Lektura tekstów łacińskich (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Alicja Narecka
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Literaturoznawstwa
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Doskonalenie znajomości języka łacińskiego w zakresie gramatyki i słownictwa.
C2 - Pogłębianie umiejętności analizy i interpretacji językowej i historyczno-literackiej utworu antycznego.
C3 - Rozwijanie umiejętności tłumaczenia prozy rzymskiej na język polski.
Wymagania wstępne
W1 - Znajomość języka łacińskiego potwierdzona zdaniem egzaminu z PNJŁ po II roku studiów licencjackich.
W2 - Znajomość literatury łacińskiej potwierdzona zdaniem egzaminów na I i II roku studiów licencjackich.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. Student ma dobrą znajomość gramatyki, słownictwa i frazeologii języka łacińskiego, a także świadomość istnienia różnic między systemami gramatycznymi i leksykalnymi łaciny i polszczyzny. (K_W01, K_W03, K_W04, K_W05, K_W07, K_W12)
2. Student dysponuje wiedzą na temat mechanizmów spójności tekstu, czyli różnorodnych sposobów wiązania elementów treści. (K_W01, K_W03, K_W04, K_W05, K_W07, K_W12)
3. Student jest zaznajomiony z problematyką stylistyczno-funkcjonalnego zróżnicowania języka. (K_W01, K_W03, K_W04, K_W05, K_W07, K_W12)

UMIEJĘTNOŚCI
1. Student ma umiejętność samodzielnego wyszukiwania, oceniania i selekcjonowania informacji dotyczących szeroko rozumianego kontekstu danego tekstu literackiego. (K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U07, K_U09, K_U10, K_U11)
2. Student potrafi przeprowadzić analizę i interpretację językową i historyczno-literacką tekstu łacińskiego o średnim stopniu trudności. (K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U07, K_U09, K_U10, K_U11)
3. Student potrafi dokonać ekwiwalentnego przekładu tegoż tekstu na język polski. (K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U07, K_U09, K_U10, K_U11)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. Student ma świadomość swoich kompetencji językowych i rozumie potrzebę ich doskonalenia. (K_K01, K_K04, K_K05)
2. Student jest zdolny do prowadzenia merytorycznej dyskusji. (K_K01, K_K04, K_K05)
3. Student docenia znaczenie literatury łacińskiej jako wspólnego dziedzictwa Europy i ma świadomość spoczywającej na filologu klasycznym odpowiedzialności za przekazanie go następnym pokoleniom. (K_K01, K_K04, K_K05)
Metody dydaktyczne
Praca z tekstami źródłowymi, mająca charakter ćwiczeniowy. Przez zajęciami studenci zobligowani są do przygotowania wstępnego tłumaczenia i analizy językowej i historyczno-literackiej tekstu (na podstawie zabranych informacji nt. realiów historycznych, geograficznych, kulturowych itp.); po niektórych zajęciach studenci zostaną zobowiązani do przygotowania przekładów analizowanych tekstów, które będą oceniane i omawiane na kolejnych zajęciach. Niekiedy studenci mogą być proszeni o samodzielne opracowywanie niektórych zagadnień i referowanie ich na zajęciach.
Treści programowe przedmiotu
Lektura wybranych tekstów prozy lub poezji rzymskiej, polegająca na:
1. wstępnym tłumaczenie tekstu
2. przeprowadzaniu jego analizy i interpretacji gramatycznej, stylistycznej i historyczno-literackiej .
3. omawianiu przygotowanych samodzielnie przez studentów pisemnych przekładów tłumaczonych tekstów, uwzględniających cechy stylistyczno-funkcjonalne oryginałów.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
UWAGA! Warunkiem otrzymania zaliczenia z ćwiczeń jest także złożenie kolokwium z przewidzianych w semestrze zimowym lektur łacińskich (tj. Livius – fragmenty, Tibullus – 1 elegia i Propertius – 1 elegia).

Ocena niedostateczna
(W) - Student nie wykazuje wystarczającej znajomości gramatyki i słownictwa języka łacińskiego; nie uświadamia sobie roli różnego typu mechanizmów spójności tekstu, a także zakresu użycia różnych odmian stylistycznych języka.
(U) - Student nie potrafi wyszukać informacji dotyczących szeroko rozumianego kontekstu danego tekstu literackiego; nie umie przeprowadzić analizy i interpretacji tekstu łacińskiego o średnim stopniu trudności i dokonać przekładu tegoż tekstu na język polski.
(K) - Student nie wykazuje chęci uzupełniania swoich braków w zakresie kompetencji językowych; na zajęciach prezentuje postawę bierną; nie wykazuje zainteresowania rolą, jaką pełni literatura łacińska w kulturze europejskiej.

Ocena dostateczna
(W) - Student wykazuje wystarczającą znajomość gramatyki i słownictwa języka łacińskiego, ma świadomość istnienia różnic między systemami gramatycznymi i leksykalnymi łaciny i polszczyzny; uświadamia sobie rolę różnego typu mechanizmów spójności tekstu, a także zakres użycia różnych odmian stylistycznych języka.
(U) - Student z niewielką pomocą prowadzącego potrafi wyszukiwać informacje dotyczące szeroko rozumianego kontekstu danego tekstu literackiego; umie przeprowadzić analizę i interpretację tekstu łacińskiego o średnim stopniu trudności i dokonać przekładu tegoż tekstu na język polski.
(K) -Student ma świadomość swoich braków w zakresie kompetencji językowych i dostrzega potrzebę ich uzupełniania;
zachęcony przez prowadzącego zajęcia bierze udział w dyskusji; dostrzega znaczenie literatury łacińskiej dla kultury europejskiej.

Ocena dobra
(W) - Student wykazuje dobrą znajomość gramatyki i słownictwa języka łacińskiego, dobrze rozumie różnice między systemami gramatycznymi i leksykalnymi łaciny i polszczyzny; dobrze rozumie rolę różnego typu mechanizmów spójności tekstu, a także zakres użycia różnych odmian stylistycznych języka.
(U) - Student potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje dotyczące szeroko rozumianego kontekstu danego tekstu literackiego; umie przeprowadzić analizę i interpretację tekstu łacińskiego o średnim stopniu trudności i dokonać ekwiwalentnego przekładu tegoż tekstu na język polski.
(K) - Student ma świadomość swoich kompetencji językowych i rozumie potrzebę ich doskonalenia; jest zdolny do uczestniczenia w merytorycznej dyskusji; docenia znaczenie literatury łacińskiej i uświadamia sobie wagę filologii klasycznej.

Ocena bardzo dobra
(W) - Student ma pogłębioną znajomość gramatyki i słownictwa języka łacińskiego i doskonale rozumie różnice między systemami gramatycznymi i leksykalnymi łaciny i polszczyzny; bardzo dobrze rozumie rolę mechanizmów spójności tekstu, a także zakres użycia różnych odmian stylistycznych języka.
(U) - Student potrafi samodzielnie nie tylko wyszukiwać, ale też oceniać i selekcjonować informacje dotyczące szeroko rozumianego kontekstu danego tekstu literackiego; umie przeprowadzić analizę i interpretację tekstu łacińskiego o średnim stopniu trudności i dokonać ekwiwalentnego przekładu tegoż tekstu na język polski.
(K) - Student, mimo świadomości swoich wysokich kompetencji językowych, wykazuje gotowość ciągłego ich doskonalenia; jest zdolny nie tylko do uczestniczenia w merytorycznej dyskusji, ale także do kierowania nią; doceniając wagę filologii klasycznej, jest zdolny do propagowania kultury antycznej.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
Oryginalne teksty wybranych autorów łacińskich.
Komentarze do tych tekstów.
Gramatyki łacińskie w języku polskim, zwłaszcza Samolewicz Z., Sołtysik T., Składnia łacińska, wydanie poprawione pierwsze, oprac. K. Bielawski i A. Gorzkowski, Bydgoszcz: Wydawnictwo Homini 2000.
Słowniki łacińsko-polskie, zwłaszcza Słownik łacińsko-polski, t.1-5, red. M. Plezia, Warszawa: PWN 1998–1999.

Literatura uzupełniająca:
Podręczniki do literatury i monografie dotyczące twórczości wybranych autorów łacińskich.
Gramatyki łacińskie w innych językach, przede wszystkim Menge H., Lehrbuch der lateinischen Syntax und Semantik. Völlig neu bearbeitet von T. Burkard und M. Schauer, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 2000.
Słowniki łacińsko-obcojęzyczne, np. Latin Dictionary, red. Ch. T. Lewis i Ch. Short, Oxford: Clarendon Press 1969.
Lausberg H., Retoryka literacka. Podstawy wiedzy o literaturze, przeł. A. Gorzkowski, Bydgoszcz: Wydawnictwo Homini 2002.
Pieńkos J., Podstawy przekładoznawstwa. Od teorii do praktyki, Kraków: Zakamycze 2003.
Tezaurus terminologii translatorycznej, red. J. Lukszyn, Warszawa: PWN 1998.
Słowniki języka polskiego:
Wielki słownik poprawnej polszczyzny PWN, red. A. Markowski, Warszawa 2006.
Inny słownik języka polskiego, red. M. Bańko, Warszawa: PWN 2000.
Słownik synonimów PWN, red. Z. Kurzowa, Warszawa 2006.
Słownik frazeologiczny PWN, oprac. A. Kłosińska, Warszawa 2005.
Kierunek studiów: Filologia Klasyczna (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę