Architektura rezydencjonalna i obronna (konwersatorium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Marcin Baranowski
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Historii
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Poszerzenie wiedzy na teamt dawnej architektury rezydencjonalnej i obronnej.
C2 - Pogłębienie świadomości wpływu dawnej architektury rezydencjonalnej i obronnej na obecny układ urbanistyczny.
Wymagania wstępne
W1 - Podstawowe informacje z zakresu historii Polski i powszechnej.
W2 - Umiejętność krytycznego myślenia i korzystania ze źródeł wiedzy.
W3 - Aktywna postawa w dziedzinie edukacji i samokształcenia.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
EK1 Student ma uporządkowaną wiedze ogólną w zakresie dawnej architektury rezydencjonalnej i obronnej. K_W07
EK2 Student zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji źródeł dotyczących dawnej architektury rezydencjonalnej i obronnej. K_W10
UMIEJĘTNOŚCI
EK3 Student umie samodzielnie zdobywać i pogłębiać wiedzę pod kierunkiem wykładowcy. K_U07
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
EK4 Student ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie polskiego dziedzictwa kulturowego. K_K02
Metody dydaktyczne
analiza tekstów z dyskusją, prezentacja multimedialna
Treści programowe przedmiotu
1. Grodziska w geografii Polski.
2. Średniowieczna architektura rezydencjonalna i obronna.
3. Fortyfikacje bastejowe i bastionowe.
4. Systemy Vaubana i Montalamberta.
5. Fortyfikacje dzięwiętnastowieczne.
6. Kościuszko i Prądzyński jako polscy inżynierowie i fortyfikatorzy.
7. Rola twierdz i obszarów umocnionych w okresie wojen światowych.
8. Najsłynniejsze zabytki architektury rezydencjonalnej w Europie.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna
(W) Brak uporządkowanej wiedzy w zakresie dawnej architektury rezydencjonalnej i obronnej.
Brak znajomości i zrozumienia podstawowych metod analizy i interpretacji źródeł dotyczących dawnej architektury rezydencjonalnej i obronnej.
(U)- Brak umiejętności samodzielnego zdobywania i pogłębiania wiedzy pod kierunkiem wykładowcy.

Ocena dostateczna
(W)- Wybiórcza wiedza w zakresie dawnej architektury rezydencjonalnej i obronnej.
Wybiórcza znajomość i zrozumienie podstawowych metod analizy i interpretacji źródeł dotyczących dawnej architektury rezydencjonalnej i obronnej.
(U)- Słaba umiejętność samodzielnego zdobywania i pogłębiania wiedzy pod kierunkiem wykładowcy.

Ocena dobra
(W)- Podstawowa wiedza w zakresie dawnej architektury rezydencjonalnej i obronnej.
Podstawowa znajomość i zrozumienie podstawowych metod analizy i interpretacji źródeł dotyczących dawnej architektury rezydencjonalnej i obronnej.
(U)- Podstawowa umiejętność samodzielnego zdobywania i pogłębiania wiedzy pod kierunkiem wykładowcy.

Ocena bardzo dobra
(W)- Wyczerpująca wiedza w zakresie dawnej architektury rezydencjonalnej i obronnej.
Pełna znajomość i zrozumienie podstawowych metod analizy i interpretacji źródeł dotyczących dawnej architektury rezydencjonalnej i obronnej.
(U)- Pełna umiejętność samodzielnego zdobywania i pogłębiania wiedzy pod kierunkiem wykładowcy.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Alexandrowicz A. Rozwój fortyfikacji w zarysie, Oświęcim 2010.
Biskup K.. Miasto-twierdza: przemiany obrazu architektonicznego w XIX wieku, w: Sztuka XIX w. w Polsce, red. H. Lisiecka, Warszawa 1979, s. 233-249.
Bogdanowicz J., Krajobraz warowny XIX/XX w.: dzieje i rewaloryzacja, Kraków 1993.
Bogdanowicz J. Architektura obronna w krajobrazie Polski; od Biskupina do Westerplatte, wyd. II, Warszawa-Kraków 2002.
Herbst S., Potrzeba historii, czyli o polskim stylu życia, t. II, Warszawa 1978.
Jakimowicz T., Dwór murowany w Polsce w wieku XVI. Wieża-kamienica-kasztel, warszawa 1979.
Kajzer L., Zamki i społeczeństwo. Przemiany architektury i budownictwa obronnego w Polsce w X-XVIII wieku, Łódź 1993.
Rezydencje w średniowieczu i czasach nowożytnych, red. E. Opaliński, T. Wiślicz, Warszawa 2001.
Strzeżek T., Bój o Redutę Ordona. Epizod z bitwy warszawskiej 6-7 września 1831 roku, Oświęcim 2011.
Sypek A., Sypek R., Zamki i warownie ziemi mazowieckiej, Warszawa 2002.
Kierunek studiów: Krajoznawstwo i turystyka kulturowa (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę