Lektura tekstów greckich (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Iwona Wieżel
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Literaturoznawstwa
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 Wnikliwa lektura nietłumaczonych tekstów greckich zachowanych na papirusach
C2 nabycie kompetencji pozwalających na samodzielną lekturę tekstów o większym stopniu trudności niż na studiach I stopnia
C3 Wykorzystanie wiedzy zdobytej na studiach I stopnia z zakresu literatury greckiej, historii starożytnej Grecji, kultury i religii starożytnej Grecji, a także filozofii oraz pogłębianie jej.
Wymagania wstępne
W1. Znajomość języka starogreckiego, wymagane ukończenie PNJG
W2. Wykłady z literatury greckiej
W3. konwersatorium z Kultury starożytnej Grecji i Rzymu
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W01/ ma zaawansowaną wiedzę o językach klasycznych/ H2A_W03, H2A_W04, H2A_09
K_W02/ zna gramatykę i leksykę obu języków klasycznych w stopniu zaawansowanym/ H2A_W03, H2A_W04, H2A_W09
K_W05/ Ma zaawansowana wiedzę o wybranych aspektach literatury starożytnej/ H2A_04
K_W07/ Ma zaawansowana wiedzę o wybranych aspektach tradycji krytyczno-literackiej w kształtowaniu historii literatury/H2A_W02
K_W12/ Ma szczegółową wiedzę o wybranych zagadnieniach politycznych, filozoficznych, religioznawczych z kręgu kultury śródziemnomorskiej oraz o ich wpływie na kulturę wieków późniejszych/ H2A_W03, H2A_W05
K_W15/ ma podstawową wiedzę o religiach i mitologiach świata antycznego/ H1A_W03

UMIEJĘTNOŚCI
K_U02/ potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informacje z różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy/ H2A_U01
K_U03/ potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla filologii klasycznej w typowych sytuacjach profesjonalnych/ H2A_U04
K_U04/ posiada umiejętność pracy w zespole oraz kierowania pracą zespołu, także multidyscyplinarnego i/lub multikulturowego/ H2A_U02, H2A_U04
K_U05/ Potrafi samodzielnie czytać i tłumaczyć teksty łacińskie i greckie o zaawansowanym stopniu trudności/ H2A_U03 , H2A_U05
K_U09/ Analizując i interpretując utwory potrafi aplikować wiedzę z innych dyscyplin humanistycznych/ H2A_U02, H2A_U04, H2A_U05
K_U10/ Potrafi umiejscowić poznawane utwory w szczegółowym kontekście historyczno-kulturowym/ H1A_U01, H2A_U05
K_U12/ Potrafi przeprowadzić krytyczna analizę i interpretację różnych rodzajów tekstów i wytworów antycznej kultury materialnej, stosując oryginalne podejścia, uwzględniając nowe osiągnięcia humanistyki, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego. Miejsca w procesie historyczno-kulturowym, wartości artystycznej i poznawczej/ H2A_U01, H2A_U02, H2A_U05
K_U13/ Posiada rozbudowaną umiejętność tworzenia różnych typów prac pisemnych oraz przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim oraz języku obcym nowożytnym w zakresie filologii klasycznej/H2A_U09, H2A_U10
K_U14/ Posiada umiejętność argumentowania z wykorzystaniem własnych poglądów oraz poglądów innych autorów, formułowania wniosków oraz tworzenia syntetycznych podsumowań/ H2A_U06
K_U15/Umie formułować i wyrażać własne poglądy i idee w ważnych sprawach społecznych i światopoglądowych związanych z problematyką studiów, wykazując się niezależnością myślenia/ H2A_U06
K_U16/Potrafi przeprowadzić kwerendę biblioteczną, wykorzystywać bazy danych i posługiwać się w celu zdobywania informacji Internetem, sporządzić bibliografię i przypisy ze stosowna dbałością o prawa autorskie, formatować dokumenty, korzystają z edytora tekstów, przygotować prezentację multimedialną/ H2A_U01, H2A_U02, H2A_U07

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01/ ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju/ H2A_K01
K_K02/ wykazuje aktywność w samodzielnym podejmowaniu typowych działań profesjonalnych/ H2A_K01, H2A_K02, H2A_K03
K_K03/ ma świadomość wagi refleksji na tematy etyczne związane z własną pracą, odpowiedzialnością przed współpracownikami i innymi członkami społeczeństwa oraz konieczności przestrzegania zasad kodeksu etycznego/ H2A_K02, H2A_K04
K_K04/docenia tradycję i dziedzictwo kulturowe ludzkości oraz aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego, szczególnie grecko-rzymskiego antyku/ H2A_K05
K_K05/ docenia tradycję i dziedzictwo kulturowe ludzkości i ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego, szczególnie grecko-rzymskiego antyku/ H2A_K05
Metody dydaktyczne
NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE
1. Praca w grupie nad wybranymi tekstami oryginalnymi, w szczególności nad nietłumaczonymi na język polski dziełami zachowanymi na papirusach.
2. Dyskusja nad wybraną problematyką dotyczącą poszczególnych aspektów języka i literatury klasycznej, z uwzględnieniem tła społeczno-politycznego i religii.
3. Ćwiczenia.
Treści programowe przedmiotu
Analiza i interpretacja tekstów greckich to zajęcia, podczas których studenci czytają wybrane dzieła literatury greckiej w języku oryginalnym, w szczególności dzieła zachowane na papirusach. Dzięki pogłębionej znajomości języka greckiego samodzielnie tłumaczą teksty oryginalne, dokonując analizy językowej i literackiej oraz ich interpretacji przy uwzględnieniu epoki literackiej, gatunku, sytuacji społeczno-politycznej oraz religijnej, w których powstawały.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Na ocenę niedostateczną:
K_W01/ nie ma zaawansowanej wiedzy o języku greckim
K_W02/ nie zna gramatyki i leksyki języka greckiego w stopniu zaawansowanym
K_W05/ nie ma zaawansowanej wiedzy o wybranych aspektach literatury starożytnej
K_W07/ nie ma zaawansowanej wiedzy o wybranych aspektach tradycji krytyczno-literackiej w kształtowaniu historii literatury
K_W12/ nie ma szczegółowej wiedzy o wybranych zagadnieniach politycznych, filozoficznych, religioznawczych z kręgu kultury śródziemnomorskiej oraz o ich wpływie na kulturę wieków późniejszych
K_W15/ nie ma podstawowej wiedzy o religiach i mitologiach świata antycznego
Na ocenę dostateczną:
K_W01/ posiada zaawansowaną wiedzę o języku greckim w stopniu dostatecznym
K_W02/ posiada zaawansowaną wiedzę o gramatyce i leksyce języka greckiego w stopniu dostatecznym
K_W05/ posiada dostateczną wiedzę o wybranych aspektach literatury starożytnej
K_W07/ posiada dostateczną wiedzę o wybranych aspektach tradycji krytyczno-literackiej w kształtowaniu historii literatury
K_W12/ posiada szczegółową wiedzę o wybranych zagadnieniach politycznych, filozoficznych, religioznawczych z kręgu kultury śródziemnomorskiej oraz o ich wpływie na kulturę wieków późniejszych w stopniu dostatecznym
K_W15/ posiada podstawową wiedzę o religiach i mitologiach świata antycznego w stopniu dostatecznym
Na ocenę dobrą:
K_W01/ posiada zaawansowaną wiedzę o języku greckim w stopniu dobrym
K_W02/ posiada zaawansowaną wiedzę o gramatyce i leksyce języka greckiego w stopniu dobrym
K_W05/ posiada wiedzę o wybranych aspektach literatury starożytnej w stopniu dobrym
K_W07/ posiada wiedzę o wybranych aspektach tradycji krytyczno-literackiej w kształtowaniu historii literatury w stopniu dobrym
K_W12/ posiada szczegółową wiedzę o wybranych zagadnieniach politycznych, filozoficznych, religioznawczych z kręgu kultury śródziemnomorskiej oraz o ich wpływie na kulturę wieków późniejszych w stopniu dobrym
K_W15/ posiada podstawową wiedzę o religiach i mitologiach świata antycznego w stopniu dobrym
Na ocenę bardzo dobrą:
K_W01/ posiada zaawansowaną wiedzę o języku greckim w stopniu bardzo dobrym
K_W02/ posiada zaawansowaną wiedzę o gramatyce i leksyce języka greckiego w stopniu bardzo dobrym
K_W05/ posiada wiedzę o wybranych aspektach literatury starożytnej w stopniu bardzo dobrym
K_W07/ posiada wiedzę o wybranych aspektach tradycji krytyczno-literackiej w kształtowaniu historii literatury w stopniu bardzo dobrym
K_W12/ posiada szczegółową wiedzę o wybranych zagadnieniach politycznych, filozoficznych, religioznawczych z kręgu kultury śródziemnomorskiej oraz o ich wpływie na kulturę wieków późniejszych w stopniu bardzo dobrym
K_W15/ posiada podstawową wiedzę o religiach i mitologiach świata antycznego w stopniu bardzo dobrym
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa - starożytne dzieła ekonomiczno-polityczne, ze szczególnym uwzględnieniem traktatów ekonopicznych Ksenofonta (wybrane fragmenty o uchodźcach i korzyściach ekonomicznych płynących z ich przybycia w starożytności.
Abramowiczówna Z. (red.), Słownik grecko-polski, t. I-IV, Warszawa 1958-1965.
Auerbach M., Golias M., Rezler J., Gramatyka grecka, Warszawa 2000.
Uzupełniająca: Wskazane podczas zajęć przez opiekuna naukowego.
Kierunek studiów: Filologia Klasyczna (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę