Historia literatury polskiej (do oświecenia) (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Wiesław Pawlak prof. KUL
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Literaturoznawstwa
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 uzyskanie przez studenta podstawowej wiedzy historycznoliterackiej w zakresie literatury dawnej Polski (do oświecenia włącznie)
C2 zapoznaniez podstawowymi tekstami literatury staropolskiej i oświeceniowej oraz z i ich historycznymi oraz ideowymi i historycznoliterackimi kontekstami (lit. powszechna, obyczajowość, historia społeczna i polityczna, problemy religijne, filozoficzne)
C3 wykształcenie umiejętności czytania i rozumienia dzieł literatury przedrozbiorowej
C4 wykształcenie umiejętności rozpoznawania dziedzictwa kultury i literatury przedrozbiorowej w kulturze epok późniejszych
Wymagania wstępne
W1 Znajomość języka polskiego na poziomie umożliwiającym udział w zajęciach, lekturę opracowań i tekstów literackich oraz przygotowanie pisemnej pracy rocznej
W2 Wiedza o historii i kulturze epok dawnych (od średniowiecza do oświecenia) na poziomie przewidzianym na egzaminie dojrzałości
W3 Kultura osobista gwarantująca udział w zajęciach w sposób umożliwiający ich niezakłócony przebieg
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W16 zna wybrane dzieła literatury powszechnej od średniowiecza po oświecenie
K_W17 zna periodyzację literatury dawnej (od średniowiecza do oświecenia); zna najważniejsze nurty, prądy i zjawiska w literaturze tego okresu;
K_W18 zna świat idei, estetyki i pojęć kultury polskiej od średniowiecza po oświecenie (główne nurty, konwencje i prądy filozoficzne epok)
K_W19 zna twórców literatury polskiej od średniowiecza po oświecenie i ich reprezentatywne teksty oraz literaturę przedmiotu z nimi związaną (rozprawy i szkice historycznoliterackie)
K_W21 rozumie rzyczyny i przebieg zmian historycznoliterackich oraz związanych z nimi przemian
obyczajowych, społecznopolitycznych i religijnych w okresie od średniowiecza do oświecenia
K_W23 posiada wiedzę o podstawowych składnikach struktury dzieł literackich, gatunkach i rodzajach literackich, ich pochodzeniu, przemianach w obrębie tradycji literackiej od średniowiecza do oświecenia
K_W24 zna zasadniczy zrąb terminologii z zakresu poetyki (wersologii, stylistyki, tematologii, kompozycji oraz genologii) dzieł polskiej literatury przedrozbiorowej
UMIEJĘTNOŚCI
K_U02 ma kompetencje do odbioru różnych przekazów kulturowych z okresu od średniowiecza do oświecenia;
K_U09 potrafi ze zrozumieniem przeczytać tekst dawny, rozpoznać w nim określone zjawiska językowe oraz elementy strukturalne uwarunkowane poetyką, estetyką i szeroko pojętym kontekstem historycznym i samodzielnie je zanalizować;
K_U11 potrafi operować wiedzą w odniesieniu do konkretnych dzieł literackich doby staropolskiej i epoki oświecenia
K_U12 potrafi wskazać odpowiedniki zjawisk literatury powszechnej od średniowiecza do oświecenia w literaturze polskiej;
K_U13 potrafi zobrazować przemiany wybranych nurtów artystycznych literatury staropolskiej i oświeceniowej oraz ich ciągłość;
K_ U14 ma umiejętności analitycznointerpretacyjne, tj. (na podstawie tekstów teoretycznych) potrafi
dokonać analiz dawnych tekstów literackich, potrafi sformułować problematykę badawczą w odniesieniu do poszczególnych zagadnień oraz stosować wiedzę z zakresu poetyki w analizie literackiej; potrafi przywołać właściwe konteksty i wykorzystywać je w interpretacji utworów
K_ U15 potrafi wykorzystać zebraną wiedzę literaturoznawczą w prowadzonych samodzielnie badaniach; potrafi napisać rozprawę historycznoliteracką na temat literatury staropolskiej lub oświeceniowej oraz dokonać aktywnej i krytycznej lektury właściwej literatury przedmiotu;
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01 ma kompetencje do sprawnego i poprawnego wnioskowania oraz rzetelnego uzasadniania
argumentowania;
K_K02 ma uznanie dla kulturalnej i społecznej wagi studiowanego przedmiotu;
K_K04 wyrobił sobie nawyk rzetelności w pracy; potrafi pracować zespołowo;
K_K05 rozumie potrzebę ustawicznego uczenia się i podnoszenia kompetencji zawodowych
Metody dydaktyczne
praca w grupach; dyskusja; metody poszukujące: klasyczna metoda problemowa;
Treści programowe przedmiotu
1. Świętego Wojciecha Vita prior (lub: Vita altera) i konwencje żywotopisarstwa średniowiecznego (2 godz.)
2. Historiografia średniowieczna – na przykładzie Kroniki Galla Anonima (lub Wincentego Kadłubka) (2 godz.)
3. Bogurodzica i średniowieczna pieśń religijna (2 godz.)
4. Kazania świętokrzyskie (lub Gnieźnieńskie), formy i funkcje kaznodziejstwa w średniowieczu (2 godz.)
5. Podstawowe pojęcia kultury odrodzenia – renesans, humanizm, reformacja, kontrreformacja, studia humanitatis (2 godz.)
6. Poezja polskołacińska wczesnego renesansu (na wybranych przykładach) (2 godz.)
7. Andrzej Frycz Modrzewski (lub Stanisław Orzechowski) i konwencje renesansowej prozy publicystycznej (2 godz.)
8. Podstawowe problemy twórczości Mikołaja Reja – na przykładzie wybranych utworów (4 godz.)
9. Dworzanin polski Łukasza Górnickiego (lub Żywot człowieka poczciwego Mikołaja Reja) na tle polskiej i obcej parenetyki renesansowej (2 godz.)
10. Twórczość Jana Kochanowskiego – poetyka, estetyka, świat idei, oddziaływanie (na przykładzie wybranych utworów) (6 godz.)
11. Sielanki Szymona Szymonowica wobec konwencji europejskiej i polskiej literatury idyllicznej (2 godz.)
12. Mikołaj Sęp Szarzyński w kontekście estetyki manierystycznej i barokowej (2 godz.)
13. Barok – wprowadzenie w epokę (2 godz.)
14. Poezja wczesnego baroku – na wybranych przykładach (S. Grabowiecki, K. Miaskowski, K. Twardowski, H. Morsztyn) (2 godz.)
15. Parodie horacjańskie M. K. Sarbiewskiego i problem klasycyzmu barokowego (2 godz.)
16. De acuto et arguto M. K. Sarbiewskiego wobec teorii konceptyzmu (2 godz.)
17. Jan Andrzej Morsztyn jako konceptysta i marinista (2 godz.)
18. Wacław Potocki – poetyka, estetyka i świat idei – na przykładzie wybranych utworów (2 godz.)
19. Psalmodia polska (lub Niepróżnujące próżnowanie) W. Kochowskiego a ideologia sarmatyzmu i mesjanizmu (2 godz.)
20. Pamiętniki J. Ch. Paska a konwencje staropolskiej relacji pamiętnikarskiej (2 godz.)
21. Wprowadzenie do epoki oświecenia: periodyzacja, podstawowe kategorie kultury i literatury (2 godz.)
22. Poezja wczesnego oświecenia (E. Drużbacka lub K. Benisławska) (2 godz.)
23. Poezja klasycyzmu stanisławowskiego (4 godz.)
24. Początki polskiej powieści (2 godz.)
25. Teatr i dramat czasów stanisławowskich (2 godz.)
26. Sentymentalizm (F. Karpiński) (2 godz.)
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
W 1. semestrze zajęcia kończą się zaliczeniem bez oceny na podstawie: regularnego i aktywnego udziału w zajęciach, zaliczenia kolokwiów sprawdzających przygotowanie się do zajęć; przygotowania bibliografii i konspektu pisemnej pracy rocznej.
W drugim semestrze zajęcia kończą się zaliczeniem na ocenę według następujących kryteriów:
Ocena niedostateczna:
1. Nieregularny i bierny udział w zajęciach;
2. Niezaliczenie kolokwiów sprawdzających przygotowanie się do zajęć;
3. Brak pisemnej pracy rocznej lub praca roczna nieadekwatna do tematu ewentualnie na poziomie
świadczącym o pierwotnym lub wtórnym analfabetyzmie;
Ocena dostateczna:
1. Regularny lecz bierny udział w zajęciach;
2. Zaliczenie kolokwiów sprawdzających przygotowanie się do zajęć w stopniu świadczącym o elementarnym
przyswojeniu (przeczytaniu) tekstów literackich i naukowych bez głębszego ich zrozumienia;
3. Przedstawienie pracy rocznej: adekwatnej do tematu i poprawnej pod względem językowym; świadczącej o: zrozumieniu tekstu literackiego będącego przedmiotem pracy i znajomości podstawowej literatury przedmiotu
Ocena dobra:
1. Regularny i aktywny udział w zajęciach;
2. Zaliczenie kolokwiów sprawdzających przygotowanie się do zajęć w stopniu świadczącym o dobrym przyswojeniu tekstów literackich i naukowych zadanych przez prowadzącego;
3. Przedstawienie pracy rocznej: adekwatnej do tematu, starannej pod względem językowym i
kompozycyjnym; świadczącej o: dokładnej znajomości tekstu literackiego będącego pracy analizy oraz właściwej literatury przedmiotu, opanowaniu i umiejętnym operowaniu aparatem pojęciowym niezbędnym w pracy o profilu tekstologicznym i edytorskim;
Ocena bardzo dobra:
1. Regularny i aktywny, połączony z formułowaniem własnych wniosków i pytań udział w zajęciach,
2. Zaliczenie kolokwiów sprawdzających przygotowanie się do zajęć w stopniu świadczącym o bardzo dobrym przyswojeniu tekstów literackich i naukowych zadanych przez prowadzącego;
3. Przedstawienie pracy rocznej: adekwatnej do tematu i odznacząjącej się ponadprzeciętnymi walorami stylistycznymi i kompozycyjnymi; świadczącej o: dokładnej znajomości tekstu literackiego będącego przedmiotem prac; znajomości właściwej literatury przedmiotu połączonej z umiejętnością jej krytycznej i twórczej lektury oraz wykorzystania zawartej w niej wiedzy w analizie konkretnych zjawisk literackich; ponadprzeciętnych kompetencjach analitycznych połączonych z umiejętnością samodzielnego formułowania problemów, hipotez i wniosków badawczych
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa i uzupełniająca zgodna z listą lektur podaną na stronie: http://www.kul.pl/lista-lektur-z-historii-literatury-poslkiej-dla-studentow-pierwszego-roku-edytorstwa,art_63448.html
Kierunek studiów: Edytorstwo (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem