Korea - polityka, gospodarka, kultura (seminarium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Lech Buczek
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Literaturoznawstwa
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1. Zapoznanie z zasadami przygotowania (metodologia i metodyka) pracy dyplomowej
C2. Wybór tematu, przygotowanie planu, określenie tezy badawczej
C3. Przygotowanie pracy dyplomowej
C4. Przygotowanie na egzamin licencjacki w ramach listy tez egzaminacyjnych
Wymagania wstępne
Ogólne zainteresowanie problematyką koreańską i umiejętność logicznego myślenia
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W01 Zna specjalistyczną terminologię koreańską, a także wie jak interpretować materiał źródłowy
K_W05 Posiada podstawową wiedzę z zakresu metodologii prowadzenia badań naukowych, pozyskiwania i wykorzystania informacji właściwej naukom humanistycznym.
K_W06 Posiada wiedzę z wybranego zakresu problematyki koreańskiej

UMIEJĘTNOŚCI
K_U04 Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i materiały źródłowe korzystając z różnych źródeł w tym nowoczesnych technologii
K_U07 Potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie na wybrany temat przy użyciu właściwej metodologii

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01 Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia
K_K06 Bierze odpowiedzialność za powierzone mu zadania, rozumie potrzebę pogłębiania swoich zainteresowań oraz doskonalenia umiejętności interpretacyjnych.
K_K09 Potrafi współdziałać i pracować w grupie, zespole przyjmując określone role
Metody dydaktyczne
Słowne: dyskusja, opis
Oglądowe: pokaz, wykorzystywanie technicznych (w tym multimedialnych) środków dydaktycznych, e-learning
Praktyczne: samodzielne przygotowywanie planu pracy, formułowanie tematu, tezy badawczej, opis metod badawczych, struktury pracy oraz uzasadnienie wyboru tematu
Treści programowe przedmiotu
1. Wybór obszaru badawczego i zakreślenie tematu
2. Metodologia ogólna prac pisemnych;
3. Kwerenda;
4. Formułowanie tematu i struktury rozprawy;
5. Przygotowanie tez na egzamin licencjacki
6. Redagowanie tekstu;
7. Prezentacja fragmentów pracy;
8. przygotowanie do egzaminu licencjackiego
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Zaliczenie - udział w zajęciach z ogólnej metodologii prac pisemnych; po kwerendzie do końca pierwszego semestru winien być sformułowany temat i plan; w drugim semestrze złożenie wstępnej wersji pracy do połowy semestru, przygotowanie na egzamin w ramach listy tez egzaminacyjnych. Złożenie ostatecznej wersji pracy zgodnie z przepisami regulaminu studiów
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA PODSTAWOWA:
1. A. Pułło, Prace magisterskie i licencjackie. Wskazówki dla studentów, Warszawa 2004
2. J. Boć, Jak pisać pracę magisterską, Wrocław 2001.
3. G. Gambarelli G., Łucki Z., Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską. Wybór tematu, pisanie, prezentowanie, publikowanie, Kraków1998.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
P. Wasylczyk, Prezentacje naukowe. Praktyczny poradnik dla studentów, doktorantów i nie tylko, PWN, Warszawa 2017.
Kierunek studiów: Filologia - sinologia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę