Praktyczna nauka języka francuskiego - gramatyka: zdanie i tekst B2 (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:prof. dr hab. Dorota Śliwa
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Językoznawstwa
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 Zdobycie pogłębionej wiedzy dot. poziomów analizy składniowej zdania francuskiego.
C2 Uzyskanie sprawności identyfikowania francuskich struktur zdaniowych w tekście.
C3 Zaznajomienie się z terminologią językoznawczą w języku francuskim.
Wymagania wstępne
Znajomość języka francuskiego na poziomie B1
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
EK_W1. Student posiada uporządkowaną wiedzę ze składni francuskiego zdania.
EK_W2. Ma świadomość usytuowania analizy gramatycznej zdania w tekście.
EK_W3 Ma elementarną wiedzę o metodach opisu zdania francuskiego.
UMIEJĘTNOŚCI
EK_U1 Student potrafi określić strukturę zdania francuskiego.
EK_U2 Potrafi krytycznie oceniać użycie przekształconych struktur zdaniowych w tekście.
EK_U3 Potrafi właściwie opisywać funkcje składniowe.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
EK_K1 Student rozumie konieczność ciągłego poszerzania swoich kompetencji językowych z zakresu gramatyki języka francuskiego.
EK_K2 Prawidłowo identyfikuje i rozwiązuje problemy językoznawcze dla właściwej komunikacji językowej.
EK_K3 Rozumie możliwości zastosowania metod analizy zdania do rozwiązywania problemów w dydaktyce i tłumaczeniach.
EK_K4 Zna poziom i wartość swojej wiedzy i umiejętności, odpowiedzialnie i sumiennie przygotowuje się do powierzonych zadań.
Metody dydaktyczne
Metody podawcze (czytanie ze zrozumieniem, objaśnienie) i aktywizujące (analiza struktur zdaniowych i samodzielna interpretacja przykładów). Prezentacja przykładów na zajęciach.
Treści programowe przedmiotu
1. La ponctuation : signes marquant la pause
2. La ponctuation : signes à valeur sémantique et énonciative
3. La phrase et l\'énoncé : Identification des fonctions syntaxiques des syntagmes dans un énoncé.
4. L’identification des fonctions syntaxiques par l’interrogation
5. L’emphase : la dislocation de la phrase
6. L’emphase : l’extraction. Les phrases à présentatif
7. Les anaphores (déterminants et pronoms)
8. Les structures du syntagme nominal (SN)
9. Les structures du syntagme nominal (SN)
10. L’épithète et l’apposition
11. Phrases relatives adjectives (déterminatives et appositives) et périphrastiques
12. Phrases relatives adjectives aves les pronoms que et dont
13. Phrases relatives avec la préposition et le pronom lequel
14. Les relatives substantives indéfinies dans les parémies et dans les textes de droit
15. Bilan des analyses et des travaux des étudiants
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Aktywne uczestnictwo w zajęciach. Omawianie w grupie przykładów z danego tematu. Wygłoszenie tekstu z pamięci.
Zaliczenie na ocenę 2 testów kontrolnych

Ocena niedostateczna (2)
(W) Student nie posiada żadnej wiedzy z gramatyki zdania francuskiego.
(U) Student nie potrafi zidentyfikować funkcji jednostek językowych w zdaniu.
(K) Student nie przygotowuje się odpowiedzialnie i sumiennie do powierzonych zadań.

Ocena dostateczna (3)
(W) - Student posiada elementarną wiedzę o składni zdania języka francuskiego.
(U) – Student potrafi zidentyfikować funkcje składniowe jednostek językowych w zdaniu.
(K) - Student wykonuje wszystkie zlecane mu prace, ale bez zaangażowania i prawidłowej identyfikacji problemów językowych oraz dobrej jakości analizy językoznawczej.

Ocena dobra (4)
(W) - Student posiada uporządkowaną wiedzę o problemach zdania francuskiego w tekście.
(U) – Student potrafi zidentyfikować jednostki językowe oraz prawidłowo zdefiniować ich funkcje składniowe.
(K) - Student aktywnie uczestniczy w zajęciach, angażuje się w zlecane prace, które wykonuje z należytą starannością i bierze za nie odpowiedzialność.

Ocena bardzo dobra (5)
(W) - Student posiada uporządkowaną i pogłębioną wiedzę o problemach zdania francuskiego w tekście.problemach, zna metody analizy, wie o innych opracowaniach z gramatyki języka francuskiego.
(U) – Student potrafi zidentyfikować jednostki językowe oraz ich funkcje składniowe w zdaniu, podać właściwe definicje i posługiwać się terminologią gramatyczną.
(K) - Student aktywnie uczestniczy w zajęciach i sumiennie przygotowuje się do powierzonych zadań, wykazuje samodzielność w budowaniu warsztatu naukowego, wie jak wykorzystać swoją wiedzę i umiejętności w swoim życiu zawodowym.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa (rozdziały odnoszące się do omawianych na ćwiczeniach zagadnień)
RIEGEL, Martin, PELLAT, Jean-Christophe, RIOUL, René, 1994/2004/2009/2016, Grammaire méthodique du français, Paris, PUF.

Literatura uzupełniająca
CHEVALIER J.-Cl et al, 1964, Grammaire Larousse du français contemporain, Paris, Larousse.
FONVIELLE S., GREVISSE M., PELLAT J.-Ch, 2016, Le Grevisse de l\'Enseignant, Paris, Magnard
GREVISSE Maurice, 1993 (13e éd. Refondue par André Goosse), Le bon usage, Grammaire française, Paris / Louvain-le-Neuve.
LE GOFFIC P. 1993, Grammaire de la Phrase Française, Paris, Hachette
WAGNER R.-L. et PINCHON J., 1962 (1991), Grammaire du français classique et moderne, Paris, Hachette.
Kierunek studiów: Filologia Romańska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę