Polityka porównawcza Wschód-Zachód (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Lech Buczek
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Literaturoznawstwa
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Celem zajęć jest zapoznanie studentów z: C1 – „zachodnimi” i „wschodnimi” teoriami i modelami politologicznymi, C2 – różnicami i podobieństwami państw i polityk europejskich i amerykańskich z jednej strony oraz państw i polityk Azji Wschodniej z drugiej strony.
Wymagania wstępne
Podstawowa wiedza z zakresu państw i kultur azjatyckich oraz zainteresowanie szeroko rozumianą polityką międzynarodową.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W01 Posiada podstawową wiedzę i rozumie naturę i typy struktur administracyjnych i społecznych cywilizacji Wchodu i Zachodu
K_W02 Posiada podstawową wiedzę z zakresu polityki, gospodarki i kultury
K_W03 Zna mechanizmy i modele współpracy we współczesnych stosunkach międzynarodowych
K_W04 Zna specyfikę integracji europejskiej oraz naturę nacjonalizmów azjatyckich
K_W05 Zna zasady działania i organizacji społeczności międzynarodowej
K_W06 Potrafi określić i scharakteryzować pozycję podmiotu w systemie międzynarodowym

UMIEJĘTNOŚCI
K_U01
Potrafi poddać analizie podstawowe procesy społeczne, ekonomiczne i polityczne w państwach Wschodu i Zachodu
K_U02 Potrafi przewidywać kierunki procesów integracyjnych i dezintegracyjnych na świecie

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K04 Może świadomie uczestniczyć w inicjatywach społecznych, politycznych i gospodarczych
Metody dydaktyczne
Wykład, dyskusja, materiały multimedialne (slajdy/film), e-learning.
Treści programowe przedmiotu
1. Wprowadzenie i główne elementy nauk politycznych: polityka, władza, państwo
2. Komparatystyczne modele polityki, różnice w definicjach i determinanty polityki
3. Teoria władzy oraz biurokracji
4. Zachodnie i Wschodnie koncepcje państwa, różnice w etymologiczne i analiza komponentów składowych
5. Teorie powstania państwa, różnice w funkcjach i klasyfikacjach
6. Różnice i podobieństwa w kulturach politycznych
7. Demokracje a demokracje azjatyckie
8. Polityczny proces decyzyjny analiza porównawcza
9. System polityczny różnice i podobieństwa w koncepcjach teoretycznych
10. Partie polityczne – analiza komparatystyczna i systemowa
11. Systemy partyjne - komparatystyka
12.Uzupełnienia
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Zaliczenie wpisem bez oceny. Zaliczenie pisemne.
Aby uzyskać zaliczenie należy otrzymać 51% punktów z testu oraz punkty za obecność i aktywność na zajęciach
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
1. B. Krauz-Mozer, Teorie polityki, Warszawa 2007.
2. Howard J. Wiarda, Comparative Politics, Approaches and issues, New York 2007.
3. T. Landman, Issues and Methods in Comparative Politics: An Introduction, Taylor & Francis, 2008 (ed. 3) or:
4. The SAGE Handbook of Comparative Politics, Ed. T. Landman, N. Robinson, Sage, 2009;
5. M. Hil, Polityka społeczna we współczesnym świecie. Analiza porównawcza, 2010;

Literatura uzupełniająca:
1. J. Tymianowski (red.), Nauka o państwie i polityce, WSHE, Łódź 2003.
2. A. Korybski, L. Dubel, Z. Markwart, Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce, Kraków 2002.
3. J. Muszyński, Podstawy nauki o polityce, państwie i prawie, WUMK,Toruń 2007.
4. W. Sokół, M. Żmigrodzki, Zagadnienia teorii i praktyki politycznej, WUMCS, Lublin 2008. 6. A. Heywood, Politologia, WN PWN, Warszawa 2006.
5. R.E. Goodin, H-D. Klingeman, A New Handbook of Political Science, Oxford University Press 1998.
6. M. Roskin, R.L.Cord, J.A. Medeiros, W.S. Jones, Political Science: An Introduction, New York 2007.
7. A. Antoszewski, R. Herbut red., Demokracje zachodnioeuropejskie. Analiza porównawcza, WUWr, Wrocław 2008.
8. A. Heywood, Klucz do politologii. Najważniejsze ideologie, systemy, postaci, Poznań 2008.
Kierunek studiów: Filologia - sinologia (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. podpisem