Drugi język azjatycki: język koreański (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Lech Buczek
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Literaturoznawstwa
Liczba godzin tydzień/semestr: 4/60
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 – pozyskanie umiejętności w zakresie pisma Hangul (pisania i czytania w języku koreańskim).
C2 – pozyskanie umiejętności prowadzenia prostych konwersacji i rozumienie ze słuchu języka koreańskiego oraz podstaw gramatyki.
Wymagania wstępne
W1 – z uwagi na poziom podstawowy brak wymagań co do wiedzy z zakresu języka koreańskiego
W2 – zainteresowanie językami orientalnymi
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W1 Ma podstawową wiedzę o języku koreańskim (jego strukturze, gramatyce, historii, piśmie Hangul);
K_W2 Ma świadomość złożonej natury gramatyki koreańskiej, form grzecznościowych wynikających z kultury i tradycji koreańskiej
K_W05 Posiada podstawową wiedzę z zakresu budowy i używania pisma Hangul

UMIEJĘTNOŚCI
K_U01 Potrafi wykorzystać pismo Hangul w praktyce (pisać i czytać).
K_U02 Potrafi właściwie rozumieć dialogi i samemu prowadzić proste konwersacje.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K1 Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie;
K_K2 Działa na rzecz promowania i upowszechniania bogactwa kulturowego i językowego Korei
K_K05 Potrafi zrozumieć w podstawowym zakresie mentalność Koreańczyków co ułatwia posługiwanie się językiem koreańskim, zwłaszcza w kwestii użycia form grzecznościowych i uniknięcia kłopotliwych sytuacji wynikających z różnic kulturowych.
Metody dydaktyczne
Praca w grupach i praca indywidualna dotycząca wybranych zagadnień. Ćwiczenia kaligrafii, ćwiczenia ze słuchu, wykład, dyskusja, prezentacje multimedialne, wykonywanie zadań.
Treści programowe przedmiotu
1. Hangul – pismo koreańskie (nauka pisania i czytania)
2. Przydatne zwroty
3. Podstawowe konwersacje
4. Określanie czasu
5. Określanie miejsca (pytanie o drogę)
6. Gramatyka
7. Teksty dobrane przez prowadzącego
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
40% aktywność (indywidualne zadania domowe)
60% zaliczenie materiału (kolokwia, test końcowy)
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa
1) H. Ogarek-Czoj, Romuald Huszcza, Gunn-Young Choi, Podręcznik języka koreańskiego część 1 (kurs podstawowy) wydanie II poprawione i rozszerzone, Warszawa 1997.
2) Koreański. Kurs podstawowy, EDGARD, Warszawa 2010.
3) Seung-eun Oh, Korean made easy. Vocabulary, Seoul 2013.
4) Ewha Language Center. Ewha Korean Workbook 1, Seoul 2011.
5) Czang Su-won, Kim Song Kyu, Czon Yong-chil, A.I. Paradowska, C.J. Janasiak, Nam Su-kyong, Che Suk-hyue, Język koreański dla Polaków. Cześć 1, Seongnam 2011.
6) Rozmówki koreańskie, LINGAE, Kraków 2013.

Literatura uzupełniająca
1) H. Ogarek-Czoj, Romuald Huszcza, Gunn-Young Choi, Podręcznik języka koreańskiego część 2 (kurs dla zaawansowanych) wydanie II poprawione i rozszerzone, Warszawa 1997.
2) Koreański 600 fiszek. Trening od podstaw, EDGARD Warszawa 2012.
3) Ewha Language Center. Ewha Korean 1-1, Seoul 2010.
4) Czang Su-won, Kim Song Kyu, Czon Yong-chil, A.I. Paradowska, C.J. Janasiak, Nam Su-kyong, Che Suk-hyue, Język koreański dla Polaków. Cześć 2, Seongnam 2011.
5) Czang Su-won, Kim Song Kyu, Czon Yong-chil, A.I. Paradowska, C.J. Janasiak, Nam Su-kyong, Che Suk-hyue, Język koreański dla Polaków. Cześć 3, Seongnam 2011.
Kierunek studiów: Filologia - sinologia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę