Praktyczna nauka języka niemieckiego: części mowy - analiza/ćwiczenia I (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Marta Pudło
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Językoznawstwa
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Integralna część dwuletniego bloku zajęć Praktyczna nauka języka niemieckiego: części mowy – analiza/ćwiczenia, prowadzonego osobnym trybem dla studentów rozpoczynających naukę języka niemieckiego oraz studentów zaawansowanych. Poznanie i utrwalenie podstawowych zagadnień z gramatyki języka niemieckiego. Zastosowanie poznanych zasad w praktyce (mówienie, pisanie). Zajęcia dla studentów rozpoczynających intensywną naukę języka niemieckiego od podstaw.
Wymagania wstępne
brak
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. Student zna podstawowe zagadnienia z gramatyki języka niemieckiego (K_W02)
2. Student stosuje poznane zasady w praktyce (mówienie, pisanie) (K_W16)

UMIEJĘTNOŚCI
1 Student rozwiązuje poprawnie testy i ćwiczenia gramatyczne (K_U01)
2 Student potrafi redagować poprawne pod kątem gramatyczno-leksykalnym prace pisemne w języku niemieckim (K_U03)
3 Student potrafi sformułować poprawne pod kątem gramatyczno-leksykalnym wypowiedzi w języku niemieckim (K_U03)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. Student wykazuje aktywną postawę w trakcie zajęć i potrafi pracować w grupie (K_K04)
2. Student rozumie potrzebę ciągłego pogłębiania swojej wiedzy (K_K03)
Metody dydaktyczne
wykład problemowy, praca w grupach, ćwiczenia, testy gramatyczne, tłumaczenie
Treści programowe przedmiotu
1. Odmiana czasownika w czasie teraźniejszym
2. Odmiana czasowników nieregularnych
3. Odmiana i struktury czasowników modalnych
4. Formy podstawowe czasowników mocnych
5. Tworzenie czasu Perfekt i Imperfekt - koniugacja
6. Tryb rozkazujący - tworzenie
7. Deklinacja rzeczownika
8. Tworzenie i deklinacja nazw mieszkańców państw i kontynentów
9. Tworzenie liczby mnogiej rzeczowników
10. Zaimki
11. Rekcja czasowników
12. Strona bierna – tworzenie form podstawowych
13. Odmiana i stopniowanie przymiotników
14. Rekcja przymiotnika
15. Przyimki
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna
(W) Student nie zna podstawowych zagadnień z gramatyki języka niemieckiego
(U) Student nie potrafi zredagować krótkiego tekstu ani sformułować poprawnej pod kątem gramatyczno-leksykalnym wypowiedzi
(K) Student nie jest aktywny na zajęciach
Ocena dostateczna
(W) Student zna podstawowe zagadnienia z gramatyki języka niemieckiego
(U) Student potrafi zredagować krótki tekst i sformułować krótką wypowiedź w języku niemieckim
(K) Student rozumie potrzebę pogłębiania swojej wiedzy, ale nie pracuje systematycznie
Ocena dobra
(W) Student zna większość zagadnień z gramatyki języka niemieckiego
(U) Student potrafi zredagować krótki tekst i sformułować krótką wypowiedź poprawną pod kątem gramatyczno-leksykalnym
(K) Student systematycznie poszerza swoją wiedzę z zakresu gramatyki języka niemieckiego
Ocena bardzo dobra
(W) Student zna wszystkie zagadnienia z gramatyki języka niemieckiego
(U) Student potrafi redagować teksty i formułować wypowiedzi w języku niemieckim, które są poprawne pod względem gramatyczno-leksykalnym
(K) Student systematycznie pogłębia swoją wiedzę, jest przygotowany i aktywny na zajęciach

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia: testy sprawdzające - 50%; obecność, przygotowanie i aktywny udział w zajęciach - 50%
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Buscha, A./Szita, Sz. (2010): A-Grammatik: Uebungsbuch DaF Sprachniveau A1/A2. Schubert Verlag.
Buscha, A./Szita, Sz. (2012): B-Grammatik: Uebungsbuch DaF Sprachniveau B1/B2. Schubert Verlag.
Dreyer, H./Schmitt, R. (2002): Praktyczna gramatyka języka niemieckiego. Hueber Polska.
Földeak, H. (1995): Sag\'s besser! Teil I und II. Verlag für Deutsch München.
Mikołajczyk, B./Theobald, P. (2003): Praktyczne kompendium gramatyki niemieckiej. Czasownik. Wagros Poznań.
Mikołajczyk, B./Theobald, P. (2003): Praktyczne kompendium gramatyki niemieckiej. Rekcja. Wagros Poznań.
Schmitt, R. (1996): Weg mit den typischen Fehlern! Teil I und II. Verlag für Deutsch Ismaning/München.
Swerlowa, O. (2013): Grammatik und Konversation 1. Arbeitsblaetter fuer den Deutschunterricht. Klett-Verlag.
Kierunek studiów: Filologia Germańska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę