-Z. Ein Übungsbuch für Anfänger und Fortgeschrittene. Berlin.
Król, A. (2008): Niemiecki. Idiomy – to proste. Warszawa.
Łuniewska, K. (2013): Niemiecki. Najważniejsze idiomy. Warszawa.
Ullmann, K., Loria, C.A. (2009): Das A und O. Deutsche Redewendungen. Stuttgart.
www.redensarten-index.de
www.phraseo.de
www.ettinger-phraseologie.de
www.frazeologizmy.univ.szczecin.pl
www.ephras.org
www.dw.com/de/alltagsdeutsch-archiv
Kierunek studiów: Filologia Germańska (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę